Προσλήψεις ναυαγοσωστών στη Σάμο | Pagenews.gr
Pagenews Team 4 Απριλίου 2017, 15:15 4 Απριλίου 2017, 15:15

O δήμος Σάμου εγκρίνει την πρόσληψη 5 ατόµων ∆Ε Ναυαγοσωστών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 3 µηνών από Ιούνιο 2017 έως Αύγουστο 2017.

Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια στις δηµοτικές κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. 

Αναλυτικά η προκήρυξη

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι πρόεδροι των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων για τα ειδικά θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη.

Ο ∆ήµαρχος Σάµου Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση µετέχει και ο υπάλληλος του ∆ήµου Σάµου Καραδηµητρίου Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών.