Θέσεις Εργασίας

Θέσεις εργασίας δημόσιο: Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Πάρου

Θέσεις εργασίας δημόσιο: Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Πάρου
Θέσεις εργασίας δημόσιο: Ο Δήμος Πάρου προχώρησε στην προκήρυξη επτά θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Θέσεις εργασίας δημόσιο: Στην προκήρυξη επτά θέσεων εργασίας για ναυαγοσώστες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχώρησε ο Δήμος Πάρου. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη επτά (7) ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών.

Η ανακοίνωση του Δήμου

Ο Δήμος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ΕΠΤΑ (7) ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 140/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 116 του ν. 4547/2018.

Κύρια προσόντα πρόσληψης

α) οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας β) πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής και γ) άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόμενη από οικεία Λιμενική Αρχή.

Προσόντα Α’ Επικουρίας (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ/τος 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2871/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. β) πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής και γ) Άδεια ναυαγοσώστη, (σε ισχύ) εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

Γενικά Προσόντα πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν. 3.Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση). 4.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτηση και τα δικαιολογητικά απόδειξης των τυπικών προσόντων, αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση ( για το κώλυμα κατά το άρθρο 8) πιστοποιητικό δημοτικότητας, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (εφόσον επικαλούνται εντοπιότητα).

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση εδώ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Διαβάστε Eπίσης