ΑΕΙ

ΑΕΙ
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ονομάζονται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν ανώτατη εκπαίδευση.

Τα ΑΕΙ είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα ενώ ο έλεγχος ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση γίνεται από μία εθνική ανεξάρτητη διοικητική αρχή (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Α.ΔΙ.Π). Στα ΑΕΙ κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών.

Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:

 • τον Πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
 • τον Τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει την Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Τα ΑΕΙ έχουν ως αποστολή:

 • να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό,
 • να συμβάλλουν στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια,
 • να αναπτύξουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών και να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια στους αποφοίτους τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • να ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, να προωθούν τη διάχυση της γνώσης και την ανάπτυξη των τεχνών, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, καθώς και να συμβάλουν στο εθνικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας στην κατεύθυνση της αειφορίας,
 • να προωθούν τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων τους, συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα,
 • να συμβάλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης. της ειρήνης και της ισότητας,
 • να αναπτύσσουν κοινούς, ανοικτούς πόρους στην εκπαίδευση, την έρευνα, την τεχνολογία και τον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής τους τα ΑΕΙ παρέχουν ποιοτική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις τάσεις της σύγχρονης επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών. καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής . Στο πλαίσιο αυτό, τα Τ.Ε.Ι. εστιάζουν στις εφαρμογές των σύγχρονων επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, συνδυάζοντας την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με την υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.

Για την εκτέλεση της αποστολής τους, τα ΑΕΙ οργανώνονται και λειτουργούν με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών:

 • της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία,
 • της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας,
 • της ποιότητας της εκπαίδευσης,
 • της ποιότητας των υπηρεσιών τους, της αποτελεσματικότητάς και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδομών τους,
 • της διαφάνειας στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους,
 • της αμεροληψίας των οργάνων τους κατά την άσκηση του έργου τους και τη λήψη ατομικών και συλλογικών αποφάσεων,
 • της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού τους,
 • της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας.

Η εγγραφή σε προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τμημάτων/μονοτμηματικών σχολών των ΑΕΙ γίνεται με 4 τρόπους:

 • Πανελλήνιες εξετάσεις
 • Ειδικές εισιτήριες εξετάσεις
 • Κατατακτήριες εξετάσεις
 • Μετεγγραφή

ΑΕΙ σχετικές ειδήσεις:

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 11