Το προφίλ των Ελλήνων εργαζομένων και οι μισθοί που παίρνουν ανά κλάδο | Pagenews.gr
Pagenews Team 16 Μαρτίου 2017, 13:06 16 Μαρτίου 2017, 13:06

Σχεδόν εφάμιλλο με το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων της μέσης ευρωπαϊκής χώρας είναι το προφίλ των Ελλήνων εργαζομένων, σύμφωνα με ανάλυση του ΣΕΒ σχετικά με τη διάρθρωση του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το 33,4% των Ελλήνων εργαζομένων έχει τριτοβάθμια εκπαίδευση (33,7% στην ΕΕ), το 48,4% είναι επιπέδου Λυκείου και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (43,1% στην ΕΕ) και το 18,2% δεν έχει καθόλου εκπαίδευση ή έχει τελειώσει Δημοτικό ή Γυμνάσιο (23,1% στην ΕΕ).

Τα στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση του ΣΕΒ για τη διάρθρωση του εργατικού δυναμικού, από τα οποία προκύπτει επίσης ότι η χώρα μας διαθέτει περισσότερους πωλητές και αγρότες αλλά λιγότερους ειδικευμένους τεχνίτες, τεχνολόγους, τεχνικούς, διευθυντικά και διοικητικά στελέχη (ως ποσοστό των απασχολούμενων) σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεγονός που αποδίδεται αφενός στη μεγάλη συμμετοχή του εμπορίου και του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και αφετέρου στο συγκριτικά μικρό μέγεθος της ελληνικής βιομηχανίας.


Κλάδοι και αμοιβές

Η βιομηχανία δημιουργεί τις πιο καλοπληρωμένες, σταθερές και ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, που είναι σε θέση να απορροφήσουν ανθρώπους υψηλότερης εξειδίκευσης και μορφωτικού επιπέδου. Αντίθετα στον τουρισμό οι αμοιβές των εργαζόμενων είναι κατά πολύ χαμηλότερες, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης συγκέντρωσης επαγγελμάτων χαμηλότερης εξειδίκευσης και εκπαίδευσης σε σχέση με τη βιομηχανία.

Ειδικότερα από την ανάλυση των στοιχείων για τις αμοιβές ανά κλάδο και ανά μέσο εργαζόμενο, προκύπτουν τα εξής: 

Βιομηχανία: Αμοιβές 23,5 χιλ.ευρώ
Τουρισμός: Αμοιβές 11,6 χιλ. ευρώ
Εμπόριο: Αμοιβές 16,6 χιλ. ευρώ
Παιδεία: Αμοιβές 26,9 χιλ. ευρώ
Υγεία/κοινωνικές υπηρεσίες: Αμοιβές 17,4 χιλ. ευρώ
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αμοιβές 18,7 χιλ. ευρώ

Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση του ΣΕΒ σε όλους, βεβαίως, τους κλάδους υπάρχει παραοικονομία, η οποία τεκμαίρεται να είναι πολύ λιγότερο διαδεδομένη στη βιομηχανία, λόγω της ύπαρξης περισσότερων οργανωμένων επιχειρήσεων και της πιο σταθερής φύσης της δραστηριότητας, ενώ είναι εκτεταμένη στους υπόλοιπους κλάδους, και ιδίως στην παιδεία, την υγεία/παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Αναφορικά με τη διάρθρωση του εργατικού δυναμικού σημειώνεται ότι από τα 3,6 εκατ. που ήταν οι εργαζόμενοι το 2015, οι 432.000 απασχολούνται στην γεωργία και από τους υπόλοιπους 3,2 εκατ. περίπου, σχεδόν οι μισοί (1,5 εκατ.) απασχολούνται ως ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες, πωλητές και στην παροχή υπηρεσιών, και οι άλλοι μισοί (1,6 εκατ.) ως ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, επαγγελματίες, τεχνικοί/ειδικευμένοι τεχνίτες και συναφή επαγγέλματα, χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων – μηχανημάτων -εξοπλισμού- και συναρμολογητές, και γενικά σε περισσότερο εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, για τις οποίες απαιτείται και κάποια εκπαίδευση/κατάρτιση.

Ετικέτες: