Οικονομία

Σαρωτικοί έλεγχοι λογαριασμών σε όσους αμφισβητήσουν τα νέα τεκμήρια

Σαρωτικοί έλεγχοι λογαριασμών σε όσους αμφισβητήσουν τα νέα τεκμήρια

Πηγή Φωτογραφίας: PEXELS.COM

Η εφορία θα ελέγχει τους επαγγελματίες, τις συζύγους και τα τέκνα τους για καταθέσεις, μετρητά, θυρίδες, κρυπτονομίσματα, ασφάλιστρα, ακόμη και για τα έξοδα ταξιδιών.

Σε έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, των χρηματοοικονομικών επενδύσεων, των θυρίδων, των διαθέσιμων μετρητών, των κρυπτονομισμάτων, του κόστους των ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και του κόστους των ασφαλίστρων, θα υποβάλλονται μεταξύ άλλων οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα αμφισβητήσουν τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο έλεγχος δεν περιορίζεται μόνο στους ίδιους, αλλά επεκτείνεται σε συζύγους και στα προστατευόμενα μέλη, δηλαδή στα τέκνα του επιχειρηματία.

Συγχρόνως, όπως προβλέπει η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή στους συγκεκριμένους επαγγελματίες, θα έχουν εφαρμογή και οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου οι οποίες προσδιορίζουν εξωλογιστικά το φορολογητέο εισόδημα, συνεκτιμώντας τη ρευστότητα του φορολογούμενου, τις καταθέσεις τον τζίρο και άλλα στοιχεία.

Αναλυτικότερα, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι θα φορολογηθούν για τα εισοδήματα του 2023 και των επομένων ετών με τον τεκμαρτό τρόπο και για ελάχιστο εισόδημα 10.920 ευρώ, το οποίο αυξομειώνεται ανάλογα με τα έτη άσκησης της δραστηριότητας, το απασχολούμενο προσωπικό κ.λπ.

Η νομοθεσία δίδει τη δυνατότητα αμφισβήτησης της τεκμαρτής φορολόγησης, στους φορολογούμενους που θα αποδείξουν ότι το πραγματικό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο από το τεκμαρτό. Όμως, θα πρέπει να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους και να γνωρίζουν ότι θα υποστούν εξονυχιστικό φορολογικό έλεγχο οι ίδιοι και τα πρόσωπα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την απόφαση, η διαδικασία προβλέπει πως, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί το ελάχιστο ποσό εισοδήματος από την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, που προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια και δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους ανωτέρας βίας ή ειδικών συνθηκών (στράτευση, ασθένεια κ.λπ.) θα πρέπει να συμπληρώσει τους κωδικούς 443-444 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Με την κίνηση αυτή, αιτείται τη διενέργεια ελέγχου προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού, αλλά με την σημείωση ότι η δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα. Είναι δυνατή η ανάκληση του αιτήματος ελέγχου, με την υποβολή εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το ζήτημα αυτό.

Εφόσον επιμείνει στη διενέργεια του ελέγχου, ο φορολογούμενος υποχρεούται το αργότερο εντός 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο αναφορικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο. Η συμπλήρωση και υποβολή του ως άνω ερωτηματολογίου λαμβάνει χώρα μέσω ειδικής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε. που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου, εντός της προθεσμίας των 60 ημερών, από τον φορολογούμενο, χάνεται το δικαίωμα αμφισβήτησης του ελάχιστου ποσού εισοδήματος από την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας που προσδιορίζεται με τεκμαρτό τρόπο.

Έλεγχος των πάντων Η απόφαση του κ. Πιτσιλή, παραπέμπει σε ειδικό παράρτημα που τη συνοδεύει, το οποίο καλείται να συμπληρώσει ο φορολογούμενος που ζητεί να του γίνει φορολογικός έλεγχος και στην ειδική φόρμα που υποχρεωτικά θα συμπληρώσει, υποχρεούται να απαντήσει στα ερωτήματα και να καταγράψει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Αναφέρετε τους τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς η επαγγελματικούς) που διατηρούσατε ή συμμετείχατε (εσείς προσωπικά, ο/η σύζυγος/ΜΣΣ ή τα προστατευόμενα μέλη σας) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου. Περιλαμβάνονται και οι λογαριασμοί που άνοιξαν και έκλεισαν κατά το ίδιο φορολογικό έτος. Τα στοιχεία που θα αναγραφούν είναι ο δικαιούχος, η τράπεζα, το ποσό που υπήρχε την 1η Ιανουαρίου και το υπόλοιπο της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

2. Αναφέρετε τα στοιχεία επενδύσεων/συμμετοχών και λοιπών χρεογράφων που αφορούν εσάς προσωπικά, τον/τη σύζυγο/ΜΣΣ ή τα προστατευόμενα μέλη σας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου. Θα αναγραφούν το είδος επένδυσης (μετοχές ή μερίδια ή αμοιβαία κεφάλαια κλπ), επενδεδυμένο κεφάλαιο, τρόπος απόκτησης (αγορά, κληρονομιά, δωρεά) το έτος απόκτησης η επωνυμία επιχείρησης/οργανισμού και ο ιδιοκτήτης (ο σύζυγος, η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη).

3. Μισθώνατε τραπεζική θυρίδα κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου (εσείς προσωπικά/ο/η σύζυγος/ΜΣΣ/προστατευόμενα μέλη); Αν η απάντηση είναι καταφατική τότε συμπληρώνεται η τράπεζα, η χώρα και ο δικαιούχος.

4. Αναφέρετε τα στοιχεία λοιπών επενδύσεων όπως έργα τέχνης, συλλογές, τιμαλφή και λοιπά στοιχεία μεγάλης αξίας κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου και τον ιδιοκτήτη (ο σύζυγος, η σύζυγος, προστατευόμενα μέλη).

5. Αναφέρετε τα στοιχεία των αυτοκινήτων μοτοσυκλετών, πλωτών και εναέριων μέσων κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου, με ιδιοκτήτη τον σύζυγο, η σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη. Στα στοιχεία αναγράφονται το έτος κυκλοφορίας, η αξία κτήσης, ο τρόπος απόκτησης, ο κυβισμός ή το μήκος αν πρόκειται για σκάφος και ο ιδιοκτήτης.

6. Αναφέρετε τα διαθέσιμα μετρητά κατά την έναρξη και τη λήξη του φορολογικού έτους που αφορά το αίτημα ελέγχου. Μάλιστα πρέπει να γίνει καταγραφή ξεχωριστά για τον υπόχρεο, τη σύζυγο και τα παιδιά.

7. Αναφέρετε τα διαθέσιμα κρυπτονομίσματα κατά την έναρξη και τη λήξη του φορολογικού έτους. Θα αναγραφούν τα ποσά στην αρχή και στο τέλος του φορολογικού έτους, καθώς και οι δικαιούχοι (σύζυγος, η σύζυγος, προστατευόμενα μέλη).

8. Συμπληρώστε τον σχετικό πίνακα με τα στοιχεία που ζητούνται σχετικά με τον αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των ιδιοχρησιμοποιούμενων κατοικιών σας (κύρια, εξοχική ή δευτερεύουσα), για το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου.

9. Συμπληρώστε τα στοιχεία για λογαριασμούς σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, την εταιρεία, τους κατόχους κάθε αριθμού και το συνολικό ετήσιο κόστος.

10. Συμπληρώστε τον πίνακα σχετικά με το ετήσιο κόστος ασφάλισης των ΕΙΧ αυτοκινήτων ή δικύκλων.

11. Συμπληρώστε τον πίνακα, εφόσον εσείς, ο/η σύζυγος/ΜΣΣ ή τα προστατευόμενα μέλη σας συμμετείχατε σε κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων κ.λπ.) κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου.

12. Συμπληρώστε τον πίνακα με το ετήσιο κόστος ασφάλισης των ακινήτων σας για κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας κ.λπ. για το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου.

13. Συμπληρώστε τον πίνακα με τα συνολικά ποσά ετήσιων δαπανών εφόσον καταβάλατε δίδακτρα σε σχολεία (ημεδαπής και αλλοδαπής) κάθε μορφής εκπαίδευσης ή/και φροντιστήρια κάθε μορφής, συμπεριλαμβανομένου του κόστους διαμονής και διαβίωσης και του ποσού αμοιβών για τυχόν πρόσθετες παροχές (εξέταστρα, μεταφορικά, διατροφή, αθλοπαιδιές, κ.λπ.).

14. Πραγματοποιήσατε ταξίδια στο εσωτερικό/εξωτερικό κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου; Αν η απάντηση είναι θετική, τότε ζητείται η αναγραφή στοιχείων για τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής, αλλά και λεπτομερή στοιχεία για το κόστος εισιτηρίων, τον προορισμός σε Ελλάδα ή εξωτερικό, τη διάρκεια διαμονής, το κατάλυμα (ξενοδοχείο, Airbnb, Εξοχική κατοικία, Φιλοξενία κ.λπ.).

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments