Κρήτη: Πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους 18-24 ετών | Pagenews.gr
Pagenews Team 16 Μαρτίου 2017, 11:21 16 Μαρτίου 2017, 11:21

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ηλικίας 18-24 ετών δηλ να έχουν γεννηθεί από 1-2-1992 εως 31-12-1999 υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας, εκπαίδευσης και απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ. Συνολική διάρκεια κατάρτισης 380 ώρες (120 ώρες θεωρία και 260 ώρες πρακτική άσκηση με συνολική αποζημίωση 1471 €).Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 07/04/2017. 

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν: 

– Αντίγραφο ταυτότητας 

– Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας, ατομικό (για τους άγαμους) ή οικογενειακό (για τους έγγαμους) του φορολογικού έτους 2015

– Αντίγραφο κάρτας ανεργίας και βεβαίωση ανανέωσης κάρτας ανεργίας. 

– Αντίγραφο του τίτλου σπουδών με το οποίο θα αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών του. 

Βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης του ΟΑΕΔ Υπεύθυνη Δήλωση αρθρ.8 Ν.1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ότι (α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συμμετοχής είναι ακριβή και αληθή (β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από ΕΚΤ , κατά το τελευταίο δίμηνο , πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση (γ) δεν έχω μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Ετικέτες: