Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ: Με νέες θέσεις εργασίας ενισχύεται ο Δήμος Διονύσου

ΑΣΕΠ: Με νέες θέσεις εργασίας ενισχύεται ο Δήμος Διονύσου
ΑΣΕΠ: Με έξι οδηγούς Γ' κατηγορίας ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Διονύσου.
ΑΣΕΠ: Με έξι οδηγούς Γ' κατηγορίας ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Διονύσου.

Με έξι οδηγούς Γ’ κατηγορίας ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Διονύσου. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Η σύμβαση εργασίας έχει διάρκεια 4 μηνών και έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου 31-10-2021. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών. Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από σήμερα  Τετάρτη 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 20 Ιουνίου 2021.

Που υποβάλλονται αιτήσεις

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου [email protected], είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο στην ακόλουθη διεύθυνση: 6 ∆ήµος ∆ιονύσου, Λεωφόρος Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου 1, Τ.Κ 14565 Άγιος Στέφανος απευθύνοντάς την στη ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας, Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού του ∆ήµου ∆ιονύσου.

Ποια τα γενικά προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση) µε την επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο4 παρ.6).

Ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των Γενικών Προσόντων πρόσληψης των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν:

  • 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου επικυρωµένου δηµοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
  • 2. Τυπικά προσόντα όπως περιγράφονται στον Πίνακα Β (για τον υποψήφιο που συµµετέχει στις κατηγορίες ∆Ε) σε φωτοαντίγραφα.
  • 3. Υπεύθυνη ∆ήλωση για πιθανό κώλυµα υπέρβασης της 8µηνης απασχόλησης στην οποία να δηλώνεται ότι το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο (12µηνο) από την τελευταία ηµέρα της νέας σύµβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 του ν.2190/94 µε την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
  • 4. Πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕ∆ ή / βεβαίωση ΚΕΚ (όπου υπάρχει, για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων).
  • 5. Για την απόδειξη της εµπειρίας (όπου απαιτείται) για προϋπηρεσία στο δηµόσιο: Βεβαιώσεις ή συµβάσεις για τον ιδιωτικό τοµέα : βεβαίωση ενσήµων ΙΚΑ και Υ.∆. (για το είδος της εµπειρίας)
  • 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των δύο µηνών).

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments