Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις στην προκήρυξη 4Ε/2021

ΑΣΕΠ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις στην προκήρυξη 4Ε/2021
ΑΣΕΠ: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται νέα προκήρυξη μονίμων μέσω ΑΣΕΠ, που αφορά την 4Ε/2021. Θα προσληφθούν 27 υπάλληλοι, Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού σε τρεις φορείς.
ΑΣΕΠ: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται νέα προκήρυξη μονίμων μέσω ΑΣΕΠ, που αφορά την 4Ε/2021. Θα προσληφθούν 27 υπάλληλοι, Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού σε τρεις φορείς.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται νέα προκήρυξη μονίμων μέσω ΑΣΕΠ, που αφορά την 4Ε/2021. Θα προσληφθούν 27 υπάλληλοι, Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού σε τρεις φορείς.

Ποιους φορείς αφορά

  • «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)» Ν.Π.Ι.Δ.
  • «Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”»
  • Ν.Π.Δ.Δ. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας – Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Σημειώστε ότι η προκήρυξη κάνει δεκτούς 224 διαφορετικούς τίτλους σπουδών.

Προθεσμία υποβολής

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00.

1. Βασικός τίτλος σπουδών: Για τους κατόχους τίτλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, όπως αυτό περιγράφεται ανά θέση στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ.

Για τους κατόχους τίτλων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Επιστημονική εξειδίκευση, όπως αυτή ορίζεται στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ και η οποία αποδεικνύεται με: – διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων ή – μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή – Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας των θέσεων. Επισημαίνεται ότι: α) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος (ν. 3328/2005, άρθρο 4, παρ. 2, π.δ. 50/2001, άρθρο2, παρ. 1, με την επιφύλαξη του ν. 4485/2017, άρθρο 46). β) Όταν ο διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση για τις προκηρυσσόμενες θέσεις χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βασικών πτυχίων γίνονται δεκτά και τα πτυχία αυτά ως τυπικό προσόν (π.δ. 50/2001, άρθρο2, παρ. 1), με την επιφύλαξη της παρ. 1 της ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄. γ) Η εμπειρία λογίζεται κατά περίπτωση, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών ή του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ. Στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας, σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα. Τα σχετικά με την απόδειξη της εμπειρίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της προκήρυξης.

3. Πρόσθετη εμπειρία, η οποία ορίζεται, κατά περίπτωση, στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ.

4. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως αναλυτικά ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ.Τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της προκήρυξης.

5. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, για τις θέσεις που απαιτείται και ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ. Τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της προκήρυξης.

6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών για τις θέσεις με κωδ. 10003,10010,10011 και 10024,10013-10014,10015, 10016 και 10020 (μόνο για τους Μηχανικούς).

7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ακτινοφυσικού ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φυσικού Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικού Ιατρικής (για τις θέσεις με κωδ.10012).

8. Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων (π.δ. 20/2017, Α’ 34, όπως ισχύει) (για τη θέση με κωδ. 10007).

9. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 – Α’ 177) (για τη θέση με κωδ. 10018).

10. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Β’ τάξης ή βεβαίωση αναγγελίας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας (για τη θέση με κωδ. 10027).

11. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου μηχανικού Α’ τάξης ή άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 (για τη θέση με κωδ. 10026).

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments