Στα 5860,8 ευρώ το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών υπέρ ΕΤΕΑ | Pagenews.gr
Pagenews Team 29 Νοεμβρίου 2016, 19:48

Στο ποσόν των 5.860.8 ευρώ προσδιορίζεται το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών προς το ΕΤΕΑ από την 1η Ιανουαρίου του 2017, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ.u000bu000b

Με την εγκύκλιο διαβιβάζεται το με αρ. πρωτ. 175199/18.11.2016 έγγραφο του ΕΤΕΑ σχετικά με το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και εργοδοτών υπέρ ΕΤΕΑ, από 01-01-2017.u000b

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο του ΕΤΕΑ αναφέρεται ότι «το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑ, για το διάστημα από 01-06-2016 και μέχρι 31-05-2019, όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων, πριν και μετά την 01-01-1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου.u000bu000bΣυνεπώς, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών προς το ΕΤΕΑ, από 01-01-2017, ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ, ήτοι το δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Το ανώτατο αυτό όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά, όμως, μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου».

Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων του ΕΤΕΑ και των μισθωτών του Δημοσίου, οι οποίοι από 01-01-2017 υπάγονται για κύρια σύνταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες, μετά την έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων για α) το άρθρο 39 του 4387/2016 από την αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Κ.Α. (εισφορές αυτοαπασχολούμενων στον ΕΦΚΑ και βάση υπολογισμού τους) και β) το άρθρο 5 του ιδίου νόμου (εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και βάση υπολογισμού τους) από την Γ.Γ.Κ.Α. και το Γ.Λ.Κ.