Οικονομία

Οι 12 στόχοι της κυβέρνησης για εργασιακό, ασφαλιστικό και επιδόματα

Οι 12 στόχοι της κυβέρνησης για εργασιακό, ασφαλιστικό και επιδόματα

Πηγή Φωτογραφίας: Αρχείου

Δράσεις, οι οποίες ξεχωρίζουν είναι, στο πεδίο των επιδομάτων, η ολοκλήρωση της εισαγωγής προπληρωμένων καρτών για την πληρωμή κοινωνικών παροχών του ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Δέσμη 12 στόχων θα “τρέξει” το Υπουργείο Εργασίας το 2023, σύμφωνα με όσα προβλέπει το ετήσιο σχέδιο δράσης του.

Δράσεις, οι οποίες ξεχωρίζουν είναι, στο πεδίο των επιδομάτων, η ολοκλήρωση της εισαγωγής προπληρωμένων καρτών για την πληρωμή κοινωνικών παροχών του ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ. Η μεταρρύθμιση στοχεύει στην πληρωμή τουλάχιστον του 50% των επιδομάτων ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ μέσω προπληρωμένων καρτών στο δ΄τρίμηνο του 2023.

Το έργο συγκεκριμένα αφορά στην καταβολή επιδομάτων (ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ) μέσω προπληρωμένων καρτών, οι οποίες θα επιτρέπουν την ηλεκτρονική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών με όριο ανάληψης μετρητών.

Επίσης, προβλέπεται ενίσχυση του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, με την αλλαγή του χορηγούμενου ποσού και του τρόπου καταβολής του αλλά και την αλλαγή των κριτηρίων επιλεξιμότητας, ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος των δικαιούχων, να γίνει πιο αποτελεσματική και επαρκής η στήριξη προς αυτούς και να επιταχυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Εξάλλου, δρομολογείται η ενίσχυση του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων σε υφιστάμενους και νέους δικαιούχους της παροχής.

Στο πεδίο του εργασιακού, σημαντική δράση είναι: ο αριθμός εργαζομένων που κάνουν χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας να ξεπεράσει τους 120.000 στο β΄ τρίμηνο του 2023.

Στο πεδίο του ασφαλιστικού, σημαντική δράση είναι η υιοθέτηση Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών για όλα τα ενταχθέντα ταμεία στον e-ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016) εντός του 2023 και η μεταρρύθμιση θεσμικού πλαισίου εποπτείας ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος και αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας ΙΕΣΠ-ΤΕΑ για την οποία, όμως, δεν υπάρχει στο εν λόγω σχέδιο κανένας χρονικός προσδιορισμός.

Αναλυτικά, οι 12 στόχοι του Υπουργείου Εργασίας για το 2023 έχουν ως εξής:

1. Προστασία των Εργαζομένων: Καθολική εφαρμογή Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Πλήρης λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας – Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Προβλέπεται:

– Ο αριθμός εργαζομένων που κάνουν χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας να ξεπεράσει τους 120.000 στο β΄ τρίμηνο του 2023.

– Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Ανάπτυξη 14 νέων Κλαδικών και Ψηφιακών Εργαλείων Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου στο β΄ τρίμηνο 2023.

– Έκδοση ΥΑ για ένταξη νέων κλάδων της οικονομίας στο νέο σύστημα της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο α΄ τρίμηνο του 2023

2. Ίσες ευκαιρίες -Ισότητα των Φύλων – Πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας Προβλέπεται:

– Αριθμός στελεχών (680.000) που συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης για θέματα διαφορετικότητας στο δ’ τρίμηνο του 2023.

– Αριθμός στελεχών και επαγγελματιών (1.000) που συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης/επιμόρφωσης επί της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στο δ΄τρίμηνο του 2023.

– Αριθμός δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας και παρενόχλησης στο δ΄ τρίμηνο του 2023.

3. Ψηφιακός εκσυγχρονισμός (Aριάδνη, Ηριδανός, ΟΠΕΣ e-ΕΦΚΑ κ.ά.) Προβλέπεται:

-Ποσοστό (20%) ολοκλήρωσης υποσυστημάτων στο πληροφοριακό σύστημα “Ηριδανός” στο γ΄ τρίμηνο του 2023.

– Ποσοστό ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας του e-ΕΦΚΑ (15%) στο δ΄τρίμηνο του 2023

– Ανάθεση σε ανάδοχο του έργου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης πρόσβασης στην κοινωνική προστασία στο δ’ τρίμηνο του 2023

Τα σημαντικότερα έργα έχουν ως εξής:

– “Αριάδνη” – Ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας

Το έργο “Αριάδνη” θα συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των συστημάτων της αγοράς εργασίας με τρία σημαντικά υποέργα:

α) ψηφιακή κάρτα εργασίας

β) ενιαία ροή για τα διοικητικά δεδομένα της απασχόλησης και των κοινωνικών ασφαλίσεων και αναβάθμιση και

γ) διασύνδεση ΟΠΣ Επιθεώρησης Εργασίας – (Σύστημα ανάλυσης κινδύνου για στοχευμένες επιθεωρήσεις)

– Διαδικασία καθορισμού κατώτατου μισθού

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Μηχανισμού που θα συλλέγει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα προκειμένου ο κατώτατος μισθός να είναι σύμφωνος με την πραγματική πορεία/ πρόοδο της οικονομίας, να υποστηρίξει και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

– “Ηριδανός”- Ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά και τη διευκόλυνση των τεχνικών ασφαλείας και των ιατρών εργασίας στο επίπεδο της αρχικής τους εκπαίδευσης καθώς και της συνεχούς επιμόρφωσης και ενημέρωσής τους.

– Ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ

Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου και εξαγωγή σε ηλεκτρονική μορφή, της πληροφορίας που συνιστά την ασφαλιστική ιστορία των ασφαλισμένων (συγκεκριμένων πρώην Ταμείων) του e-ΕΦΚΑ με τελικό στόχο την ταχεία διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Η ψηφιοποίηση θα περιλαμβάνει την οπτική αποτύπωση των εγγράφων (scan) αλλά και την αναγνώριση/ καταχώριση των δεδομένων του χρόνου ασφάλισης στη Βάση Δεδομένων του συστήματος “Άτλας” για τη χρήση τους και στη συνέχεια για την απονομή των συντάξεων.

– Ενιαία ψηφιακή πύλη πρόσβασης στην κοινωνική προστασία

– Ψηφιακός μετασχηματισμός ΟΠΕΚΑ

– Απογραφή, ψηφιοποίηση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

4. Εκσυγχρονισμός λειτουργίας και εποπτείας του ασφαλιστικού/συνταξιοδοτικού συστήματος (Νέο πλαίσιο επαγγελματικής ασφάλισης – Πλήρης λειτουργία ΤΕΚΑ, κλπ.) -Ποσοστό 75% στην ολοκλήρωση κανονιστικών κειμένων σχετικά με τη μεταρρύθμιση θεσμικού πλαισίου εποπτείας ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος στο δ΄ τρίμηνο του 2023.

– Ποσοστό ολοκλήρωσης κανονιστικών κειμένων σχετικά με τη μεταρρύθμιση θεσμικού πλαισίου εποπτείας ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος (Αύγουστος 2023).

Δράσεις:

– Κωδικοποίηση και ενιαιοποίηση θεσμικού πλαισίου κοινωνικής ασφάλισης

Αντικείμενο του έργου είναι η υιοθέτηση Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών για όλα τα ενταχθέντα ταμεία στον e-ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016). Ο ενιαίος κανονισμός ασφάλισης και παροχών του e-ΕΦΚΑ προγραμματίζεται να προωθηθεί ανά κεφάλαιο και είδος παροχών. Εντός του 2021-2022 είχαν προχωρήσει οι εργασίες σχετικής Ομάδας Εργασίας και συνεχίζεται η συλλογή ποσοτικών δεδομένων για την ανάλυση σεναρίων.

Η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος σχεδιάζεται να λάβει χώρα εντός του 2023. Σε αυτή την προσπάθεια εντάσσεται και η προώθηση των ενιαίων κανόνων για τις αναπηρικές συντάξεις, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΣΔΑμεΑ και αντιμετωπίζεται νομοθετικά και όχι σε επίπεδο Προεδρικού Διατάγματος.

Προβλέπεται έκδοση κανονιστικών κειμένων αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου και μεταρρύθμισης συστήματος εποπτείας ασφαλιστικού/ συνταξιοδοτικού συστήματος. Το έργο αφορά στην ψήφιση του νόμου και στην έκδοση της δευτερογενούς νομοθεσίας και σχετικών εγκυκλίων για την εφαρμογή του νόμου, με παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο του 2ου πυλώνα και συνολική αναθεώρηση του υφιστάμενου μοντέλου εποπτείας.

– Έναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α)

– Μεταρρύθμιση θεσμικού πλαισίου εποπτείας ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος και αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας ΙΕΣΠ-ΤΕΑ

Η δράση στοχεύει:

α) στην άμβλυνση του κατακερματισμού και των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων που παρουσιάζει το υπάρχον τριμερές σύστημα εποπτείας του συστήματος (ΥΠΕΚΥΠ, Εθνική Αναλογιστική Αρχή και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), αλλά και στη διεύρυνση της περιμέτρου των εποπτευόμενων φορέων (με την προσθήκη π.χ. των Ταμείων Αλληλοβοήθειας) και

β) στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τον φορέων προαιρετικού ή υποχρεωτικού χαρακτήρα που διαχειρίζονται προγράμματα επαγγελματικής συνταξιοδότησης.

– Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας e-ΕΦΚΑ

Το έργο περιλαμβάνει τις απαραίτητες πράξεις κανονιστικού περιεχομένου προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η Εταιρεία Ακινήτων e-Ε.Φ.Κ.Α.

5. Νέο Μοντέλο Διακυβέρνησης και Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόληση Προβλέπεται:

– Ολοκλήρωση έργου ψηφιοποίησης αρχείου ΔΥΠΑ στο δ΄τρίμηνο του 2023.

– Ολοκλήρωση έργου αναδιαμόρφωσης, εκσυγχρονισμού και προσθήκης νέων λειτουργιών του ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α στο δ΄τρίμηνο του 2023.

6. Νέες δεξιότητες, επαγγελματική κατάρτιση και μαθητεία. Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για τους ανέργους Προβλέπεται:

– Αριθμός ανέργων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα ‘Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών στο δ΄ τρίμηνο του 2023.

– Ανάθεση σύμβασης για το σύστημα ποιότητας ελέγχου στο β΄ τρίμηνο του 2023.

– Στοχευμένες καταρτίσεις σε ψηφιακές δεξιότητες (1.000 καταρτιζόμενοι) στο δ΄ τρίμηνο του 2023.

Προβλέπονται οι εξής δράσεις:

– Μεταρρύθμιση πολιτικών της αγοράς εργασίας (Δ.ΥΠ.Α)

– Προγράμματα ενεργητικών πολιτικών ένταξης ανέργων

– Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων

– Εκσυγχρονισμός του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ & του ΛΑΕΚ

– Μεταρρύθμιση και ανάπτυξη του συστήματος μαθητείας της ΔΥΠΑ

– Διάγνωση Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

– Εθνική Στρατηγική για τις ΕΠΑ και Ενιαία Πύλη προγραμμάτων

7. Δημογραφικό: Πολιτικές για την αντιμετώπιση του ζητήματος – Οικογενειακή Πολιτική Προβλέπεται:

– Αριθμός επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα “Χώροι φύλαξης και φροντίδας παιδιών σε μεγάλες επιχειρήσεις” (120) στο δ΄ τρίμηνο του 2023.

– Κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημογραφία και την Οικογένεια στο δ΄τρίμηνο του 2023.

– Αριθμός ωφελούμενων από το Πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς (1000) στο δ΄τρίμηνο του 2023.

Δράσεις:

– Υλοποίηση Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής

Μεταξύ άλλων, θα υπάρξει κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημογραφία και την Οικογένεια.

– Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Προβλέπονται δράσεις όπως το πρόγραμμα “Νταντάδες της γειτονιάς”, Χώροι φύλαξης και φροντίδας παιδιών σε μεγάλες επιχειρήσεις.

8. Βελτίωση ποιότητας ζωής ατόμων με αναπηρία Προβλέπεται:

– Αριθμός ωφελούμενων από το Πιλοτικό Πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός Α ’ και Β φάση (1500) στο δ΄ τρίμηνο του 2023.

– Ολοκλήρωση παράδοσης 80.000 καρτών αναπηρίας από τη διαχειριστική αρχή (80.000) στο δ΄ τρίμηνο του 2023.

– Αριθμός εφήβων με αναπηρία πάνω από 67% για τους οποίους ολοκληρώθηκε η διαδικασία επαγγελματικής αναδοχής (160) στο δ΄τρίμηνο 2023.

9. Ενίσχυση της παιδικής προστασίας Προβλέπεται :

– Ο αριθμός εφήβων που ωφελήθηκαν από το Πρόγραμμα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης θα ανέλθει στους 200 στο δ΄ τρίμηνο του 2023

– Έκδοση KYA για το Εθνικό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης αναφορών για την παιδική κακοποίηση στο α΄ τρίμηνο του 2023

– Ο αριθμός κέντρων ΚΔΑΠ-STEM θα ανέλθει στα 150 στο γ΄ τρίμηνο του 2023.

10. Καταπολέμηση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για την κοινωνική στήριξη Προβλέπεται:

– Ολοκλήρωση επιλογής δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) προς συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης/απασχόλησης) 7.000 ωφελούμενοι στο γ΄ τρίμηνο του 2023.

– Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Εκπαίδευση και Μαθητεία Ρομά (Α’ κύκλος) το Δεκέμβριο του 2023.

– Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για την απασχόληση ατόμων με πολιτισμικές ιδιαιτερότη για 599 ωφελούμενους το Δεκέμβριο του 2023.

Τα σημαντικότερα έργα ανά δράση έχουν ως ακολούθως:

-Κοινωνική επανένταξη των πλέον ευάλωτων ομάδων

– Κοινωνική επανένταξη των πλέον ευάλωτων ομάδων – Εκπαίδευση και Μαθητεία Ρομά

– Κοινωνική επανένταξη των πλέον ευάλωτων ομάδων – Ψηφιακή Κατάρτιση των Ηλικιωμένων

– Ανάπτυξη δράσεων του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά

– Πρόγραμμα ΕΟΧ Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά

– Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για την απασχόληση ατόμων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (ΡΟΜΑ) (Δ.ΥΠ.Α)

– Πιλοτική Δράση για 1.000 Πρόσφυγες (Δ.ΥΠ.Α)

11. Στεγαστική Πολιτική : Εκσυγχρονισμός και συντονισμός σχετικών πολιτικών του Υπουργείου Εργασίας Στόχος είναι η στεγαστική αποκατάσταση 27.500 νέων εως 39 ετών.

Τα σημαντικότερα έργα ανά δράση έχουν ως εξής:

– Χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νέους και νέα ζευγάρια 25-39 ετών

– Ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 200εκ για αξιοποίηση κενών ιδιωτικών κατοικιών

– Πρόγραμμα Ανακαινίζω –Ενοικιάζω για κενά σπίτια

– Πρόγραμμα “Κάλυψη”

– Πρόγραμμα “Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους”

– Κοινωνική στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες

– Κοινωνική Αντιπαροχή: Αξιοποίηση ακινήτων Δημοσίου για παροχή κατοικίας µε χαμηλό ενοίκιο και Αξιοποίηση Ακινήτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

12. Αναθεώρηση Πολιτικής Επιδομάτων – Ολοκλήρωση της εισαγωγής προπληρωμένων καρτών για την πληρωμή κοινωνικών παροχών του ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Η μεταρρύθμιση στοχεύει στην πληρωμή τουλάχιστον του 50% των επιδομάτων ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ μέσω προπληρωμένων καρτών στο δ΄τρίμηνο του 2023.

Τα σημαντικά έργα ανά δράση είναι τα ακόλουθα:

– Μεταρρύθμιση παθητικών πολιτικών της αγοράς εργασίας (Δ.ΥΠ.Α)

Περιλαμβάνει έργα για την μεταρρύθμιση των παροχών/ επιδομάτων για τους ανέργους.

– Μεταρρύθμιση πολιτικής επιδομάτων

Το έργο αφορά στην καταβολή επιδομάτων (ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ) μέσω προπληρωμένων καρτών, οι οποίες θα επιτρέπουν την ηλεκτρονική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών με όριο ανάληψης μετρητών. Περιλαμβάνει επίσης τη διενέργεια ειδικών ελέγχων μέσω ψηφιακών παρεμβάσεων για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων σε μη μόνιμους κατοίκους της χώρας.

-Ενοποίηση και εξορθολογισμός των παροχών για την ασφάλιση κατά της ανεργίας, αλλά και άλλων παροχών

Το έργο αποσκοπεί στην ενοποίηση υφιστάμενων παροχών ασφάλισης και τη θέσπιση νομικού πλαισίου ως προς τις ενοποιημένες παροχές. Αντικείμενο του έργου αποτελεί:

α) η αναθεώρηση των υφιστάμενων εισοδηματικών κριτηρίων των παροχών

β) ο εντοπισμός των παροχών που είναι παρωχημένες και αναποτελεσματικές και η θέσπιση νόμου για τη συγχώνευσή τους. Το έργο δρα αλληλοσυμπληρωματικά με άλλες μεταρρυθμιστικές δράσεις, ενώ είναι αλληλένδετο με σχετικό εν εξελίξει έργο τεχνικής υποστήριξης που υλοποιείται από τον ΟΟΣΑ.

– Αναπροσαρμογή Επιδομάτων Ανεργίας

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, με την αλλαγή του χορηγούμενου ποσού και του τρόπου καταβολής του αλλά και την αλλαγή των κριτηρίων επιλεξιμότητας, ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος των δικαιούχων, να γίνει πιο αποτελεσματική και επαρκής η στήριξη προς αυτούς και να επιταχυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

– Ενίσχυση του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων σε υφιστάμενους και νέους δικαιούχους της παροχής

Το έργο αποσκοπεί στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας μιας σειράς μέτρων αναπροσαρμογής της τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments