Θέσεις Εργασίας

Προσλήψεις 2019: Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Προσλήψεις 2019: Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Προσλήψεις 2019: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προχώρησε στην προκήρυξη 35 θέσεων εργασίας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας.

Προσλήψεις 2019: Στην προκήρυξη 35 θέσεων εργασίας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη τριάντα πέντε (35) ατόμων με συμβάσεις εργασίας έως 18 μηνών για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη Ν. Λέσβου. Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ενώ απαραίτητη θεωρείται η εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους, στο τομέα καθαριότητας. Οι θέσεις είναι οι εξής:

 • Μυτιλήνη (Δήμος Λέσβου) Ν.Λέσβου ΥΕ Καθαριότητας (8ωρη απασχόληση) 10
 • Μυτιλήνη (Δήμος Λέσβου) Ν.Λέσβου ΥΕ Καθαριότητας (4ωρη απασχόληση) 1
 • Μύρινα (Δήμος Λήμνου) Ν.Λέσβου ΥΕ Καθαριότητας (4ωρη απασχόληση) 2
 • Ρόδος (Δήμος Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου ΥΕ Καθαριότητας (8ωρη απασχόληση) 2
 • Ρόδος (Δήμος Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου ΥΕ Καθαριότητας (4ωρη απασχόληση) 6
 • Ερμούπολη (Δήμος Σύρου Ερμούπολης) Ν. Κυκλάδων (8ωρη απασχόληση) 2
 • Ερμούπολη (Δήμος Σύρου Ερμούπολης) Ν. Κυκλάδων ΥΕ Καθαριότητας (4ωρη απασχόληση) 1
 • Χίος (Δήμος Χίου) Ν. Χίου ΥΕ Καθαριότητας (8ωρη απασχόληση) 4
 • Χίος (Δήμος Χίου) Ν. Χίου ΥΕ Καθαριότητας (4ωρη απασχόληση) 2
 • Καρλόβασι (Δήμος Σάμου) Ν. Σάμου ΥΕ Καθαριότητας (8ωρη απασχόληση) 3
 • Καρλόβασι (Δήμος Σάμου) Ν. Σάμου ΥΕ Καθαριότητας (4ωρη απασχόληση) 2

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.9 του Ν. 4440/2016 και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019, τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του Ν. 4506/2017 (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/12-12-2017), τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α), τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018), την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/637/οικ.2613/19-1-2018 (ΦΕΚ 79/Β΄/22-1-2018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, το Π.Δ. 145/2007 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 184/τ.Α’ /02.08.2007), την τεχνοοικονομική μελέτη που εκπονήθηκε κατ’ εντολήν της Συγκλήτου από επιτροπή και παρουσιάστηκε στις συνεδριάσεις του σώματος (αριθμ. Έκτακτη 78/27.07.2017 και Έκτακτη 80/14.09.2017) βάσει της οποίας επιτυγχάνεται εξοικονόμηση δημοσιονομικής ωφέλειας μέσω της σύναψης ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας, την υπ’ αριθμ. Έκτακτη 11/5.12.2018 Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα 5ο :Οικονομικά, 5.24 «Έγκριση σκοπιμότητας της δαπάνης και αποστολής αιτήματος προέγκρισης στο Υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Ιδρύματος με πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 18 μηνών», την υπ’ αριθ. πρωτ. 13910/Β2/30.01.2019 (ΑΔΑ:ΩΟΧ24653ΠΣ-Β7Φ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2020 στον Κ.Α.Ε. 0271 του Πανεπιστημίου Αιγαίου», την υπ’ αριθμ. 4/20.02.2019 Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα 5ο: Οικονομικά, 5.40 «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 στους Κ.Α.Ε. 0561Βα, 0565Βα ΚΑΙ 0271 του Πανεπιστημίου Αιγαίου», την υπ’ αριθμ. πρωτ.2206/21.02.2019 βεβαίωση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης με θέμα «Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το οικονομικό έτος 2019 για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Ιδρύματος με πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», την υπ’ αριθμ. 06/21.02.2019 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα 7ο: 7.1 «Σύνταξη και ανακοίνωση της προκήρυξης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Πανεπιστημίου Αιγαίου με πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 18 μηνών», την υπ’ αριθμ. πρωτ.2596/01.03.2019 βεβαίωση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης με θέμα «Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το οικονομικό έτος 2019 για την κάλυψη των αναγκών δημοσίευσης της προκήρυξης καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Ιδρύματος με πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», την αναγκαιότητα πρόσληψης τριάντα πέντε (35) ατόμων προσωπικού καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη Ν. Λέσβου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Τα απαιτούμενα προσόντα

α) Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. β) Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους, στο τομέα καθαριότητας.

Κριτήρια και βαθμολόγηση προσόντων

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες)
 • Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
 • Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα)
 • Μονογονεϊκές οικογένειες
 • Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες)
 • Αποκτηθείσα σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
 • Αποκτηθείσα στον ιδιωτικό τομέα
 • Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%
 • Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

Τα δικαιολογητικά για την αίτηση

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το εν λόγω «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 15/02/2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 25 (παρ. 9) του Ν.4440/2016, άρθρο 64 του Ν 4590/2019 και όγδοο του Ν. 4506/2017) με σήμανση έκδοσης «15.02.2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».
 • Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄), [στοιχεία 11 και 12 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 25 (παρ. 9) του Ν.4440/2016, άρθρο 64 του Ν 4590/2019 και όγδοο του Ν. 4506/2017» με σήμανση έκδοσης «15.02.2019»]. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο εν λόγω «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 25 (παρ. 9) του Ν.4440/2016, , άρθρο 64 του Ν 4590/2019 και όγδοο του Ν. 4506/2017» με σήμανση έκδοσης «15.02.2019».

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη, υπόψιν κας Ε. Γιακουμάτου (τηλ. επικοινωνίας: 2251036131).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου εδώ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments