Θέσεις Εργασίας

Προσλήψεις στο δημόσιο: Νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Πατρέων

Προσλήψεις στο δημόσιο: Νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Πατρέων
Προσλήψεις στο δημόσιο: Ο Δήμος Πατρέων προχώρησε στην προκήρυξη 9 θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Προσλήψεις στο δημόσιο: Στην προκήρυξη 9 θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχώρησε ο Δήμος Πατρέων. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει στην πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης “ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι και τις 29/12/2019 για τις εξής θέσεις:

  • ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 2
  • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
  • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1
  • ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 2
  • ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
  • ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1

Η ανακοίνωση του Δήμου

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α), τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12- 2014), τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016), την υπ΄ αριθμ. Δ23/οικ.19061/1457/22-04-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» (ΦΕΚ 1336/τ.Β΄/12-05-2016), την με αριθμ. πρωτ. 2607/28-06-2016 (ΑΔΑ:7ΕΙΥ7Λ6-3Υ0) Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 9.ii.1.1.a, A/A OΠΣ: 1519 Έκδοση: 1/1), του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020» – Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 4368/05-09-2016 «ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», για την πράξη με τίτλο «Δομή Αστέγων Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Δήμου Πατρέων» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας (4), προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την με αριθμ. πρωτ. 4740/31-10-2016 (ΑΔΑ:6ΒΤ07Λ6-7ΗΝ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ” με Κωδικό ΟΠΣ 5002235 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2014-2020”», την υπ’ αριθμ. 45/01-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΗΧΟΛΑΟ-8ΟΜ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», με 3ο θέμα: «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ-ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ”», την αριθ. πρωτ. 2070/04-05-2017 (ΑΔΑ:Ω0ΥΛΟΛΑΟ-9ΡΩ) απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» με θέμα: «Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου “ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ” με Α/Α 1 της Πράξης “ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ” και Κωδικός Πρόσκλησης: 9.ii.1.1.a, A/A OΠΣ: 1519, Έκδοση:1/0 του Ε.Π. “Δυτική Ελλάδα”, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων”», τη συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Πατρέων και σύσταση νέου ΝΠΔΔ Κοινωνικού Τομέα Δήμου Πατρέων με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (ΦΕΚ 798/τ.Β΄/10-05-2011) και το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 1562/τ.Β΄/08-05-2012 περί τροποποίησης του καταστατικού του εν λόγω νομικού προσώπου, τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» (ΦΕΚ 2851/τ.Β΄/23-10-2012), ως ισχύει, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2450/19-3-2019 βεβαίωση του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης “ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» που εδρεύει στην Πάτρα Ν. Αχαΐας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Τα δικαιολογητικά για την αίτηση

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» με σήμανση έκδοσης «26-05-2017» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».
  • Για την απόδειξη της αναπηρίας του αιτούντος θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχείο 12 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «26-05-2017»).
  • Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» με σήμανση έκδοσης «26-05-2017».

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», Γούναρη 76, Τ.Κ. 26224, ΠΑΤΡΑ, υπόψη κας Ψαρρού Αγγελικής, Διευθύντριας (τηλ. επικοινωνίας: 2610390968). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πατρέων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Παρασκευή 12/7/2019 έως και Δευτέρα 22/7/2019 και ώρες απο 8.00 πμ – 2.00 μμ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments