Θέσεις Εργασίας

Προσλήψεις 2019: Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στην Περιοχή Πολυγύρου

Προσλήψεις 2019: Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στην Περιοχή Πολυγύρου
Προσλήψεις 2019: Η ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην προκήρυξη 3 θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Προσλήψεις 2019: Στην προκήρυξη 3 θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχώρησε η ΔΕΔΔΗΕ. Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει στην πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης για τις ανάγκες αυτής στην Περιοχή Πολυγύρου που εδρεύει στον Πολύγυρο του νομού Χαλκιδικήςμ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, για τις εξής θέσεις:

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων Πολύγυρος (δ. Πολυγύρου) Ν. Χαλκιδικής 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων Νέα Μουδανιά (δ. Νέας Προποντίδας) Ν. Χαλκιδικής 1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1

Η ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) έχοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ17/Α΄/7-2-2019), τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α), τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού» του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31.10.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018), τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΚΠ/ΔΕΗ) με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΗΛ/59/24107/04-08-2017, ως ισχύει, Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον καθορισμό ανώτατου ορίου ηλικίας διορισμού προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθώς και το υπ΄αρίθμ. ΓρΔ/6405/05-06- 2018 έγγραφο του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα όρια ηλικίας, την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./239/22277/28-08-2018 εγκριτική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 της παρ. 1 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄/2006), όπως ισχύει, την υπ’ αριθμ.ΔΑΝΠ/525/11-01-2019 βεβαίωση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, περί εξασφάλισης των πιστώσεων για προσλήψεις εποχικού προσωπικού, την υπ’ αριθμ. 1/2019 (με αρ. πρωτ.: ΔΑΝΠ/1235/18.01.2019) Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ.53/2018 Απόφαση, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1569/29-01-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σχετικά με την κατανομή των θέσεων στην Περιοχή Πολυγύρου, το υπ’ αριθμ. 2315/13-05-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης – Περιοχή Πολυγύρου, σχετικά με την εξειδικευμένη εμπειρία και τα όρια ηλικίας στην παρούσα ανακοίνωση, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης για τις ανάγκες αυτής στην Περιοχή Πολυγύρου που εδρεύει στον Πολύγυρο του νομού Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12.02.2019 δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 1. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 2. Ειδικά για την ειδικότητα των Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκπαιδεύσει τον επιτυχόντα σε ειδικό εκπαιδευτικό κύκλο στις σχολές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η μη καταλληλότητα του επιτυχόντος για τη θέση εργασίας για την οποία προσλήφθηκε ή η μη επιτυχής αποφοίτησή τους από τον κύκλο εκπαίδευσης από τις Σχολές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε συνιστούν σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες που θα εκτελούν ο προσληφθείς είναι σε εναέρια (εργασίες Διανομής επί στύλου) και υπόγεια δίκτυα Διανομής, σε Υποσταθμούς εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και σε Κέντρα Διανομής

3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «12.02.2019» οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ ΑΕ ή σε θυγατρικές της και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ …Α.Ε.), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 3ετία από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ/ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, Μακεδονίας 5, Τ.Κ. 631 00 – Πολύγυρος, υπόψη κυρίας ΟΥΖΟΥΝΗ Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 23710-35001). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Πολυγύρου και Νέας Προποντίδας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Νέα διάρκεια παραλαβής των αιτήσεων από 10/07/2019 έως και 12/07/2019.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments