Ελλάδα

Απαγόρευση κυκλοφορίας προσωρινή άδεια οδήγησης: Αναλυτικά τι προβλέπεται για τους προεπιτυχόντες

Απαγόρευση κυκλοφορίας προσωρινή άδεια οδήγησης: Αναλυτικά τι προβλέπεται για τους προεπιτυχόντες
Απαγόρευση κυκλοφορίας προσωρινή άδεια οδήγησης: Εν μέσω αυστηρών μέτρων λόγω της επέλασης του κορωνοϊού, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανάρτησε αναλυτικά τι προβλέπεται για τους νέους οδηγούς που πέρασαν με επιτυχία τις πρόσφατες εξετάσεις αλλά δεν έλαβαν το δίπλωμα στα χέρια τους.

Απαγόρευση κυκλοφορίας προσωρινή άδεια οδήγησης: Μπορεί να έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας και οι εξετάσεις οδήγησης αλλά και τα μαθήματα να έχουν ανασταλεί προσωρινά ωστόσο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνεχίζει να προχωρά τις μεταρρυθμίσεις με στόχο να μειώσει την γραφειοκρατία και οι πολίτες να μην ταλαιπωρούνται!

Ειδικότερα δημοσιεύθηκε την Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που ορίζει τις λεπτομέρειες αλλά και τις επιμέρους διαδικασίες σχετικά με την χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης για όσους έχουν περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις.

Η απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες καθώς και η επιμέρους διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 42 έως 47 του Μέρους Γ’ του ν. 4663/2020 (Α’ 30) αναφορικά με τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης σε όσους από τη δημοσίευση της παρούσας και έκτοτε

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α. των παρ. 5 και 6 του άρθρου 47 του ν. 4663/2020 (Α’ 30) «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις»,

β. του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ιδίως της παρ. 7 του άρθρου 94,

γ. του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 2β του άρθρου 11,

δ. του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

ε. των άρθρων 42 έως 47 του μέρους Γ’ του ν. 4663/2020 (Α’ 30) «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις»,

στ. του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011»,

ζ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

η. του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων»,

θ. του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

ι. του πδ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ια. της αριθμ. ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 (Β’ 3058) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη».

2.Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες καθώς και η επιμέρους διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 42 έως 47 του Μέρους Γ’ του ν. 4663/2020 (Α’ 30) αναφορικά με τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης σε όσους από τη δημοσίευση της παρούσας και έκτοτε:

– επιτυγχάνουν σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ή για επέκταση άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία οι οποίοι για τις ανάγκες της παρούσας εφεξής αναφέρονται ως «επιτυχόντες» – υποβάλλουν αίτηση με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για ανανέωση της άδειας οδήγησης εφόσον έχει λήξει η ισχύς της ή έκδοση αντιγράφου ελληνικής άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή προσθήκη του κωδικού 96 στην κατηγορία Β της ελληνικής άδειας οδήγησης ή άρση του κωδικού 114 ή μεταβολή στοιχείων ελληνικής άδειας οδήγησης ή περιορισμό κατηγοριών ισχύουσας ελληνικής άδειας οδήγησης οι οποίοι για τις ανάγκες της παρούσας εφεξής αναφέρονται ως «υποβάλλοντες φάκελο».

Ειδικότερα καθορίζονται:

α. τα αρμόδια όργανα για τη διαδικασία χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης,

β. οι προδιαγραφές του εντύπου της προσωρινής άδειας οδήγησης το οποίο:

– χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω του αναπτυχθέντος Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του ν. 4663/2020

– χορηγούν οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έκδοση της αντίστοιχης διαπιστωτικής πράξης της παρ. 2 του ιδίου άρθρου στους «υποβάλλοντες φάκελο»,

γ. οι πληροφορίες που αναγράφονται στο έντυπο της προσωρινής άδειας οδήγησης,

δ. η διαδικασία χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης στους επιτυχόντες και τους υποβάλλοντες φάκελο.

Άρθρο 2

Αρμόδια όργανα

Αρμόδια όργανα για τη διαδικασία χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης όπως αυτή θεσπίστηκε με τις διατάξεις των άρθρων 42 έως 47 του Μέρους Γ’ του ν. 4663/2020 (Α’ 30) είναι:

α. Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η οποία έχει την ευθύνη για:

– την ανάπτυξη και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) μέσω του οποίου χορηγείται η προσωρινή άδεια οδήγησης,

– τη λειτουργία του Μηχανογραφικού Συστήματος Καταγραφής Αποτελεσμάτων των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς (ΜΗΣΚΑ), στοιχεία του οποίου αντλούνται προς αντιστοίχιση στο πλαίσιο χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης.

β. Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών, στις οποίες υποβάλλεται η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας οδήγησης.

Οι Υπηρεσίες αυτές:

– έχουν την ευθύνη για τη διασφάλιση υλοποίησης της υποχρέωσης των υπαλλήλων – εξεταστών της περιοχής αρμοδιότητάς τους να καταχωρούν τα στοιχεία του Πρακτικού δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς στο Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής Αποτελεσμάτων των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς (ΜΗΣΚΑ) εντός του χρονικού διαστήματος της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης οικ. 49625/7760/2014 (Β’ 2428) «Εποπτεία και εξασφάλιση ποιότητας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς» και γενικότερα για την εφαρμογή της προαναφερθείσας απόφασης. Στο πλαίσιο του υπόψη ελέγχου, παρέχεται σε εξουσιοτημένους υπαλλήλους των Υπηρεσιών αυτών ελεγχόμενη κατάλληλη πρόσβαση στο ΜΗΣΚΑ για τις δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

– εκτυπώνουν τα έντυπα της προσωρινής άδειας οδήγησης και τα χορηγούν στους υποβάλλοντες φάκελο κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έναρξη της ηλεκτρονικής χορήγησης μέσω Π.Σ.

Άρθρο 3

Προδιαγραφές εντύπου προσωρινής άδειας οδήγησης

1.Έντυπο προσωρινής άδειας οδήγησης

Στο Παράρτημα Ι του άρθρου 6 της παρούσας παρατίθεται το υπόδειγμα εντύπου της προσωρινής άδειας οδήγησης που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του ν. 4663/2020 ηλεκτρονικά μέσω Π.Σ. στους επιτυχόντες και στους υποβάλλοντες φάκελο. Οι προδιαγραφές του εντύπου του Παραρτήματος Ι είναι οι εξής:

α. Το έντυπο είναι διαστάσεων 105mm x 148mm (Α6) με απόκλιση ± 10 mm και εκτυπώνεται ασπρόμαυρα σε χαρτί διαστάσεων 210mm x 297mm (Α4).

β. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο είναι οπτικά ευδιάκριτες.

2.Έντυπο προσωρινής άδειας οδήγησης μεταβατικής περιόδου

Στο Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 6 της παρούσας παρατίθεται το υπόδειγμα εντύπου της προσωρινής άδειας οδήγησης που εκτυπώνουν οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και χορηγούν στους υποβάλλοντες φάκελο κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έναρξη της ηλεκτρονικής χορήγησης μέσω Π.Σ.

Οι προδιαγραφές του εντύπου του Παραρτήματος ΙΙ είναι οι εξής:

α. Το έντυπο εκτυπώνεται ασπρόμαυρα σε χαρτί διαστάσεων 210mm x 297mm (Α4).

β. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο είναι οπτικά ευδιάκριτες.

Άρθρο 4

Πληροφορίες εντύπου προσωρινής άδειας οδήγησης

1.Πληροφορίες εντύπου προσωρινής άδειας οδήγησης

1.1.Οι πληροφορίες που αναγράφονται εντός του πλαισίου διαστάσεων Α6 του εντύπου της προσωρινής άδειας οδήγησης που χορηγείται ηλεκτρονικά μέσω Π.Σ. είναι, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, οι ακόλουθες:

α. Στην άνω αριστερά γωνία του εντύπου τίθεται το ελληνικό εθνόσημο και δίπλα του αναγράφονται στη σειρά με έντονα γράμματα οι λέξεις «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

β. Οι πληροφορίες που αναγράφονται στο έντυπο απαριθμούνται ως εξής:

1.Επώνυμο του κατόχου (με ελληνικούς ή/και λατινικούς χαρακτήρες)

2.Όνομα του κατόχου (με ελληνικούς ή/και λατινικούς χαρακτήρες)

3.Ημερομηνία και τόπος γέννησης του κατόχου

4α. ημερομηνία έκδοσης της προσωρινής άδειας οδήγησης

– Ημερομηνία επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή

– Ημερομηνία υποβολής αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών (πλήρης φάκελος) για τις λοιπές διαδικασίες (όπως, ανανέωση, αντικατάσταση)

4β. Ημερομηνία λήξης της ισχύος της προσωρινής άδειας οδήγησης

– Τέσσερις (4) μήνες μετά την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ή

– Τέσσερις (4) μήνες μετά την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών (πλήρης φάκελος) για τις υπόλοιπες διαδικασίες. Εάν η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις στο φάκελο του ενδιαφερόμενου τον ειδοποιεί προκειμένου να προβεί στη συμπλήρωση του φακέλου και η τετράμηνη προθεσμία τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου.

4γ. Εκδούσα αρχή

4δ. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του κατόχου

5.Αριθμός της άδειας οδήγησης (καταχωρείται μόνο στην περίπτωση επέκτασης και των λοιπών διαδικασιών)

6.Κατηγορία/ες οχήματος που παρέχει δικαίωμα το έντυπο της προσωρινής άδειας οδήγησης στον κάτοχό του να οδηγεί (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1,D1E, D, DE)

7.Κωδικοί αριθμοί (πρόσθετη/ες ένδειξη/εις, περιορισμός/οί) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 21 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)

– Οι κωδικοί 01 έως 99 είναι εναρμονισμένοι κωδικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Οι κωδικοί αριθμοί από 100 και άνω είναι εθνικοί αριθμοί, τίθενται στις άδειες οδήγησης που χορηγούν ή μετατρέπουν οι ελληνικές υπηρεσίες και ισχύουν μόνο επί ελληνικού εδάφους

15.Μοναδικός ενδεκαψήφιος κωδικός αριθμός ασφαλείας ο οποίος εισάγεται αυτομάτως από το σύστημα και συνδέεται με τον ενδιαφερόμενο.

Ο αριθμός είναι της μορφής 00000000000. Το πρώτο ψηφίο είναι ο κωδικός του ΠΣ μέσω του οποίου χορηγείται η προσωρινή άδεια οδήγησης, τα δύο επόμενα είναι ο κωδικός αριθμός της υπηρεσίας, τα δύο επόμενα το έτος επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή αντιστοίχως της υποβολής αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών (πλήρους φακέλου) και τα τελευταία έξι εξαφήφιος ετήσιος σειριακός αριθμός (π.χ. 10320123456).

γ. Κάτω από τις πληροφορίες 1 έως 15, στη δεξιά πλευρά του εντύπου, δύναται να τίθεται αυτομάτως από το Π.Σ. ψηφιακή σφραγίδα.

δ. Στο κάτω μέρος του εντύπου αναγράφεται με έντονα γράμματα η φράση «Η παρούσα ισχύει για οδήγηση μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας».

1.2. Κάτω από το πλαίσιο διαστάσεων Α6 του εντύπου της προσωρινής άδειας οδήγησης εκτυπώνονται:

– Η πλήρης ημερομηνία/έτος και ακριβής ώρα (timestamp) της δημιουργίας του PDF

– Ο κωδικός εγκυρότητας του εγγράφου, με 3 τρόπους:

ID, σύνδεσμος (link), κωδικός QR.

2.Πληροφορίες εντύπου προσωρινής άδειας οδήγησης μεταβατικής περιόδου

Οι πληροφορίες που αναγράφονται στο έντυπο που εκτυπώνουν οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και χορηγούν στους υποβάλλοντες φάκελο κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έναρξη της ηλεκτρονικής χορήγησης μέσω Π.Σ. είναι, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, οι ακόλουθες:

– Στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας

– Ημερομηνία έκδοσης και αριθμός πρωτοκόλλου

– Κατηγορία/ες άδειας οδήγησης

– Αριθμός άδειας οδήγησης

– Κωδικοί αριθμοί όπως ορίζονται στο Παράρτημα I του άρθρου 21 του π.δ. 51/2012

– Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου

– Ημερομηνία λήξης της ισχύος της προσωρινής άδειας οδήγησης.

Στο έντυπο αναγράφεται με έντονα γράμματα η φράση «Η παρούσα ισχύει για οδήγηση μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας».

Στο έντυπο τίθεται το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας και τίθεται η σφραγίδα της υπηρεσίας.

Στο κάτω μέρος του εντύπου αναγράφεται με έντονα γράμματα η φράση «Το παρόν έντυπο παραδίδεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά την παραλαβή του εντύπου της άδειας οδήγησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012».

Άρθρο 5

Διαδικασία χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης

1.Ηλεκτρονική χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης.

1.1. Η προσωρινή άδεια οδήγησης χορηγείται ηλεκτρονικά μέσω Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) κατόπιν ταυτοποίησης του δικαιούχου. Ο ενδιαφερόμενος διασυνδέεται σε ηλεκτρονικό σύνδεσμο (hyperlink) στο διαδικτυακό τόπο «https://prosorini-adeia- odigisis.yme.gov.gr» για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης του Παραρτήματος Ι, είτε σε έντυπη μορφή (εκτυπώνοντας την), είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτώνοντας την ως αρχείο μορφότυπου pdf σε κατάλληλο μέσο (όπως smartphone).

1.2. Ειδικότερα, μετά την έκδοση των αντίστοιχων διαπιστωτικών πράξεων της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4663/2020:

α. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης στους επιτυχόντες διενεργείται αυτομάτως από το Π.Σ. ηλεκτρονική αντιστοίχιση με τα στοιχεία του Πρακτικού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς και ακολούθως υλοποιείται η διαδικασία της υποπαραγράφου 1.1.

β. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης στους υποβάλλοντες φάκελο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η υπηρεσία αξιολογεί το φάκελο και εφόσον διαπιστωθεί πληρότητα του φακέλου, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος καταχωρεί το γεγονός της πληρότητας στο Π.Σ. και ακολούθως υλοποιείται η διαδικασία της υποπαραγράφου 1.1. Εάν η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση) προκειμένου να προβεί στη συμπλήρωση του φακέλου.

2.Χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης κατά τη μεταβατική περίοδο στους υποβάλλοντες φάκελο.

Μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4663/2020 για την έναρξη της ηλεκτρονικής χορήγησης μέσω Π.Σ. της προσωρινής άδειας οδήγησης στους υποβάλλοντες φάκελο, το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ εκτυπώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και τους χορηγείται με την εξής διαδικασία:

α. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

β. Η υπηρεσία αξιολογεί το φάκελο και εφόσον διαπιστωθεί πληρότητα του φακέλου, εκτυπώνει το έντυπο και το χορηγεί στον ενδιαφερόμενο.

Εάν η υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση) προκειμένου να προβεί στη συμπλήρωση του φακέλου.

Άρθρο 6

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, τα συνημμένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Άρθρο 7

Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments