Στην Πάτρα ο γενικός γραμματέας Λιμένων για την κατάρρευση του στεγάστρου | Pagenews.gr
Pagenews Team 5 Αυγούστου 2017, 17:32

Σήμερα επισκέφθηκε το Λιμεναρχείο Πατρών ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, κ. Χρήστος Λαμπρίδης, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. κ. Νικόλαο Κοντοε και τον Λιμενάρχη Πάτρας Αντιπλοίαρχο Λ.Σ., Δ. Κυριακουλόπουλο. Ο κ. Λαμπρίδης ενημερώθηκε σχετικά με το δυστύχημα πτώσης οροφής του στεγάστρου σε χώρο του παλαιού λιμένα Πατρών που βρίσκεται εκτός χερσαίας ζώνης λιμένας.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την απομάκρυνση των ερειπίων καθώς και επιπρόσθετα μέτρα πρόληψης αποφυγής μελλοντικού ατυχήματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr, ο ΟΛΠΑ (Οργανισμός Λιμένος Πατρών) έχει κάνει τις ακόλουθες κινήσεις μέχρι στιγμής, στις οποίες διαφαίνεται και η ύπαρξη «κόντρας» μεταξύ του Οργανισμού και του Δήμου Πατρέων:

24-01-2012: Υπογραφή προσωρινής σύμβασης Παραχώρησης τμήματος της Χερσαίας ζώνης Λιμένα προς το Δήμο Πατρέων. Στην παραχωρηθείσα περιοχή περιλαμβάνεται και το εν λόγω Υπόστεγο Νο 4. Έκτοτε ο Δήμος Πατρέων διαχειρίζεται το εν λόγω Υπόστεγο Νο 4 μισθώνοντας αυτό για διάφορες εκδηλώσεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως πχ Λούνα Παρκ.

24-03-2016: Με το υπ’ αρ. 951/2016/18-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης του Δήμου Πατρέων, μας διαβιβάσθηκε από κοινού με την Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου και ΗΜ του Δήμου Πατρέων η από 7/10/2015 και με αριθμ.πρωτ. 15_031/2015 ( αρ. Πρωτ. Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. 2125/24-03-2016), έκθεση επικινδύνως ετοιμόρροπου οικοδομής, της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών Δυτικής Ελλάδας. Με την εν λόγω Έκθεση διαπιστώθηκε ομόφωνα η μη ύπαρξη σαφών ενδείξεων άμεσου κινδύνου που να δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό συνολικά του κτίσματος ως Επικινδύνως Ετοιμορρόπου από άποψη στατική και δομική, καθώς αυτό κρίθηκε κοινώς ετοιμόρροπο. Περαιτέρω για την υλοποίηση ενδεχόμενων επισκευαστικών μέτρων τέθηκε αποκλειστική προθεσμία 24 μηνών από την κοινοποίηση της έκθεσης, η άπρακτη παρέλευση της οποίας θα είχε ως συνέπεια τον χαρακτηρισμό του κτίσματος ως επικινδύνως ετοιμορρόπου, με συνέπεια την άμεση κατεδάφισή του.

29-03-2016: Μετά την απομάκρυνση της επιχείρησης λούνα πάρκ, στην οποία είχε μισθωθεί ο χώρος του υποστέγου από το Δήμο Πατρέων, και επειδή αυτός, ως αρμόδιος, δεν είχε προβεί σε καμία άλλη ενέργεια, τοποθετήθηκαν από τον ΟΛΠΑ ΑΕ κιγκλιδώματα αποκλεισμού του χώρου, ενημερώνοντας σχετικά το Δήμο Πατρέων ( 2233/30-03-2016 έγγραφό μας).

07-04-2016: Ο Δήμος Πατρέων προχώρησε ως αρμόδιος στη λήψη των αναγκαίων μέτρων μετά από σχετικό έγγραφό μας ( 2580/07-04-2016).

13-07-2016: Δυνάμει των υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ02-ε/1449/13/7/2016 & ΥΠ.ΠΟ.Α/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ02-ε 4236/19/10/2016 εγγράφων της Γεν.Δ/νσης Αναστήλωσης μουσείων και τεχνικών έργων -Υπηρεσία Νεωτέρων μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, η υπηρεσία εισηγήθηκε προς την αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ την εισαγωγή του θέματος στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) αναφορικά με το χαρακτηρισμό ή μη του υποστέγου ως διατηρητέου μνημείου (άρ.2 παρ.ββ ν. 3028/2002), παρά το ότι στις

14-10-2016: Ο ΟΛΠΑ ΑΕ με σχετικό έγγραφό του (6824/14-10-2016 ) προς την Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης μουσείων και τεχνικών έργων -Υπηρεσία Νεωτέρων μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, ζήτησε να επιτραπεί η κατεδάφισή του.

17-02-2017: Η εισήγηση της Δ/νσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων που αφορούσε στο χαρακτηρισμό ή μη ως μνημείων των υπό καθαίρεση υποστέγων, διαβιβάστηκε στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών δυνάμει του υπ’ αριθμ.Πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/410848/37891/5404/17-02-2017 εγγράφου της, προκειμένου να μας γνωρίσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών ( άρθ.6 παρ. 2 ν.3028/2002). Περαιτέρω και σύμφωνα με το περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου, μας τέθηκε ρητή απαγόρευση εκτέλεσης οποιονδήποτε οικοδομικών ή συναφών εργασιών στα εν λόγω κτήρια έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού ή μη ως μνημείων και καθοριστεί το πλαίσιο προστασίας τους. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ο Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. επανειλημμένως είχε διατυπώσει σε προγενέστερη αλληλογραφία του με συναρμόδιους φορείς τη πρόθεσή του να προχωρήσει στην άμεση καθαίρεση της στέγης το συντομότερο δυνατόν.

24-02-2017: Τροποποίηση- Επανακαθορισμός ορίων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πατρών (ΦΕΚ 45Δ/24-02-2017) σύμφωνα με την οποία ο χώρος, όπου βρίσκεται το εν λόγω Υπόστεγο Νο4, αποχαρακτηρίστηκε από Χερσαία ζώνη Λιμένα προκειμένου με οριστικοποιηθεί ξη απ[ο 24-01-2012 προσωρινή παραχώρηση προς τον Δήμο Πατρέων.

03-05-2017: Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/111252/11089/1495/3-05-2017 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία αποφασίστηκε ο μη χαρακτηρισμός ως μνημείου, του υπό καθαίρεση υποστέγου (Νο 4) επί της οδού Αγ.Νικολάου και Γερωκοστοπούλου , διότι δεν διέθετε τα ιδιαίτερα αξιόλογα χαρακτηριστικά τα οποία θέτει ο ν.3028/2002 ως προϋπόθεση για το χαρακτηρισμό προς τούτο.

11-05-2017: Έγκριση Μελέτης και τευχών Δημοπράτησης για την διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Κατεδάφιση του υποστέγου Νο 4 στο Βόρειο Λιμένα Πατρών» δυνάμει της υπ αρ. 33/11.05.2017 απόφασής του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠΑ ΑΕ, ύστερα από το 39867/1350/23-03-2017 έγγραφο του Δήμου Πατρέων με το οποίο μας γνώρισε την επιδίωξη του για την πλήρη και ολοσχερή κατεδάφισή του εν λόγω υποστέγου.

22-06-2017: Διεξαγωγή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου : «Κατεδάφιση του υποστέγου Νο 4 στο Βόρειο Λιμένα Πατρών»

30-06-2017: Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού με την απόφαση 56/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠΑ ΑΕ

24-07-2017: Κατακύρωση του Διαγωνισμού με την 58/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠΑ ΑΕ στην Εταιρεία «Γεώργιος Θεμ. Λαδόπουλος ΑΤΕ», μετά την παρέλευση του αναγκαίου χρόνου που ορίζει ο νόμος για την υποβολή ενδεχόμενων ενστάσεων κατά της απόφασης έγκρισης των Πρακτικών.

01-08-2017: Πρόσκληση Αναδόχου για την υπογραφή της Σύμβασης με το υπ’ αριθμ 5943/01-08-2017 έγγραφό μας.

04-08-2017: Υπογραφή της Σύμβασης για την κατεδάφιση του υποστέγου, μεταξύ ΟΛΠΑ ΑΕ και της Αναδόχου Εταιρείας «Γεώργιος Θεμ. Λαδόπουλος ΑΤΕ».

TAGS: