ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) διασφαλίζει την ορθότητα των προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) είναι ελληνική ανεξάρτητη αρχή που διασφαλίζει την ορθότητα των προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ιδρύθηκε το 1994 με το νόμο 2190/1994 (γνωστός και ως «νόμος Πεπονή»). Δεν εποπτεύεται από την Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά από τη Βουλή των Ελλήνων, ενώ υπόκειται και σε δικαστικό έλεγχο. Η ανεξαρτησία του ενισχύθηκε με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001.

Όταν οι διαγωνισμοί για θέσεις στο Δημόσιο προκηρύσσονται και οργανώνονται από το ίδιο το ΑΣΕΠ, τα εργαλεία που διαθέτει για την επιλογή του προσωπικού είναι: γραπτός διαγωνισμός, αξιολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων(μοριοδότηση), συμπληρωματική πρακτική διαδικασία, ειδικές εξετάσεις ή/και συνέντευξη. Διαφορετικές διαδικασίες ακολουθούνται για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό και για τους εκπαιδευτικούς.

Το ΑΣΕΠ συγκροτείται από 28 μέλη (Πρόεδρο, 3 Αντιπροέδρους, 24 Συμβούλους), οι οποίοι επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Η Ολομέλεια, η Ελάσσων Ολομέλεια και τα 5 Τμήματα λειτουργούν ως συλλογικά όργανα, με συγκεκριμένες ιεραρχημένες αρμοδιότητες στη λήψη αποφάσεων. Τα μέλη του ΑΣΕΠ είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας και ιδίως πρόσωπα που έχουν διατελέσει ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, ανώτεροι ή ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι, καθηγητές ΑΕΙ ή ανώτατα στελέχη δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα. Η Γραμματεία του ΑΣΕΠ, η οποία αποτελείται από 213 υψηλού επιπέδου υπαλλήλους, επικουρεί ενεργά τα μέλη του ΑΣΕΠ και λειτουργεί υπερεντατικά προκειμένου να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της. Επίσης, το έργο του Συμβουλίου υποστηρίζουν ενεργά και 11 υπάλληλοι με την ιδιότητα του Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού.

Στις κύριες αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ περιλαμβάνονται: η επιλογή του τακτικού προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο έλεγχος της νομιμότητας των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή της απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου που διεξάγουν φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η εποπτεία της αξιολόγησης του προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και της ορθολογικής αξιοποίησης – ανακατανομής του απασχολούμενου προσωπικού καθώς και ο έλεγχος παράνομων προσλήψεων, από Συμβούλους-Επιθεωρητές του ΑΣΕΠ με την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου.

Για την επιλογή του τακτικού προσωπικού το ΑΣΕΠ οργανώνει γραπτούς διαγωνισμούς ή/και αξιολογεί τους υποψηφίους με βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων προκαθορισμένων με νόμο, ενώ για ορισμένες θέσεις διεξάγει συμπληρωματική πρακτική δοκιμασία ή ειδικές εξετάσεις – test. Το υψηλών απαιτήσεων ειδικό επιστημονικό προσωπικό επιλέγεται με ειδική διαδικασία ουσιαστικής αξιολόγησης των υποψηφίων από πενταμελή επιτροπή οριζόμενη από το ΑΣΕΠ, ενώ για την επιλογή των εκπαιδευτικών διεξάγεται ειδικός γραπτός διαγωνισμός.

Οι θέσεις καλύπτονται πάντα μετά από πανελλήνια προκήρυξη στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και όλες οι σχετικές με την επιλογή διαδικασίες, όπως ορίζονται στο βασικό νόμο 2190/1994 (νόμος Πεπονή). Η βασική αρχή της διαφάνειας καλύπτεται με τη δημοσιοποίηση όλων των σταδίων της διαδικασίας επιλογής προσωπικού.

Όλες οι λειτουργίες του ΑΣΕΠ, και κυρίως οι σχετικές με τις διαδικασίες προσλήψεων, υποστηρίζονται από ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα, ικανό να διαχειρισθεί με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα τον ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό φορέων, θέσεων, προκηρύξεων και υποψηφίων που συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής του ΑΣΕΠ.

Η ιδιαίτερη φύση του έργου του ΑΣΕΠ και η πιστή τήρηση της αρχής της διαφάνειας δημιουργούν, όπως είναι αναμενόμενο, αυξημένες ανάγκες για παροχή πληροφοριών. Η ενημέρωση του κοινού πραγματοποιείται αφενός μέσω του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών, που έχει οργανωθεί για το σκοπό αυτό, αλλά κυρίως μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), η οποία κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων σε επισκεψιμότητα δικτυακών τόπων των ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών.

 • Η μεγαλύτερη όμως αναγνώριση προέρχεται τόσο από τους ίδιους τους φορείς, που θεωρούν ότι το ανθρώπινο δυναμικό που προσλαμβάνουν μέσω ΑΣΕΠ είναι πράγματι υψηλού επιπέδου, όσο και από το ίδιο το προσλαμβανόμενο προσωπικό, που γνωρίζει ότι πράγματι προσελήφθη με την αξία του και μόνο. Και το γεγονός αυτό αποτελεί για όλους όσους εργάζονται στο ΑΣΕΠ πηγή ιδιαίτερης ικανοποίησης.
 • Οι διαγωνισμοί για επιλογή προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (κυρίως ΝΠΙΔ και ΟΤΑ) προκηρύσσονται και εκτελούνται από τους επιμέρους φορείς, με βάση τον ίδιο νόμο 2190/1994.
 • Η όλη διαδικασία εποπτεύεται από το ΑΣΕΠ, το οποίο και αξιολογεί τυχόν ενστάσεις.

ΑΣΕΠ σχετικές ειδήσεις:

 • ΑΣΕΠ προσλήψεις: 30 θέσεις εργασίας στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

  ΑΣΕΠ προσλήψεις: 30 θέσεις εργασίας στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

  ΑΣΕΠ προσλήψεις: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την καταθέσουν ηλεκτρονικά.

  ΑΣΕΠ προσλήψεις: 30 θέσεις εργασίας στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
 • Συνεργασία ΠΟΜΕΝΣ με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ

  Συνεργασία ΠΟΜΕΝΣ με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ

  ΠΟΜΕΝΣ ΙΕΚ ΑΚΜΗ: Η συνεργασία αυτή προβλέπει Υποτροφία ύψους 50% επί των αρχικών διδάκτρων, για οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών, σε όλα τα μέλη της ΠΟΜΕΝΣ, καθώς και στους συγγενείς τους πρώτου βαθμού.

  Συνεργασία ΠΟΜΕΝΣ με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ
 • ΕΥΔΑΠ προσλήψεις: 220 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ

  ΕΥΔΑΠ προσλήψεις: 220 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ

  ΕΥΔΑΠ προσλήψεις: O αιτών φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αιτήσεως και την ευκρίνεια των δικαιολογητικών που θα αποστείλει ηλεκτρονικά.

  ΕΥΔΑΠ προσλήψεις: 220 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ
 • ΑΣΕΠ προσλήψεις: 60 θέσεις εργασίας στο Μουσείο της Ακρόπολης

  ΑΣΕΠ προσλήψεις: 60 θέσεις εργασίας στο Μουσείο της Ακρόπολης

  ΑΣΕΠ προσλήψεις: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση και να την καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά.

  ΑΣΕΠ προσλήψεις: 60 θέσεις εργασίας στο Μουσείο της Ακρόπολης
 • ΑΣΕΠ προσλήψεις: Αυτές οι προκηρύξεις για μόνιμους είναι προ των πυλών για αιτήσεις

  Αυτές οι προκηρύξεις για μόνιμους είναι προ των πυλών για αιτήσεις

  ΑΣΕΠ προσλήψεις: Εγγραφο του ΑΣΕΠ, αποκαλύπτει σε τι στάδιο βρίσκονται οι προκηρύξεις. Μεταξύ αλλων ξεχωρίζει η επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας για την πλήρωση 1209 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας.

  ΑΣΕΠ προσλήψεις: Αυτές οι προκηρύξεις για μόνιμους είναι προ των πυλών για αιτήσεις
 • Δήμος Θέρμης προσλήψεις: Ενίσχυση προσωπικού με 8 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών

  Προσλήψεις στον δήμο Θέρμης

  Δήμος Θέρμης προσλήψεις: Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης, που εδρεύει στη Θέρμη Νομού Θεσσαλονίκης.

  Δήμος Θέρμης προσλήψεις: Ενίσχυση προσωπικού με 8 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών
 • ΑΣΕΠ προσλήψεις: 580 συμβάσεις σε δήμους από το ΥΠΕΣ

  ΑΣΕΠ προσλήψεις: 580 συμβάσεις σε δήμους από το ΥΠΕΣ

  ΑΣΕΠ προσλήψεις: Το ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη πεντακοσίων ογδόντα συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ, εννέα ή έντεκα μήνες.

  ΑΣΕΠ προσλήψεις: 580 συμβάσεις σε δήμους από το ΥΠΕΣ
 • ΑΣΕΠ αιτήσεις: 187 μόνιμες προσλήψεις σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ

  ΑΣΕΠ αιτήσεις: 187 μόνιμες προσλήψεις σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ

  ΑΣΕΠ αιτήσεις: Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 187 θέσεων Τακτικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  ΑΣΕΠ αιτήσεις: 187 μόνιμες προσλήψεις σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ
 • ΑΣΕΠ: Δείτε τις προκηρύξεις του Ιουνίου – Αναλυτικά ημερομηνίες και προθεσμίες

  ΑΣΕΠ: Αναλυτικά οι προκηρύξεις του Ιουνίου

  ΑΣΕΠ: Δείτε τις προκηρύξεις για θέσεις εργασίας που βγήκαν τον Ιούνιο από Δήμους και άλλους φορείς. Αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι προθεσμίες για αιτήσεις και δικαιολογητικά.

  ΑΣΕΠ: Δείτε τις προκηρύξεις του Ιουνίου – Αναλυτικά ημερομηνίες και προθεσμίες
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Δείτε την πολιτική μας κάνοντας κλικ εδώ.
Αποδέχομαι