Πολιτική

Τροπολογία για την μισθολογική εξέλιξη των ΕΜΘ κατέθεσαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Τροπολογία για την μισθολογική εξέλιξη των ΕΜΘ κατέθεσαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Πηγή Φωτογραφίας: ALT.gr

Με το ν.4609/2019 δόθηκε η δυνατότητα στους στρατιωτικούς προέλευσης ΕΜΘ να συνεχίσουν την σταδιοδρομία τους στο στράτευμα μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τροπολογία για την μισθολογική εξέλιξη των ΕΜΘ κατέθεσαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ,στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας».

Αιτιολογική Έκθεση

Με το ν.4609/2019 δόθηκε η δυνατότητα στους στρατιωτικούς προέλευσης ΕΜΘ να συνεχίσουν την σταδιοδρομία τους στο στράτευμα μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης, ορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) βαθμού Ανθυπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία.

Με το ν.4472/17 καθορίστηκε το νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών και η κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού των ΕΜΘ εντάχθηκε στην Γ’ κατηγορία μισθολογικής κατάταξης στην οποία τα κλιμάκια ορίζονται με ανώτερο αυτό του Ανθυπασπιστή.

Με το ν.4609/2019 δεν προβλέφθηκε ταυτόχρονα και η τροποποίηση των μισθολογικών κλιμακίων για την κατηγορία αυτών των στρατιωτικών (ΕΜΘ) για τους βαθμούς του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού.

Υπάρχουν ΕΜΘ οι οποίοι έχουν προαχθεί στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, αλλά συνεχίζουν να λαμβάνουν τον μισθό που αντιστοιχεί σε μισθολογικό κλιμάκιο Ανθυπασπιστή.

Λόγω του ότι υπάρχουν ΕΜΘ οι οποίοι κατατάχθηκαν με το ν.1513/1985 και έχει ήδη εκδοθεί η αποστρατεία τους λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή 35ετίας και οι στρατιωτικοί αυτοί δεν λαμβάνουν αποδοχές για τον πραγματικό βαθμό που φέρουν αλλά γι’ αυτόν του Ανθυπασπιστή με αρνητική επίδραση στον υπολογισμό των μερισμάτων, της σύνταξης και του εφάπαξ, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του ν.4472/2017 με την προσθήκη μισθολογικών κλιμακίων για τους ανωτέρω στρατιωτικούς.

Με το ν.5018/2023 τροποποιήθηκε η βαθμολογική εξέλιξη των στρατιωτικών προέλευσης ΕΜΘ μέχρι τον βαθμό του Υπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) βαθμού Υπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία.

Ως εκ τούτου, προτείνεται όπως στο άρθρο 125 «Βασικός Μισθός» του ν.4472/17, στους μηνιαίους μισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στην «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’» προστεθούν δύο (2) μισθολογικά κλιμάκια (κλιμάκια 1 και 2), όπως σημειώνεται στον παρακάτω πίνακα (α) και τα συνολικά μισθολογικά κλιμάκια της Γ’ κατηγορίας να ορισθούν στον αριθμό των είκοσι τεσσάρων (24).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» το άρθρο 91 τροποποιείται ως εξής:

«2. Το άρθρο 125 του ν.4472/17, μετά την προσθήκη δύο (2) μισθολογικών κλιμακίων (κλιμάκια 1 και 2), όπως σημειώνεται στον πίνακα (α), ορίζοντας τον συνολικό αριθμό των μισθολογικών κλιμακίων της κατηγορίας Γ’ στα είκοσι τέσσερα (24), διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 125

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των ως άνω στελεχών ανά κατηγορία κατάταξης διαμορφώνονται ως εξής:

Πίνακας (α)

«3. Το άρθρο 126 του ν.4472/17, μετά την προσθήκη δύο (2) μισθολογικών κλιμακίων (κλιμάκια 1 και 2), όπως σημειώνεται στον πίνακα (α), ορίζοντας τον συνολικό αριθμό των μισθολογικών κλιμακίων της κατηγορίας Γ’ στα είκοσι τέσσερα (24), διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 126

Βασικός μισθός

β.Στο Άρθρο 126 «Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη» των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων της Κατηγορίας Γ’, στην παράγραφο 3 προστίθενται δύο νέες υποπαράγραφοι (Α και Β), και οι υπόλοιπες υπάρχουσες αναριθμούνται (Γ έως Θ), ως εξής:

3. Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Γ΄:

Α. Λοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας στο 11ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαέξι (16) στο 10ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 9ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 8ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 5ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι έξι (26) στο 4ο Κλιμάκιο, από είκοσι έξι (26) μέχρι τριάντα (30) στο 3ο Κλιμάκιο, από τριάντα (30) μέχρι τριάντα πέντε (35) στο 2ο Κλιμάκιο, από τριάντα πέντε (35) μέχρι και από τριάντα εννέα (39) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.

Β. Υπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας στο 12ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαέξι (16) στο 11ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 10ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 9ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 5ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 4ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 3ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα τέσσερα (34) στο 2ο Κλιμάκιο, από τριάντα τέσσερα (34) μέχρι και από τριάντα εννέα (39) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.

Γ. Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας στο 13ο Κλιμάκιο, από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαέξι (16) στο 12ο Κλιμάκιο, από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 11ο Κλιμάκιο, από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 10ο Κλιμάκιο, από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 9ο Κλιμάκιο, από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 8ο Κλιμάκιο, από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 7ο Κλιμάκιο, από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 6ο Κλιμάκιο, από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 5ο Κλιμάκιο, από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 4ο Κλιμάκιο, από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα τρία (33) στο 3ο Κλιμάκιο, από τριάντα τρία (33) μέχρι τριάντα έξι (36) στο 2ο Κλιμάκιο, από τριάντα έξι (36) μέχρι και από τριάντα εννέα (39) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.

Δ. Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι. ……………….

Έναρξη Ισχύος του παρόντος από 3 Μαΐου 2019.»

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments