Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 2Ε/2021

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 2Ε/2021
ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Ε/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση συνολικά 33 μονίμων υπαλλήλων θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Ε/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση συνολικά 33 μονίμων υπαλλήλων θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού.

Ο νέος διαγωνισμός 2Ε/2021 αφορά τους εξής φορείς:

 • στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ε.Ι.Ε.
 • στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης – ΑΘΗΝΑ
 • στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ι.Τ.Ε. που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

ΑΣΕΠ: Ποια τα πρόσθετα προσόντα

 • 001 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.
 • 002 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • 003 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • 004 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 – Φ.Ε.Κ. 177 Α΄/25.8.1988).
 • 005 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
 • 007 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ελληνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών έργων έρευνας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης επί της ελληνικής ιστορίας σε ερευνητικά κέντρα ή Α.Ε.Ι., καθώς και στη διαχείριση του οικονομικού αντικειμένου αυτών μέσω κατάρτισης δελτίων παρακολούθησης δαπανών και χρήσης πλατφορμών ΟΠΣ, ΠΣΚΕ και άλλων συναφών πλατφορμών για την υποβολή προτάσεων και διαχείριση έργων
 • 008 Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
 • 009 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα διαχείρισης εθνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών έργων.
 • 010 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στον σχεδιασμό και τη δημιουργία εξειδικευμένων μικροκατασκευών με χρήση εργαλειομηχανών και εκτυπωτών τρισδιάστατης εκτύπωσης και στη συμμετοχή και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων σε Ερευνητικά Κέντρα ή Α.Ε.Ι.
 • 011 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε διαχείριση και ασφάλεια δικτυακού εξοπλισμού TCP/IP (Routers, Switches, Firewalls), διαχείριση και ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων τύπου Unix/Linux/OpenBSD, διαχείριση και ασφάλεια υπολογιστικών υπηρεσιών Virtualization, Web, DNS, E-mail, VPN, LDAP, SQL Databases, Backup. 11 ΚΩΔ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • 012 Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή – Φοροτεχνικού Β΄ τάξης.
 • 013 Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξης.
 • 014 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμών χρηματοδοτούμενων ελληνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών έργων έρευνας και ανάπτυξης για ερευνητικά κέντρα και Α.Ε.Ι.
 • 015 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ελληνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών έργων έρευνας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε ερευνητικά κέντρα ή Α.Ε.Ι.
 • 016 Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου.
 • 017 Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου.
ΑΣΕΠ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 • 018 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα διενέργειας διαγωνισμών και σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και την ανάθεση έργων και μελετών σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή/και διεθνή έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
 • 020 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους με ειδίκευση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης εθνικών, ευρωπαϊκών ή /και διεθνών έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
 • 021 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα οικονομικής οργάνωσης και λειτουργίας Ερευνητικών Κέντρων.
 • 022 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη σχεδίαση, υλοποίηση και συντήρηση λογισμικού κάνοντας χρήση τεχνολογιών σημασιολογικών ιστού (εννοιολογική μοντελοποίηση, δημιουργία συσχετίσεων, εξαγωγή δεδομένων, κανονικοποίηση και μετασχηματισμός δεδομένων, διασύνδεση δεδομένων και πληροφοριών), στη σύνταξη προτάσεων και τη συμμετοχή, υλοποίηση και διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων, συγγραφή και δημοσίευση ερευνητικών άρθρων στον τομέα της σημασιολογικής διαχείρισης δεδομένων.
 • 023 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Πανεπιστημιακά ή/και Ερευνητικά Ιδρύματα ως τεχνικός υπολογιστών στη διαχείριση δικτύων, υπολογιστικών συστημάτων (τύπου Unix/Linux/OpenBSD & MS WINDOWS), ηλεκτρονικών υπολογιστών και στην υποστήριξη των λογισμικών γεωφυσικών οργάνων και επεξεργασίας γεωφυσικών μετρήσεων εφαρμοσμένων στην αρχαιολογική έρευνα.
 • 024 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε τεχνικές λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης (electron beam lithography) σε ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (scanning electron microscopy) και σε σχεδίαση και κατασκευή μίκρο – νάνο ηλεκτρονικών διατάξεων (processing) σε περιβάλλον στείρου χώρου (cleanroom) με εξειδίκευση σε σύνθετους ημιαγωγούς.
 • 025 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην πειραματική μελέτη δομής και ιδιοτήτων υλικών με τεχνικές περίθλασης ακτίνων-Χ, ανάκλασης ακτίνων-Χ, ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης, διαφορικής θερμικής ανάλυσης και ενός (1) έτους στην τεχνική υποστήριξη συστημάτων Ακτίνων-Χ και στην πειραματική υποστήριξη χρηστών περίθλασης ακτίνων-Χ και στην πειραματική υποστήριξη χρηστών ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments