Θέσεις Εργασίας

Προσλήψεις στο δημόσιο: Νέες θέσεις εργασίας στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Χίου

Προσλήψεις στο δημόσιο: Νέες θέσεις εργασίας στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Χίου
Προσλήψεις στο δημόσιο: Ο Δήμος Χίου προχώρησε στην προκήρυξη 31 νέων θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Προσλήψεις στο δημόσιο: Στην προκήρυξη τριάντα ενός (31) θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχώρησε ο Δήμος Χίου. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Χίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις εξής θέσεις:

 • Συντονιστής 30 ημέρες 1
 • Επιμελητής 30 ημέρες 2
 • Ειδ. Συνεργάτες – Ψυχαγωγός 30 ημέρες 2
 • Ειδ. Συνεργάτες – Χειροτεχνίας 30 ημέρες 2
 • Γυμναστές 30 ημέρες 2
 • Ομαδάρχες 16 ημέρες 8
 • Διαχειριστής 49 ημέρες 1
 • Βοηθ. Διαχειριστής 30 ημέρες 1
 • Αποθηκάριος 30 ημέρες 1
 • Γιατρός 30 ημέρες 1
 • Νοσοκόμος 30 ημέρες 1
 • Εργάτης – Εργάτρια 30 ημέρες 5
 • Προσωπικό Καθαριότητας 30 ημέρες 1
 • Φύλακας 30 ημέρες 1
 • Ειδικός Τεχνίτης 30 ημέρες 1
 • Ναυαγοσώστης 30 ημέρες 1

Η ανακοίνωση του Δήμου Χίου

Ο Δήμαρχος Χίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26-08-2015 τεύχος Α’), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4350/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018, τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου (ΦΕΚ 1925/τ.Β΄/31-08-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 42/τ.Β΄/14-1-2014, ΦΕΚ 500/τ.Β΄/20-02-2019 & ΦΕΚ 1170/τ.Β΄/09-04-2019), το υπ’ αριθμ. πρωτ. 28312/Δ1/9929/24-06-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί Κατανομής προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους έτους 2019, την υπ’ αριθμ. 377/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου (ΑΔΑ:ΨΑΒΝΩΗΝΑΕΗ), η οποία αφορά την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την στελέχωση κατασκήνωσης Σκλαβιών, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19926/01-07-2019 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, περί πρόβλεψης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης, τις υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.3/2361/οικ.22433/14-06-2019 & ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/66/οικ.23640/26-06- 2019 εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί αναστολής προσλήψεων, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Χίου, που εδρεύει στη Χίο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Τα δικαιολογητικά για την αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται). Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε για την ισοτιμία, αντιστοιχία ισχύουν και γίνονται δεκτοί (μεταφρασμένοι).
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται σύμφωνα με το Ν. 3584/2007.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχουν απασχοληθεί στο Δήμο Χίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν τα κωλύματα του Π.Δ 164/2004.
 • Βεβαίωση ευδόκιμης κατασκηνωτικής εμπειρίας όπου υπάρχει και εφόσον απαιτείται.
 • Οι πολίτες ξένων χωρών πιστοποιητικά νόμιμης διαμονής με δυνατότητα παροχής εξαρτημένης εργασίας.

Σε περίπτωση που επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν επί πλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. 2. ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου. 3. Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α. 4. Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα να ασκήσουν τα καθήκοντα της θέσης που θα προσληφθούν. 5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο όνομα του προσλαμβανόμενου (μόνο η πρώτη σελίδα).

Σημείωση: Η υπηρεσία διενεργεί υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας όλων των υποχρεωτικών πιστοποιητικών που υποβάλλει ο υποψήφιος για την πρόσληψή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/31-10-2014/τ. Α΄).

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χίου, Δημοκρατίας 2, Τ.Κ 821 31 Χίος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Φραγκάκη Μαρίας ή κας Ασπρούλη Ματρώνας (τηλ. επικοινωνίας: 22713 50817). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 05/07/2019 έως και 10/07/2019.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας Δήμος Χίου, Δημοκρατίας 6, Τ.Κ 821 31 Χίος, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: 22713 50817). Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληφθέντων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληφθέντων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α’), όπως ισχύει.»

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης