Οδηγός

ΑΣΕΠ: Κοινή γραπτή ηλεκτρονική εξέταση (CAT) για 10 προκηρύξεις

ΑΣΕΠ: Κοινή γραπτή ηλεκτρονική εξέταση (CAT) για 10 προκηρύξεις

Πηγή Φωτογραφίας: Pixabay//ΑΣΕΠ: Κοινή γραπτή ηλεκτρονική εξέταση (CAT) για 10 προκηρύξεις

Σε κοινές γραπτές ηλεκτρονικές εξετάσεις θα εξεταστούν οι υποψήφιοι 10 προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.
Σε κοινές γραπτές ηλεκτρονικές εξετάσεις θα εξεταστούν οι υποψήφιοι 10 προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

Σε γραπτή ηλεκτρονική εξέταση διακρίβωσης στοιχείων καλούνται να λάβουν μέρος οι υποψήφιοι 10 προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα θα εξεταστούν σε δεξιότητες που αφορούν τον συλλογισμό, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνη.

Οι 10 προκηρύξεις είναι οι εξής:

2ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου του «Οίκου Ναύτου»,

4ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη συνολικά 7 θέσεων που αφορούν σε όργανα διοίκησης στους φορείς «Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε.», «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ» (ΟΣΕ ΑΕ), «ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ» (ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ) και «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ),

5ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη της θέσης του Διοικητή του «Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου» (ΝΑΤ),

6ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών» (OAKA) και του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του «Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού»,

7ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (ΤΠ & Δ),

8ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη συνολικά 8 θέσεων που αφορούν σε όργανα διοίκησης στον «Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ΑΕ» (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ), στην «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» (ΕΑΓΜΕ), στο «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας» (ΚΑΠΕ), στο «Πράσινο Ταμείο» και στον «Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ),

10ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στο «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» (ΕΜΣΤ) και του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στο «Εθνικό Θέατρο» (ΕΘ),

11ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»,

12ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη της θέσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» (ΕΡΤ ΑΕ), και

14ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΔΔΑ),

Πώς θα γίνει η εξέταση

Η εξέταση των υποψηφίων των ως άνω 10 Προσκλήσεων θα είναι κοινή. Η βαθμολογία που θα λάβουν, θα ληφθεί υπόψη αρχικά για την κατάρτιση των πινάκων υποψηφίων με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης και ακολούθως για την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων και για τις 10 Προσκλήσεις, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 7β και 7ε, αντιστοίχως, του ν. 5062/2023.

Το πρόγραμμα της εξέτασης των υποψηφίων θα καταχωρισθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) το προσεχές διάστημα.

Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω τρεις (3) ενότητες δοκιμασιών (τεστ): Παραγωγικός Συλλογισμός, Επαγωγικός Συλλογισμός και Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων.

Η εξέταση για τις δύο πρώτες ενότητες, του Παραγωγικού Συλλογισμού και του Επαγωγικού Συλλογισμού, θα πραγματοποιηθεί μέσω προσαρμοστικών τεστ (Computerized Adaptive Testing – CAT) που θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και / ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων.

Τα προσαρμοστικά τεστ (CAT) αποτελούν μια δοκιμασμένη μέθοδο δημιουργίας δοκιμασιών αξιολόγησης και αξιοποιούνται διεθνώς επί δεκαετίες σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για σκοπούς επιλογής υποψηφίων.

Η μέθοδος CAT υιοθετεί μία σύγχρονη μεθοδολογία ηλεκτρονικής εξέτασης για την αξιολόγηση δεξιοτήτων, η οποία βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα και προσαρμόζει, σε πραγματικό χρόνο, το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων στην επίδοση του υποψήφιου.

Οι ερωτήσεις των τεστ CAT δεν είναι βαθμολογικά ισοδύναμες. Η δοκιμασία ξεκινά με την εμφάνιση σε όλους τους υποψήφιους μιας μέτριου βαθμού δυσκολίας ερώτησης. Εάν ο υποψήφιος απαντήσει σωστά στην ερώτηση αυτή, τότε η επόμενη ερώτηση που θα κληθεί να απαντήσει θα είναι μια μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας ερώτηση, ενώ εάν απαντήσει λανθασμένα στην πρώτη ερώτηση, τότε η επόμενη ερώτηση που θα κληθεί να απαντήσει θα είναι μια μικρότερου βαθμού δυσκολίας ερώτηση. Αυτή η ροή/διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να ολοκληρωθεί το σύνολο των ερωτήσεων, που περιλαμβάνει η εκάστοτε δοκιμασία.

Η εξέταση για την τρίτη ενότητα της Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που θα αφορούν προσομοίωση εργασιακών καταστάσεων, οι οποίες θα είναι βαθμολογικά ισοδύναμες μεταξύ τους.

Κατωτέρω ακολουθεί για κάθε εξεταζόμενη ενότητα η περιγραφή του τεστ και του αντίστοιχου τρόπου εξέτασης, καθώς και παραδείγματα ερωτήσεων.

Παραγωγικός Συλλογισμός

Περιγραφή

Το τεστ Παραγωγικού Συλλογισμού αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να οδηγούνται σε λογικά συμπεράσματα και να επιλύουν προβλήματα ή να ολοκληρώνουν εργασιακά σενάρια με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες, οι οποίες κάποιες φορές μπορεί να είναι ελλιπείς. Η ικανότητα παραγωγικού συλλογισμού είναι σημαντική για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο διαφορετικών εργασιακών θέσεων και απαιτήσεων.

Τρόπος εξέτασης

Σε αυτό το τεστ οι ερωτήσεις θα είναι σε διαδραστική μορφή και μπορεί να περιέχουν ημερολόγια, εργασιακές ατζέντες κ.ο.κ. Οι ερωτήσεις θα περιλαμβάνουν επίσης συνοπτικές πληροφορίες και οδηγίες σε γραπτή μορφή. Η διαδραστική μορφή του τεστ σημαίνει ότι, αντί να δίνονται έτοιμες εναλλακτικές απαντήσεις για κάθε ερώτηση, οι υποψήφιοι θα κληθούν να διαμορφώσουν τις απαντήσεις, αλληλοεπιδρώντας με τα επιμέρους στοιχεία των ερωτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα κληθούν να κατανοήσουν (και να συνδυάσουν) τις πληροφορίες και τις οδηγίες που παρέχονται για κάθε ερώτηση, ώστε να οδηγηθούν στη σωστή απάντηση, την οποία θα πρέπει να διαμορφώσουν κάνοντας κλικ ή σύροντας τα στοιχεία της ερώτησης.

Λόγω της διαδραστικής μορφής του τεστ παραγωγικού συλλογισμού, και για την καλύτερη κατανόηση του ορθού τρόπου συμπλήρωσης των διαφορετικών ειδών ερωτήσεων από τις οποίες απαρτίζεται, έχει δημιουργηθεί το παρακάτω βίντεο που περιλαμβάνει καθοδηγούμενη περιήγηση στο περιβάλλον του τεστ και επεξήγηση του τρόπου συμπλήρωσης των παραδειγμάτων.

Επαγωγικός Συλλογισμός

Περιγραφή

Το τεστ Επαγωγικού Συλλογισμού αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να αναγνωρίζουν μοτίβα και κανόνες λογικής που εφαρμόζονται σε ακολουθίες αφηρημένων σχημάτων και να χρησιμοποιούν τους κανόνες αυτούς για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων.

Η ικανότητα επαγωγικού συλλογισμού είναι σημαντική σε δραστηριότητες που απαιτούν λογικό ή αναλυτικό τρόπο σκέψης, χωρίς το δεδομένο ερέθισμα να είναι κάποια συγκεκριμένη έννοια ή πληροφορία, όπως είναι μία λέξη ή ένας αριθμός. Τα άτομα που έχουν καλή επίδοση σε αυτό το τεστ είναι σε θέση να αναλύουν και να συσχετίζουν με λογικό τρόπο πολλαπλές πληροφορίες που μπορεί να παρουσιάζονται ακόμα και σε αφηρημένη μορφή, ενώ τείνουν να επιδεικνύουν σφαιρική αντίληψη και στρατηγική σκέψη και να είναι ικανά στον εντοπισμό σφαλμάτων ή και ασυνεπειών σε εργασιακές διαδικασίες. Επίσης, ο επαγωγικός συλλογισμός σχετίζεται με εργασιακά καθήκοντα που απαιτούν δημιουργική επίλυση προβλημάτων και παραγωγή καινοτόμων ιδεών.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments