Οδηγός

Παιδικοί σταθμοί: 29 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ για βρεφονηπιοκόμους και καθαριότητα

Παιδικοί σταθμοί: 29 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ για βρεφονηπιοκόμους και καθαριότητα

Πηγή Φωτογραφίας: freepik, Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ενέκρινε προκήρυξη για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ενέκρινε προκήρυξη για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ενέκρινε προκήρυξη για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων στον δήμο Ηρακλείου. Θέσεις εργασίας για βοηθούς βρεφονηπιοκόμων και προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων σε παιδικούς σταθμούς Δήμου Ηρακλείου.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Παιδικοί σταθμοί: Θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στον δήμο Ηρακλείου – Ποια τα απαιτούμενα προσόντα

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα:

ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων

  • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

  • Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 40 του Ν. 4765/2021)

Παιδικοί σταθμοί: Θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στον δήμο Ηρακλείου – Πώς η υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Ανρόγεω 2,Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Ν. Ηρακλείου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Κατσαράκη (τηλ. Επικοινωνίας:2813409424) και κ. Αθανασάκη Ευγενίας (τηλ. Επικοινωνίας 2813409162).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments