Θέσεις Εργασίας

Θέσεις εργασίας Αθήνα: Προσλήψεις στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Θέσεις εργασίας Αθήνα: Προσλήψεις στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού
Θέσεις εργασίας Αθήνα: Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού προχώρησε στην προκήρυξη 24 θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Θέσεις εργασίας Αθήνα: Στην προκήρυξη 24 θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχώρησε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, για τις εξής θέσεις:

  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων [Μηχανικά Σάρωθρα (ομάδας Ι΄-τάξης Δ΄)] 1
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων [Καλαθοφόρα (ομάδας Γ΄-τάξης Δ΄)] 2
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων [Μηχάνημα τύπου JCB (ομάδας Β΄-τάξης Δ΄)] 1
  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 20

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17 Α), τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α), τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017), τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16.3.2018), την υπ΄ αριθμ. 44/05-2-2019 (ΑΔΑ:ΨΜΜΟΩ62-Υ6Ξ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2019», το με αριθμ. πρωτ. 13362/3846/14-2-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών, την με αριθμ. πρωτ. οικ. 17352/08-3-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού η πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α΄βαθμου, το με αριθμ. πρωτ. 18377/13-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, την με αριθμ. πρωτ. 9157/06-05-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης, τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίων ΑναργύρωνΚαματερού (ΦΕΚ 4361/τ.Β’/30-12-2016) και την με αριθμ. πρωτ. 9176/06-05-2019 βεβαίωση του Δημάρχου περί ύπαρξης κενών θέσεων, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13492/27-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού με τις απαιτούμενες άδειες της ειδικότητας χειριστών μηχανημάτων έργων της παρούσας Ανακοίνωσης, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13672/25-06-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού με την εκ νέου αποστολή διορθωμένου σχεδίου Ανακοίνωσης, τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίων ΑναργύρωνΚαματερού (ΦΕΚ 4361/τ.Β’/30-12-2016) και την με αριθμ. πρωτ. 9176/06-05-2019 βεβαίωση του Δημάρχου περί ύπαρξης κενών θέσεων, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13492/27-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού με τις απαιτούμενες άδειες της ειδικότητας χειριστών μηχανημάτων έργων της παρούσας Ανακοίνωσης, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13672/25-06-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού με την εκ νέου αποστολή διορθωμένου σχεδίου Ανακοίνωσης, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Τα δικαιολογητικά για την αίτηση

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα.
  • Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής π , π π ου α αιτούνται από την Ανακοίνωση, που πρέπει απααραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν ε πικυρωθεί , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ « , ».
  • Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 (ΦΕΚ 272/τ.Β’/6-2-2017) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «12-02-2019»).
  • Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019».

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61 Άγιοι Ανάργυροι, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Όλγας Αθανασοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132023669). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/07/2019-24/07/2019.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες ανακοινώσεις του Δήμου εδώ.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Διαβάστε Eπίσης