Θέσεις Εργασίας

Θέσεις εργασίας δημόσιο: Προσλήψεις στον Δήμο Αγρινίου

Θέσεις εργασίας δημόσιο: Προσλήψεις στον Δήμο Αγρινίου
Θέσεις εργασίας δημόσιο: Ο Δήμος Αγρινίου προχώρησε στην προκήρυξη 45 θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Θέσεις εργασίας δημόσιο: Στην προκήρυξη 45 θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προχώρησε ο Δήμος Αγρινίου. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη σαράντα πέντε (45) θέσεων, καλλιτεχνικού προσωπικού για τις εξής:

 • ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΧΟΡΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ – ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΩΝ 16
 • ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ – ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 3
 • ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ – ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
 • ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ – ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 2
 • ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ – ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
 • ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ – ΤΜΗΜΑ «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» 2
 • ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ – ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3
 • ΜΟΥΣΙΚΟΙ – ΤΜ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3
 • ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 9
 • ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2
 • ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΚΑΚΙΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ – ΤΜΗΜΑ «ΣΚΑΚΙ» 1
 • ΔΑΣΚΑΛΟΣ «ΚΟΜΙΚ» ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ – ΤΜΗΜΑ «ΚΟΜΙΚ» 1
 • ΔΑΣΚΑΛΟΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ» ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ – ΤΜΗΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ» 1

Η ανακοίνωση του Δήμου

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου, προκηρύσσει την πλήρωση σαράντα πέντε (45) θέσεων, καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της Επιχείρησης (με αντίτιμο), ήτοι τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων για το έτος 2019-2020, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 της Υ.Α. 43254/2007 (ΦΕΚ 1492/17.8.2007 τεύχος Β΄), την υπ’ αριθμό 44/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την «Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου» και τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού, το υπ’ αριθμό Πρωτοκόλλου 229/07-03-2019 και το υπ’ αριθμό Πρωτοκόλλου 373/27-03-2019 διαβιβαστικό της Επιχείρησης, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 48 του ν.4325/2015) 2019-2020, την υπ’ αριθμό Πρωτοκόλλου 38675/20-05-2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί έγκρισης σύναψης σαράντα πέντε (45) συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους, τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης, τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2 του ν. 3812/2009, τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 2 του ν. 4325/2015, τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 όπως ισχύει, την εισήγηση της Προέδρου, η οποία αναφέρει τα εξής: Προκειμένου να λειτουργήσουν τα καλλιτεχνικά τμήματά μας, θα πρέπει να προβούμε στην πρόσληψη του αντίστοιχου προσωπικού, αφού εγκρίθηκε το σχετικό αίτημά μας από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (ν.2190/94), καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980, κατά περίπτωση το καλλιτεχνικό προσωπικό εξαιρείται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, επομένως δύναται η Επιχείρηση να ορίσει τα ειδικά τυπικά προσόντα καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης του προσωπικού, έτσι ώστε να εκδοθεί άμεσα η προκήρυξη θέσεων.

Τα δικαιολογητικά για την αίτηση

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 21 ετών και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 13 του Ν.3584/2007). Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας
 • Αντίγραφα Διπλωμάτων και πτυχίων, (ειδικά τυπικά προσόντα)
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση σπουδών τέκνου σε περίπτωση φοιτητών – σπουδαστών. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ.
 • Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται: -Αν υπηρετεί ή υπηρέτησε στο Δημόσιο , σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αν εξήλθε της υπηρεσίας, για ποια αιτία. -Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και -Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κανένα από τα εγκλήματα του άρθρου 22 του ΠΔ 611/77 έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται τους όρους.Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Προθεσμία και τόπος υποβολής της αίτησης

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου» στην οδό Δαγκλή 27 στο Αγρίνιο, (τηλέφωνο 26413 60613 – 26413 60615), μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτησή τους απορρίπτεται.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, ημερολογιακές και αρχίζει από τη Δευτέρα εννέα (9) Σεπτεμβρίου και λήγει την Τετάρτη δέκα οκτώ (18) Σεπτεμβρίου 2019. Η επιλογή θα γίνει από την τριμελή επιτροπή (η οποία έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμό 25/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΑ και εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμό Πρωτοκόλλου 76939/10-04-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου), μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών στο κτήριο που στεγάζεται η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου (Δαγκλή 27 Αγρίνιο).

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης, θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Αγρινίου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου, καθώς και στο Πρόγραμμα Διαύγεια και θα συνταχθούν σχετικά αποδεικτικά. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής, της Επιχείρησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση. Ο οριστικός πίνακας των επιτυχόντων θα καταρτισθεί από την ως άνω τριμελή επιτροπή καλλιτεχνικού Προσωπικού και η οποία θα τηρήσει την όλη διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 524/80.

Δείτε περισσότερες ανακοινώσεις του Δήμου Αγρινίου εδώ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Διαβάστε Eπίσης