ΣΕΒ: Στόχος επενδύσεις 100 δισ. μέσα στην 6ετία | Pagenews.gr
Pagenews Team 22 Σεπτεμβρίου 2016, 09:00

Ο ΣΕΒ έχει υπολογίσει πως χρειάζονται νέα επενδυτικά κεφάλαια ύψους €100 δισ. την επόμενη εξαετία. Με δεδομένους τους περιορισμένους πόρους του ΠΔΕ, του Αναπτυξιακού Νόμου (€2-3 δις.) και του ΕΠΑΝΕΚ γίνεται εύκολα αντιληπτή η αναγκαιότητα πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων ικανών να καλύψουν τη διαφορά. 

Χωρίς επενδύσεις, κυρίως μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, ούτε επανεκκίνηση της παραγωγικής διαδικασίας θα έχουμε, ούτε αύξηση των εμπορεύσιμων προϊόντων, ούτε καινοτομία, ούτε νέες θέσεις εργασίας. Με άλλα λόγια, οι επενδύσεις είναι όρος επιβίωσης της ελληνικής οικονομίας, του ενεργού οικονομικά πληθυσμού αλλά και των συνταξιούχων.

Ταυτόχρονα, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν στο μη μισθολογικό κόστος και την υπερ-φορολόγηση της μισθωτής εργασίας.

Για να συμβεί αυτό, δεδομένης της συγκυρίας και της δημοσιονομικής προσαρμογής για την οποία η χώρα έχει δεσμευθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες 6 προϋποθέσεις:

1. Εφαρμογή των μέτρων του Μνημονίου, περιλαμβανομένων των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων, χωρίς καθυστερήσεις στην επίτευξη των συμφωνηθέντων, για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, την εκταμίευση των δόσεων και την τόνωση της ρευστότητας στην αγορά, και την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

2. Επιτάχυνση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων που έχουν συμφωνηθεί και ενεργοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων
του δημοσίου μέσω του Επενδυτικού Ταμείου, ώστε να ανακτηθεί το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.

3. Αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων δανείων» με επιτάχυνση της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου και αξιοποίηση των δυνατοτήτων για την πώληση επισφαλών απαιτήσεων και την αναδιάρθρωση υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Η τακτική της αναμονής, ώστε η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας να οδηγήσει σε ανάκαμψη των προβληματικών δανείων, για να μπορέσουν οι τράπεζες να εγγράψουν κέρδη από την ανάκτηση των προβλέψεων, δεν έχει αποδώσει καρπούς μέχρι σήμερα. Η αναδιάρθρωση, λοιπόν, των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων μπορεί να προκαλέσει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και να οδηγήσει στη δημιουργία πιο δυναμικών επιχειρήσεων που, απαλλαγμένες από τα χρηματοπιστωτικά και άλλα βάρη του παρελθόντος, θα μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την ίδια την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

4. Μείωση των φορολογικών συντελεστών στη βάση ενός ισοδύναμου προγράμματος καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, και αναγκαστικής μείωσης των λειτουργικών δαπανών του δημοσίου σε περίπτωση υστέρησης στην επίτευξη των στόχων επέκτασης της φορολογικής βάσης, ώστε να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση των συνεπών φορολογουμένων και των οργανωμένων επιχειρήσεων και να δοθεί ώθηση στην αναπτυξιακή διαδικασία μέσω τόνωσης της υγιούς και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας.

5. Θέσπιση οριζόντιων επενδυτικών κινήτρων μέσω υπεραποσβέσεων επενδυτικών δαπανών, , ώστε να προκληθεί επενδυτικό ενδιαφέρον, αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων, και έτσι οι ρυθμίσεις αυτές να είναι όσο το δυνατόν δημοσιονομικά ουδέτερες.

6. Λήψη μέτρων για την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων και της κατασκευαστικής δραστηριότητας