Οδηγός

ΑΣΕΠ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για μόνιμες θέσεις διοικητικών

ΑΣΕΠ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για μόνιμες θέσεις διοικητικών
Από αύριο Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για προσλήψεις στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ.

Από αύριο Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για προσλήψεις στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ. Οι προσλήψεις αφορούν είκοσι τρεις (23) θέσεις μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

 • 4 θέσεις ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων
 • 17 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • 1 θέση ΠΕ Διοικητικού
 • 1 θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικές περιγραφές των θέσεων στο φορέα, ανά κωδικό θέσης:

 • Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) (κωδ.101)
 • Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών (CLO) (κωδ.102)
 • Στέλεχος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (IR) (κωδ.201)
 • Υπάλληλος γραφείου – Υποδοχή / Reception (κωδ.302)
 • Στέλεχος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (κωδ.303)
 • Στέλεχος Τμήματος Επικοινωνίας και Τύπου (κωδ.304)
 • Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών (CBO) (κωδ.402)
 • Στέλεχος Τμήματος Αποζημιώσεων και Είσπραξης Απαιτήσεων (κωδ.403)
 • Στέλεχος Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Οικονομικών Εγγυήσεων και άλλων προϊόντων (κωδ.404)
 • Στέλεχος Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Πιστώσεων Εξαγωγών και Πιστωτικών Ασφαλίσεων (κωδ.405)
 • Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (κωδ.406)
 • Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Αθήνας – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Αττικής) – (κωδ.407)
 • Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Θεσσαλονίκης – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) – (κωδ.408)
 • Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Αθήνας – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικού Αιγαίου και Κρήτης) – (κωδ.409)
 • Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Θεσσαλονίκης – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλίας, Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων) – (κωδ.410)
 • Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (CRO) (κωδ.502)
 • Στέλεχος Τμήματος Ανάλυσης Κινδύνου (κωδ.503)
 • Στέλεχος Τμήματος Διαχείρισης και Αποτίμησης Κινδύνου (κωδ.504)
 • Στέλεχος Τμήματος Χρηματοοικονομικού (κωδ.602)
 • Στέλεχος Τμήματος Προϋπολογισμού και Οικονομικών Εκθέσεων (κωδ.603)
 • Στελέχη Τμήματος Λογιστηρίου (κωδ.604)
 • Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών (κωδ.605)

Για όλες τις θέσεις ΠΕ απαιτείται Εξειδίκευση (ΚΩΔΙΚΟΣ 001):

 • εμπειρία τουλάχιστον διετή (2) σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των προς κάλυψη θέσεων και
 • πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ.

Για τη θέση ΔΕ απαιτείται Εξειδίκευση (ΚΩΔΙΚΟΣ 002):

 • εμπειρία τουλάχιστον διετή (2) σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των προς κάλυψη θέσεων και
 • καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα κύρια προσόντα (τυπικά και ουσιαστικά), μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα ανά κλάδο/ ειδικότητα κύρια προσόντα, να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε. μαζί με βιογραφικό σημείωμα [συνιστάται στους υποψηφίους για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης να χρησιμοποιούν ως πρότυπο το Ευρωπαϊκό βιογραφικό (Europass)] και να τα υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η  εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε., Πανεπιστημίου 57 Τ.Κ. 10564 Αθήνα απευθύνοντάς την στη Γραμματεία από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. (ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Εταιρείας).

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για περισσότερες της μίας (1) θέσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 14.11.2022 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 29.11.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00.

Κάθε υποψήφιος που περιλαμβάνεται στον οριστικό πίνακα Προσληπτέων, διανύει  δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας έξι (6) μηνών, με περιγραφή της θέσεως εργασίας, στην οποία τοποθετείται και παρακολουθούν, κατά περίπτωση, τα αναγκαία προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία θα διενεργούνται κυρίως στην αγγλική γλώσσα.

Μετά από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας, διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας και επάρκειας του προσωπικού και ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου, τοποθετείται οριστικά στη θέση εργασίας, για την οποία προσλήφθηκε ή λύεται η σύμβαση εργασίας του με αζήμια καταγγελία από την πλευρά της Εταιρείας.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments