Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ προσλήψεις: Ποιοι και πως συμμετέχουν στην 5Κ/2021 – Πότε οι αιτήσεις

ΑΣΕΠ προσλήψεις: Ποιοι και πως συμμετέχουν στην 5Κ/2021 – Πότε οι αιτήσεις
ΑΣΕΠ προσλήψεις: Νέο προσκλητήριο διορισμού σε διοικητικούς και τεχνικούς απευθύνει το ΑΣΕΠ με τη νέα προκήρυξη 5Κ/2021.

Νέο προσκλητήριο διορισμού σε διοικητικούς και τεχνικούς απευθύνει το ΑΣΕΠ με τη νέα προκήρυξη 5Κ/2021. Πρόκειται για 83 μόνιμες θέσεις διαφόρων φορέων, κυρίως του υπουργείου Ανάπτυξης.

Με το νέο διαγωνισμό θα προσληφθεί προσωπικό των κατηγοριών: ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ. Ζητούνται κυρίως διοικητικοί, πτυχιούχοι Πληροφορικής, νοσηλευτές, μηχανικοί, εκπαιδευτικοί και πτυχιούχοι μάρκετινγκ.

Δείτε τους φορείς:

 • στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο
 • στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ),
 • στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ),
 • στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ),
 • στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ),
 • στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
 • στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ),
 • στο Πανεπιστήμιο Πατρών και  στο Πολυτεχνείο Κρήτης  (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων),
 • στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)-Ν.Π.Ι.Δ.,
 • στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»(ΕΚΕΦΕ«Δ»)-Ν.Π.Δ.Δ.,
 • στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)-Ν.Π.Δ.Δ.,
 • στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ)-Ν.Π.Ι.Δ.,
 • στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)-Ν.Π.Δ.Δ.,
 • στο «ΑΘΗΝΑ»- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ») Ν.Π.Ι.Δ.,
 • στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)-Ν.Π.Δ.Δ.,
 • στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμιγκ»)-Ν.Π.Ι.Δ. και
 • στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)-Ν.Π.Ι.Δ. (ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΩΔ.

001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν. ΚΩΔ. 002: Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας* ΚΩΔ. 003: Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας* ΚΩΔ. 004: Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας* ΚΩΔ. 005: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών ΚΩΔ. 006: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού-Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος ΝοσηλευτούΝοσηλεύτριας ΚΩΔ. 007: Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. ΚΩΔ. 008: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα Σχεδιασμού ή Διοίκησης ή Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Μονάδων ή στη Διοίκηση Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Μονάδων ή στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης ή στις Σπουδές στην Εκπαίδευση ή στην Διά Βίου Μάθηση ή στη Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση . ΚΩΔ. 010: Εμπειρία δύο (2) ετών σε θέματα διαχείρισης-διεκπεραίωσης ερευνητικών προγραμμάτων σε ιδρύματα πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ΚΩΔ. 011: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ενός (1) έτους στα Πληροφοριακά Συστήματα ή Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής ή Πληροφορικής ή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών ως αναλυτής – προγραμματιστής με αντικείμενο την ανάπτυξη και τη διαχείριση διαδικτυακών εφαρμογών, πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων. ΚΩΔ. 012: Εμπειρία δύο (2) ετών στη συντήρηση / διαχείριση δικτύων δεδομένων ή/και στη συντήρηση/υποστήριξη συστημάτων εξυπηρετητών (windows server, linux) ή/και στη διαχείριση εικονικών μηχανών (virtual machines, containers). ΚΩΔ. 013: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ενός (1) έτους στη Χρηματοοικονομική ή στη Στατιστική Επιστήμη. ΚΩΔ. 014: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού B’ τάξης. ΚΩΔ. 015: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης. ΚΩΔ. 016: Εμπειρία ενός (1) έτους σε θέματα προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων ΚΩΔ. 018: Εμπειρία δύο (2) ετών στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων, σε δημοσιονομικές αναφορές, προϋπολογισμούς, μητρώο δεσμεύσεων. ΚΩΔ. 019: Εμπειρία ενός (1) έτους στην τήρηση λογιστικών βιβλίων (διπλογραφική λογιστική) ΚΩΔ. 020: Άδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου της ιατρικής ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής ή της Παθολογίας. ΚΩΔ. 021: Εμπειρία δύο (2) ετών στη λογιστική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή/και αυτοχρηματοδοτούμενων Έργων/Προγραμμάτων. ΚΩΔ. 022: Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος ΚΩΔ. 023: Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου ΚΩΔ. 024: Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. ΚΩΔ. 025: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ενός (1) έτους στη Μηχανική και Τεχνολογία των Υλικών και των Κατασκευών ή εμπειρία δύο (2) ετών στο αντικείμενο των ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (πχ ειδικές κατασκευές, δημόσιοι χώροι, έπιπλα κλπ). ΚΩΔ. 026: Εμπειρία ενός (1) έτους στο αντικείμενο των ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιριακών εγκαταστάσεων / ενεργειακών αναβαθμίσεων κτιριακών εγκαταστάσεων ή στο αντικείμενο των μελετών πυροπροστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων για την έκδοση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών. ΚΩΔ. 027: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ενός (1) έτους στον Έλεγχο της Ποιότητας και της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος . Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ενός (1) έτους στη Διαχείριση Υπολογιστικών Συστημάτων ή σε Δίκτυα Επικοινωνιών ή στην Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων ή αντίστοιχη εμπειρία δύο (2) ετών . ΚΩΔ. 029: Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου. ΚΩΔ. 030: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας του π.δ. 108/2013. ΚΩΔ. 031: Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την απαιτούμενη, άδεια άσκησης επαγγέλματος, στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων. ΚΩΔ. 032: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα εσωτερικού ελέγχου δημοσίου τομέα ή εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής με κατεύθυνση δημόσιας ελεγκτικής ή εμπειρία δύο (2) ετών στον εσωτερικό έλεγχο φορέων του δημοσίου τομέα ή σε θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης φορέων γενικής κυβέρνησης. ΚΩΔ. 033: Εμπειρία ενός (1) έτους σε θέματα οικονομικής διαχείρισης εθνικών, ευρωπαϊκών ή /και διεθνών έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. ΚΩΔ. 034: Άριστη γνώση γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας ΚΩΔ. 035: Πολύ καλή γνώση γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας ΚΩΔ. 036: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ενός (1) έτους στις οικονομικές επιστήμες ή στις διεθνείς σχέσεις ή εμπειρία δύο (2) ετών στις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης ή/και συντονισμού έργων ή προγραμμάτων ή/και σε λογιστικές εργασίες σε περιβάλλον ERP Ανώνυμης Εταιρείας ΚΩΔ. 037: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ενός (1) έτους στις ευρωπαϊκές ή στις διεθνείς πολιτικές σχέσεις ή εμπειρία δυο (2) ετών στην υποστήριξη/συντονισμό/διαχείριση/υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων ή προγραμμάτων ή/και σε προγράμματα διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας ή/και δικτύωσης (ερευνητικών ή μη) ΚΩΔ. 039: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ενός (1) έτους στο διοικητικό δίκαιο ή αντίστοιχη εμπειρία δύο (2) ετών. ΚΩΔ. 040: Γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο των Βάσεων Δεδομένων. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο βάσης δεδομένων με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 040 για τη θέση που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν. ΚΩΔ. 042: Γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο των Παρουσιάσεων. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο παρουσιάσεων με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 042 για τη θέση που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν. ΚΩΔ. 043: Εμπειρία ενός (1) έτους σε προγράμματα καταλογογράφησης και οργάνωσης ενός αρχείου/βιβλιοθήκης (OPAC, -Αγγλοαμερικανικούς κανόνες καταλογογράφησης, – πρότυπο MARC21 –Σύστημα Dewey και UDC), σε διαχείριση και επεξεργασία ψηφιακού υλικού. ΚΩΔ. 044: Εμπειρία ενός (1) έτους στη διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού/Προσωπικού και υποστήριξη διαδικασιών προσέλκυσης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού. ΚΩΔ. 045: Εμπειρία ενός (1) έτους σε διαχείριση και οικονομοτεχνική υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας (ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκών) ΚΩΔ. 047: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στις οικονομικές επιστήμες ή εμπειρία δύο (2) ετών στην παρακολούθηση και υποστήριξη οικονομικού περιεχομένου χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων και τη χρήση λογιστικών εφαρμογών διπλογραφικού συστήματος. ΚΩΔ.048: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ενός (1) έτους στα νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα . ΚΩΔ.049: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ενός (1) έτους στην εκπαίδευση ενηλίκων. ΚΩΔ.050: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ενός (1) έτους στη λογιστική ή/και ελεγκτική επιστήμη ή εμπειρία δύο (2) ετών σε μηχανογραφημένο λογιστήριο με την τήρηση διπλογραφικών βιβλίων και διαχείριση εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments