ΕΟΤ

ΕΟΤ
O Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) είναι κυβερνητική υπηρεσία προώθησης του τουρισμού της Ελλάδας.

Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Τουρισμού, ενώ κατά το παρελθόν εποπτευόνταν από άλλα υπουργεία της Ελληνικής Κυβέρνησης. Ιδρύθηκε αρχικά το 1927 με σκοπό την προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα. Επανιδρύθηκε αργότερα το 1950, με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1565/50), η οποία έγινε αργότερα νόμος του κράτους με την δημοσίευση του βασιλικού διατάγματος το επόμενο έτος (ΦΕΚ 1624/51). Ο οργανισμός υπήρξε η κινητήρια δύναμη πίσω από την αύξηση του αριθμού των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα από την δεκαετία του 1950 και συνεχίζει να επεκτείνει τη φήμη της χώρας ως τουριστικό προορισμό με τις διαφημιστικές καμπάνιες της. Επί του παρόντος, ο οργανισμός είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός προώθησης του τουρισμού στη χώρα με 27 γραφεία σε 21 χώρες.

Πρόκειται για τον κρατικό φορέα του τουριστικού τομέα με κύρια αποστολή την οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα με την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της χώρας, ακολουθώντας δράσεις τουριστικής προβολής της Ελλάδας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, εποπτείας και ελέγχου της γενικότερης τουριστικής αγοράς, αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα που κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη και προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Η αποστολή του ΕΟΤ είναι να ενισχύσει την αξία του Ελληνικού Τουρισμού, σε συνεργασία με την τουριστική βιομηχανία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού και ταυτόχρονα τουριστικών εσόδων. Ο ΕΟΤ λειτουργεί με γνώμονα την ανάπτυξη του τουρισμού, του σημαντικότερου πυλώνας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας, έχοντας πλήρη συνείδηση ότι το παραγόμενο προϊόν του διαχέεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες της χώρας επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών, ανταποκρινόμενος με επιτυχία σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Χρονικό

 • 1929: Πρώτη σύσταση του ΕΟΤ και εποπτεία του από το Υπουργείο Οικονομίας της εποχής.
 • 1929: Σύσταση Τουριστικής Αστυνομίας
 • 1935: Σύσταση Ανώτατου Συμβουλίου Τουρισμού
 • 1935: Κατάργηση Ανώτατου Συμβουλίου Τουρισμού
 • 1936: Σύσταση Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού και υπαγωγή σε αυτό του ΕΟΤ.
 • 1941: Κατάργηση του Υφυπουργείου και Τουρισμού. Οι αρμοδιότητες για τον τουρισμό περιέρχονται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΥΠΕΘΟ), όπου και συστήνεται Διεύθυνση Λουτροπόλεων και Τουρισμού.
 • 1942: Σύνταξη του πρώτου συστηματικού προγράμματος ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού στα πλαίσια του Σχεδίου Μάρσαλ.
 • 1943 – 44: Συστήνεται στο ΥΠΕΘΟ Γενική Διεύθυνση Τουρισμού, Λουτροπόλεων και Εκθέσεων.
 • 1945: Οι υπηρεσίες Τουρισμού, Λουτροπόλεων και Εκθέσεων υπάγονται στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και συστήνεται Γενική Γραμματεία Τουρισμού.
 • 1946: Μεταβίβαση των σχετικών με τον τουρισμό αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Κυβέρνησης στον Υπουργό Συντονισμού, στον οποίο συνακόλουθα υπάγεται τώρα και η Γενική Γραμματεία Τουρισμού.
 • 1948: Τοποθέτηση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ. 1950: Καταργείται η Γενική Γραμματεία Τουρισμού. Ανασύσταση του ΕΟΤ και υπαγωγή του στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης.
 • 1951: Καταργείται το Ανώτατο Συμβούλιο Τουρισμού
 • 1965: Σύσταση Ανώτατου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Τουρισμού που εποπτεύεται από τον Υπουργό Προεδρίας. Οι γνωμοδοτήσεις του υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης.
 • 1968: Κατάργηση της Τουριστικής Αστυνομίας και σύσταση Διευθύνσεων Τουριστικής Αστυνομίας στα Αρχηγεία Χωροφυλακής και Αστυνομίας.
 • 1978: Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του ΕΟΤ
 • 1983: Σύσταση Διεύθυνσης Εποπτείας Υπηρεσιών Εξωτερικού και Περιφερειακών Υπηρεσιών Εσωτερικού Α. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Εποπτείας Περιφερειακών Υπηρεσιών Εξωτερικού Β. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Εποπτείας Περιφερειακών Υπηρεσιών Εσωτερικού
 • 1987: Σύσταση νέων τμημάτων στη Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης Τμήμα Α3 ΕΟΚ Τμήμα Α4 Επενδύσεων Τμήμα Α5 Υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
 • 1989: Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού με εποπτεία επί του ΕΟΤ
 • 1990: Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων του ΕΟΤ Α. Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Ανάπτυξης Β. Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης και Προβολής Γ. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Εκμετάλλευσης
 • 1991: Κατάργηση του Υπουργείου Τουρισμού και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο ΥΠΕΘΟ, που αποκτά και την εποπτεία του ΕΟΤ
 • 1992: Μεταφέρονται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας οι αρμοδιότητες σε θέματα τουρισμού και Κρήτης
 • 1993: Εποπτεία ΕΟΤ από Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Σύσταση Διεύθυνσης (ΙΕ) Θαλασσίου Τουρισμού στον ΕΟΤ, με τμήματα: ΙΕ 1 Σχεδιασμού Ρυθμίσεων και Marketing ΙΕ 2 Ελέγχου Τουριστικών Λιμένων και συναφών Εγκαταστάσεων
 • 1994: Τροποποίηση στη σύσταση Διεύθυνσης Θαλάσσιου Τουρισμού ΙΕ στον ΕΟΤ ΙΕ 1 Σχεδιασμού και Marketing ΙΕ 2 Ελέγχου Τουριστικών Λιμένων και συναφών Εγκαταστάσεων
 • 1995: Σύσταση Διευθύνσεων 1. Διεύθυνση Πληροφορικής Α. Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφορικής και Υποστήριξης Συστημάτων Β. Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών Γ. Τμήμα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού 2. Διεύθυνση Καλλιτεχνικών και Τουριστικών Εκδηλώσεων Α. Τμήμα Marketing Β. Τμήμα Προγραμματισμού Εκδηλώσεων Γ. Τμήμα Υλοποίησης Προγραμμάτων Δ. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 3. Διεύθυνση Τουριστικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Επαναπροσδιορισμός του Τμήματος «Τουριστικών Εκδηλώσεων» και υπαγωγή του άμεσα στον Γενικό Γραμματέα.
 • 1997: Ίδρυση «Εθνικού Συμβουλίου του Τουρισμού».
 • 2001: Π.Δ. 343/2001 και Π.Δ. 313/2001. Διαρθρωτικές αλλαγές, σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.
 • 2004: Σύσταση Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
 • 2010: Κατάργηση Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, υπαγωγή του ΕΟΤ στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

ΕΟΤ σχετικές ειδήσεις: