Nέα της αγοράς

Φ. Καραβίας [Eurobank]: Πρώιμη η εκτίμηση των επιπτώσεων του πολέμου στην Ελλάδα

Φ. Καραβίας [Eurobank]: Πρώιμη η εκτίμηση των επιπτώσεων του πολέμου στην Ελλάδα
Υπογράμμισε ότι οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής αναταραχής είναι πιθανό να μετριαστούν με συντονισμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Πρόωρη χαρακτήρισε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, τη διατύπωση οποιασδήποτε αξιολόγησης για τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, καθώς τα γεγονότα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2021, αλλά και των στρατηγικών στόχων του ομίλου για την τριετία 2022-2024, σημείωσε ότι «η παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο μπαίνουν σε αχαρτογράφητα νερά».

Τόνισε δε πως για την Ελλάδα αυτό είναι το τρίτο κύμα μιας δυσμενούς συγκυρίας, μετά από την μακρά οικονομική κρίση και την πανδημία.

«Είναι νωρίς ακόμη για να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, για την οποία ένα έτος εντυπωσιακής ανάκαμψης έθεσε τα θεμέλια για την έναρξη ενός κύκλου ισχυρής και διατηρήσιμης ανάπτυξης» ανέφερε σχετικά.

Πρόσθεσε όμως πως σε κάθε περίπτωση, «τα θεμελιώδη μεγέθη για την επικράτηση του θετικού σεναρίου εξακολουθούν να ισχύουν: η ύπαρξη ενός φιλικού για επενδύσεις επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ένας σταθερός οδικός χάρτης με βάση το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης, που περιλαμβάνουν το NextGenEU και λοιπούς πόρους από την ΕΕ».

Εξάλλου, υπογράμμισε ότι οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής αναταραχής είναι πιθανό να μετριαστούν με συντονισμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως συνέβη και με την πανδημία.

Κατά τον κ. Καραβία, «οι τράπεζες έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε μια οικονομική ανάκαμψη που θα βασίζεται στις επενδύσεις, καθώς η Ελλάδα εξέρχεται από μια δεκαετία απομόχλευσης».

Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύει ότι «η Eurobank βρίσκεται σε θέση ισχύος, ώστε να εκμεταλλευτεί τον ενάρετο κύκλο ανάπτυξης. Η κερδοφορία μας θα στηριχτεί στην αύξηση των δανείων, στους τομείς που παράγουν έσοδα από προμήθειες, όπου έχουμε ηγετική θέση, στη συγκράτηση του κόστους, με το επιχειρηματικό μας μοντέλο να μετατοπίζεται από τη διαχείριση, το «run the bank», στην ανάπτυξη, το «grow the bank» με αιχμή τις επενδύσεις σε ανθρώπους και τεχνολογίες».

Ο τριετής στρατηγικός σχεδιασμός 

Ο κ. Καραβίας κατά την τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές που ακολούθησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2021, ανέφερε ότι η εκτίμηση της τράπεζας για τη μέση ανάπτυξη την τρέχουσα τριετία είναι 4%, ενώ από 3% ως 4,20% θα κινηθεί στις άλλες χώρες που έχει παρουσία (Κύπρος, Σερβία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο).
Στην παρουσίαση του τριετούς στρατηγικού σχεδιασμού, η διοίκηση της Eurobank τόνισε ότι έχοντας επιτύχει όλους τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2021, ο όμιλος, χωρίς να αγνοεί τις επιπτώσεις από την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση, βρίσκεται πλέον σε θέση ισχύος, έτοιμη να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την ανάκαμψη των οικονομιών στις οποίες διαθέτει παρουσία.
Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε, ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί τόσο το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει παρουσία στην Ελλάδα, σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης και εργασίες στον τομέα των Επενδυτικών Ακινήτων (Investment Property), όσο και ο ισχυρότερος ισολογισμός μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Η στρατηγική της τράπεζας για την περίοδο 2022-2024 συνοψίζεται ως εξής:

• Στη χρηματοδότηση του νέου αναπτυξιακού κύκλου.
• Στη διατήρηση της ηγετικής θέσης στους τομείς που παράγουν έσοδα από προμήθειες.
• Στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και των δεδομένων.
• Στην επίτευξη διατηρήσιμων αποδόσεων για τους μετόχους και η επιστροφή στη διανομή μερίσματος.
• ESG: Στην υποστήριξη της πράσινης μετάβασης και της χρηματοδότησης χωρίς αποκλεισμούς.

Πιο αναλυτικά, οι χρηματοοικονομικοί στόχοι έχουν ως εξής:

• Μέση αύξηση των κερδών ανά μετοχή περίπου 13% το χρόνο.
• Επίτευξη διατηρήσιμης απόδοσης επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων  10% κατ’ έτος.
• Δημιουργία τουλάχιστον 100 μονάδων βάσης κεφαλαίων ετησίως από την κερδοφορία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, τη διανομή μερίσματος και την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης.
• Διανομή μερίσματος από τη χρήση του 2022 σε ποσοστό περίπου 20%, υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές.

• Μείωση του δείκτη NPEs από 6,8% το 2021 σε 4,8% το 2024.

Τα αποτελέσματα του 2021

Ως προς τα αποτελέσματα του 2021, ο κ. Καραβίας τόνισε ότι ξεπέρασαν τις αρχικές προσδοκίες σε όρους κερδοφορίας, ποιότητας ενεργητικού και κεφαλαιακής επάρκειας.

Αναλυτικότερα, τα βασικά μεγέθη της τράπεζας το 2021 κινήθηκαν ως εξής

– Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 2,1% το 2021 σε 1.321 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της από-ενοποίησης των NPEs χαρτοφυλακίων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε σε 1,84% το 2021, από 2,03% το 2020.
– Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 18,7% σε ετήσια βάση ανήλθαν σε 456 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τις χορηγήσεις δανείων και τη διαχείριση περιουσίας. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 64 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το 2021, έναντι 58 μονάδων βάσης το 2020.
– Η αύξηση των εσόδων προμηθειών υπερκέρασε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων, με αποτέλεσμα τα οργανικά  έσοδα να αυξηθούν κατά 2,5% σε 1.776 εκατ. ευρώ το 2021.
Τα λοιπά έσοδα υποχώρησαν σε 128 εκατ. ευρώ το 2021, από 439 εκατ. ευρώ το 2020, κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από κέρδη ομολόγων. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 12,3% σε 1.904 εκατ. ευρώ το 2021.
– Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,8% στα 876 εκατ. ευρώ με το δείκτη κόστους-εσόδων να παραμένει σταθερά κάτω του 50% στο 46,0%.
– Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,1% το 2021 στα 900 εκατ. ευρώ
– Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 21,1% το 2021 σε 1.028 εκατ. ευρώ, λόγω χαμηλότερων λοιπών εσόδων.
– Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε 418 εκατ. ευρώ το 2021 και αντιστοιχούσαν σε 111 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων, καθώς ο σχηματισμού νέων NPEs ήταν σημαντικά χαμηλότερος του αναμενομένου.
– Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 64,9% έναντι του 2020 σε 482 εκατ. ευρώ.
– Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 585 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε 424 εκατ. ευρώ το 2021.
– Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 148 εκατ. ευρώ το 2021. Τα οργανικά  κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 7,5% και ανήλθαν σε 259 εκατ. ευρώ και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 28,0% σε 186 εκατ. ευρώ το 2021.

Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 39,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021.

Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 7,8 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο. Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά σε ετήσια βάση κατά 1,5 δισ. ευρώ.
Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 40,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους 5,1 δισ. ευρώ. Τέλος, τα επιχειρηματικά δάνεια      διαμορφώθηκαν σε 22,4 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 10,1 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 3,2 δισ. ευρώ.
Από την άλλη, οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά 5,9 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε 40,6 δισ. ευρώ και οι προθεσμιακές και λοιπές σε 12,6 δισ. ευρώ.
Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 73,2%, από 79,1% το 2020 και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 152,4% το 2021, από 123,7% το 2020.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments