Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για νέα προκήρυξη μονίμων

ΑΣΕΠ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για νέα προκήρυξη μονίμων
ΑΣΕΠ: Ξεκινά σε λίγες μέρες και νέα προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.  Πρόκειται για την προκήρυξη 1Ε/2021 και την πλήρωση 16 θέσεων στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Ξεκινά σε λίγες μέρες και νέα προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.  Πρόκειται για την προκήρυξη 1Ε/2021 και την πλήρωση 16 θέσεων στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Σημειώστε τις ειδικότητες:

  • Μηχανικών
  • Νομικών
  • Οικονομολόγων
  • Πληροφορικής
  • Στατιστικολόγων
  • Χημικών. Βιολόγων, γεωτεχνικών, περιβαντολλόγων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 12 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Βασικός τίτλος σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, όπως αυτό περιγράφεται ανά θέση στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ ΚΛΑΔΩΝ.

2. Επιστημονική εξειδίκευση, όπως αυτή ορίζεται στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ ΚΛΑΔΩΝ και η οποία αποδεικνύεται με: • διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων ή στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων ή • μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων ή στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή • Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας των θέσεων.

Επισημαίνεται ότι: α) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος (ν. 3328/2005, άρθρο 4, παρ. 2, π.δ. 50/2001, άρθρο 2, παρ. 1, με την επιφύλαξη του ν. 4485/2017, άρθρο 46). β) Όταν ο διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση για τις προκηρυσσόμενες θέσεις χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βασικών πτυχίων γίνονται δεκτά και τα πτυχία αυτά ως τυπικό προσόν (π.δ. 50/2001, άρθρο 2, παρ. 1). γ) Η εμπειρία λογίζεται κατά περίπτωση, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών ή του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ ΚΛΑΔΩΝ. Στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση, ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας, σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα. Τα σχετικά με την απόδειξη της εμπειρίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της προκήρυξης.

3. Πρόσθετη εμπειρία, η οποία ορίζεται, κατά περίπτωση, στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ ΚΛΑΔΩΝ. Τα σχετικά με την απόδειξη της εμπειρίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της προκήρυξης.

4. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, όπως αναλυτικά ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ ΚΛΑΔΩΝ. Τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης.

5. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, για τις θέσεις που απαιτείται και ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ ΚΛΑΔΩΝ. Τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της προκήρυξης.

6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες, βεβαιώσεις (όπου απαιτείται και ορίζεται κατά περίπτωση στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ ΚΛΑΔΩΝ). – Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών για τους κωδ. θέσης 10001, 10006 (μόνο για τους Μηχανικούς). – Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Κτηνιάτρου ή Γεωλόγου ή Δασολόγου ή Ιχθυολόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Κτηνιάτρου ή Γεωλόγου ή Δασολόγου ή Ιχθυολόγου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Δασολόγου ή Κτηνιάτρου ή Γεωλόγου ή Ιχθυολόγου για τον κωδ. θέσης 10006 (μόνο για τους Γεωτεχνικούς). – Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών [ν. 1804/1988 (Α΄177)] για τον κωδ. θέσης 10006 (μόνο για τους Χημικούς).

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments