Υπουργείο Υγείας

Υπουργείο Υγείας
To Υπουργείο Υγείας εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 17 στην Αθήνα.

Στις 2 Ιουλίου 1982 με το Ν. 1266/1982 το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών καταργήθηκε και στη θέση του συστάθηκαν το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις 26 Ιουλίου 1985 με το Ν. 1558/1985 το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταργήθηκαν. Στη θέση του πρώτου συστάθηκε το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την υπαγωγή σε αυτό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην οποία συγκροτήθηκε το δεύτερο.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 1995 με το Π.Δ. 372/1995, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου, το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετονομάστηκε σε Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με τη μεταφορά από αυτό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. Στις 10 Μαρτίου 2004 με την απόφαση Υ 1/10.3.2004 του Πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μετονομάστηκε σε Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στις 21 Ιουνίου 2012 με το Π.Δ. 85/2012, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Α. Σαμαρά, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετονομάστηκε σε Υπουργείο Υγείας. Στις 27 Ιανουαρίου με την απόφαση Υ 2/27.1.2015 του Πρωθυπουργού Α.Τσίπρα, το Υπουργείο Υγείας μετονομάστηκε σε Υπουργείο Υγείας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αποστολή του Υπουργείου είναι η άσκηση κοινωνικής πολιτικής για την υγεία και την πρόνοια, που περιλαμβάνει:

  • την προαγωγή, την προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου.
  • την προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων κατά την παροχή των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
  • την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τον έλεγχο των αγαθών και υπηρεσιών που επηρεάζουν την υγεία των ατόμων και η λήψη μέτρων για την προαγωγή της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής.
  • τον καθορισμό, την εκπαίδευση, τον έλεγχο και την προαγωγή των επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας, καθώς και τον καθορισμό και τον έλεγχο παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης των αγαθών υγείας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του κοινωνικού συνόλου την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για την προστασία και προαγωγή της υγείας και των υγιεινών τρόπων διαβίωσης, καθώς και την αποφυγή και αντιμετώπιση των νόσων και των αναπηριών και τις διαδικασίες επανένταξης των ατόμων στο κοινωνικό σύνολο.

Υπουργείο Υγείας σχετικές ειδήσεις:

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 186