Nέα της αγοράς

Τράπεζα Πειραιώς: Νέα πλατφόρμα BankTech που θα συνδυάζει κορυφαία τεχνολογική και τραπεζική τεχνογνωσία

Τράπεζα Πειραιώς: Νέα πλατφόρμα BankTech που θα συνδυάζει κορυφαία τεχνολογική και τραπεζική τεχνογνωσία

Πηγή Φωτογραφίας: Piraeuspress.gr

Τράπεζα Πειραιώς: Πώς θα λειτουργεί και ποιες υπηρεσίες θα παρέχει

Στην ανάπτυξη μίας ανεξάρτητης καινοτόμου ψηφιακής τράπεζας προς πελάτες στην Ελλάδα και την υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά για την παροχή χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, σε κοινοπραξία στρατηγικού χαρακτήρα με την εταιρεία Natech.

Η είδηση περιλαμβάνεται στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο της τράπεζας για την περίοδο 2022 – 2025, το οποίο προβλέπει την πλήρη εξυγίανση του ομίλου από τα κόκκινα δάνεια, τη βελτίωση της σχέσης κόστους προς έσοδα και τη συνεπακόλουθη σταδιακή αύξηση της απόδοσης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 12%, που θα ανοίξει το δρόμο για τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της το 2024.

Η νέα πλατφόρμα

Όπως ανακοινώθηκε, η νέα πλατφόρμα BankTech θα συνδυάζει κορυφαία τεχνολογική και τραπεζική τεχνογνωσία και θα παρέχει υπηρεσίες Banking-as-a-Service, Buy-Now-Pay-Later, digital onboarding και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα προς τους καταναλωτές, με ψηφιακό και ευέλικτο τρόπο.

Η ψηφιακή τράπεζα αναμένεται να ξεκινήσει από τον κλάδο λιανικής, με την Πειραιώς δυνητικά να συνεισφέρει πελάτες εξοικειωμένους με τα ψηφιακά μέσα, μειώνοντας σημαντικά κόστος και χρόνο εξυπηρέτησης.

Επιπλέον, η αξιοποίηση της προσφοράς των προϊόντων αυτών αναμένεται να αποφέρει επιπρόσθετα έσοδα. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω ευκαιρίες μείωσης κόστους και ενίσχυσης εσόδων δεν συμπεριλαμβάνονται στο τρέχον επιχειρηματικό σχέδιο.

Οι βασικοί στόχοι ως το 2025

Όπως επισημαίνεται στην παρουσίαση του νέου Business Plan 2022-2025, «τα τελευταία 4 χρόνια, η Πειραιώς έχτισε γερά θεμέλια για να καταστεί μία τράπεζα πλήρως εξυγιασμένη, οικονομικά ισχυρή και με βιώσιμη κερδοφορία». Ειδικότερα, επέτυχε έναν σημαντικό μετασχηματισμό μέσω της υλοποίησης του σχεδίου Sunrise το 2021.

Η στρατηγική για κέρδη

Η Τράπεζα Πειραιώς, όπως επισημαίνεται, θα διατηρήσει αυστηρή πειθαρχία στον περιορισμό του λειτουργικού της κόστους και θα αυξήσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητά της, στοχεύοντας σε αναλογία κόστους-εσόδων χαμηλότερα του 40% ως το τέλος του 2025.

Στόχος είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα μέχρι το 2025 με περαιτέρω μείωση των δαπανών στο επίπεδο των 0,7 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα θα γίνουν επενδύσεις στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Οι στόχοι περιλαμβάνουν στοχευμένη δανειακή επέκταση περίπου 7 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2022-2025, φθάνοντας στα περίπου 35 δισ. ευρώ εξυπηρετούμενων δανείων στο τέλος της περιόδου, εστιάζοντας σε τομείς όπως η μεταποίηση, ο τουρισμός και η ενέργεια.

Ένας πρόσθετος τομέας στον οποίο η Τράπεζα Πειραιώς φιλοδοξεί να αποκτήσει ηγετική θέση, είναι αυτός του Asset Management, στοχεύοντας σε περίπου 12 δισ. ευρώ συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση το 2025.

Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να αυξήσει την απόδοση επί των μέσων ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) σε περίπου 6% για το 2022 και σταδιακά να φτάσει στο 12% το 2025.

«Η επιτυχής υλοποίηση του σχεδιασμού μας θα επιτρέψει τη δυνητική διανομή μερίσματος στους μετόχους μας από το 2024, σε συνάρτηση με τις συνθήκες και τις εποπτικές απαιτήσεις» τονίζει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο όμιλος εστιάζει επίσης στη διερεύνηση και νέων εμπορικών και στρατηγικών πρωτοβουλιών. Στο πλαίσιο αυτό, εντείνει την εφαρμογή τους, με ενίσχυση στις τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες και τη διαχείριση ακινήτων.

Παράλληλα με τα ανωτέρω, αξιοποιεί τις εμπορικές ευκαιρίες του ψηφιακού οικοσυστήματος και ενισχύει την ψηφιακή διάσταση στην πρόταση αξία προς τους πελάτες.

«Σε συνδυασμό με τις χρηματοικονομικές μας επιδιώξεις, στον Όμιλο Πειραιώς, προχωράμε συστηματικά στην κατεύθυνση της βιώσιμης τραπεζικής και δημιουργούμε υποδομές, πολιτικές και στρατηγικές που ενσωματώνουν βέλτιστα κριτήρια ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης), στις δραστηριότητές μας» αναφέρεται στην παρουσίαση του σχεδίου της Πειραιώς.

Σημειώνεται δε πως «η εν λόγω στρατηγική θα επιτρέψει να μεγιστοποιήσουμε τη συμβολή μας στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Για την περίοδο 2022-2025 στοχεύουμε να αυξήσουμε τη βιώσιμη τραπεζική μας δραστηριότητα κατά περίπου 9 δισ. ευρώ».

Αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών

Οι στρατηγικές ευκαιρίες που θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί ο όμιλος Πειραιώς την επόμενη τετραετία, είναι οι εξής:

Διοχέτευση χρηματοδότησης σε αναδυόμενους, εξωστρεφείς κλάδους Η Tράπεζα Πειραιώς έχει μερίδιο 25% επί των εξυπηρετούμενων δανείων και ενεργές σχέσεις με το 80% περίπου των εγχώριων επιχειρήσεων.

Στοχεύει να επικεντρωθεί στους πλέον υποσχόμενους κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα, εξαγωγικό προσανατολισμό, ποιότητα και βιωσιμότητα.

Υιοθετώντας προσέγγιση απόδοσης προσαρμοσμένη για την ανάληψη κινδύνων, οι τομείς στόχευσης θα είναι η μεταποίηση, ο τουρισμός και η ενέργεια, οι οποίοι αναμένεται να αντλήσουν σχεδόν το ήμισυ των νέων επιχειρηματικών δανείων κατά την 4ετία 2022-2025.

Νέος πυλώνας asset management

Ενας νέος Επιχειρηματικός Πυλώνας συγκροτείται στον Όμιλο, ο οποίος περιλαμβάνει τους τομείς διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματιστηριακών συναλλαγών και private banking, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια 6 δισ. ευρώ (Δεκέμβριος 2021), ώστε να αξιοποιηθεί η ισχυρή δυναμική της ελληνικής αγοράς asset management.

Με την κίνηση αυτή, ο Όμιλος στοχεύει στον διπλασιασμό των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών του έως το 2025, στηριζόμενος στο εμπορικό του δίκτυο, την τεχνογνωσία, τη βαθιά γνώση της αγοράς και των κινήτρων πωλήσεων για τα στελέχη του.

Η ενσωμάτωση της Iolcus Investments AIFM στον Όμιλο Πειραιώς συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση.

Νέο σχέδιο διαχείρισης ακινήτων

Ο Όμιλος φιλοδοξεί να μετασχηματίσει τον τομέα διαχείρισης ακινήτων, εστιάζοντας στην εξυγίανση του ισολογισμού του από χαμηλής απόδοσης περιουσιακά στοιχεία, στη μείωση του κόστους για υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν ακόμη αποτελεσματικότερα και στην ανάπτυξη σε τομείς με ανοδικές προοπτικές.

Το νέο σχέδιο διαχείρισης ακινήτων του Ομίλου θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ακινήτων μεσοπρόθεσμα κατά 1 δισ. ευρώ, από 3,2 δισ. ευρώ σήμερα, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει τα έσοδα από μισθώματα σε περίπου 60 εκατ. το 2025 από 34 εκατ. το 2021.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments