Θέσεις Εργασίας

Προσλήψεις 2019: Νέες θέσεις εργασίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προσλήψεις 2019: Νέες θέσεις εργασίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Προσλήψεις 2019: Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προχώρησε στην προκήρυξη 23 θέσεων εργασίας.

Προσλήψεις 2019: Στην προκήρυξη 23 θέσεων εργασίας προχώρησε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα το ΕΚΠΑ ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με είκοσι τρία (23) άτομα, τα οποία θα απασχοληθούν στο έργο με Κ.Ε. 1695 και τίτλο «Διαχείριση νοσηλίων Οδοντιατρικής», στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του ως άνω έργου, για τις εξής θέσεις:

 • Γραμματεία Διοίκησης :ΠΕ, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών 2
 • ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) -Γραμματειακή Υποστήριξη 1
 • ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Γραμματειακή Υποστήριξη 1
 • ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) – Γραμματειακής Υποστήριξης 4
 • ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Υποστήριξη Ταμείου 1
 • ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Οδοντικής Τεχνολογίας, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών 1
 • Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών 1
 • ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) -Τεχνολόγος Ιατρικών Μηχανημάτων 2
 • ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης): Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων 1
 • Νοσηλευτής/τρια :ΠΕ, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών 1
 • Εργαλειοδότης/τρια :ΤΕ, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών 1
 • ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)-Εργαλειοδότης/τρια 1
 • ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) :Εργαλειοδότης/τρια 1
 • ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης): Εργαλειοδότης/τρια 4
 • Υποστήριξη κλινικών-εργαστηρίων- ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) 1

Η ανακοίνωση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 1695 και τίτλο «Διαχείριση νοσηλίων Οδοντιατρικής», το οποίο χρηματοδοτείται από νοσήλια Τμήματος Οδοντιατρικής και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Καθηγητής κ. Φοίβος Μαδιανός, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος της Ελλάδος, τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως ισχύει, τον ν.4354/2015 «Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων – Κεφάλαιο Β΄ Μισθολογικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ τ. 176/2015), όπως ισχύει, την από 29/05/2019 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ περί έγκρισης του προϋπολογισμού του έργου με Κ.Ε. 1695 και τίτλο «Διαχείριση νοσηλίων Οδοντιατρικής», σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων (ΑΔΑ: Ω73Μ46ΨΖ2Ν-ΕΔΥ), την από 26/6/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, η οποία καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας λαμβάνοντας α/α: 9258/2019 (ΑΔΑ: ΨΒΜ046ΨΖ2Ν-ΥΗΖ), την από 22/05/2019 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης για το έργο με Κ.Ε. 1695 και τίτλο «Διαχείριση νοσηλίων Οδοντιατρικής», (ΑΔΑ: ΩΠ7Γ46ΨΖ2Ν-Φ7Χ), την από 26/06/2019 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 1695 και τίτλο «Διαχείριση νοσηλίων Οδοντιατρικής», (ΑΔΑ: Ψ51Μ46ΨΖ2Ν-4ΦΟ), ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με είκοσι τρία (23) άτομα, τα οποία θα απασχοληθούν στο έργο με Κ.Ε. 1695 και τίτλο «Διαχείριση νοσηλίων Οδοντιατρικής», στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του ως άνω έργου. Η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί για άλλους δώδεκα (12), μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων(24) μηνών συνολικά από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης.

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων

1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης του έργου με Κ.Ε 1695 και τίτλο «Διαχείριση νοσηλίων Οδοντιατρικής» που έχει οριστεί σύμφωνα με την από 22/5/2019 απόφαση του αρμοδίου οργάνου (ΑΔΑ: ΩΠ7Γ46ΨΖ2Ν-Φ7Χ). 2. H Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ και προβαίνει στην αξιολόγησή τους. 3. Η Επιτροπή απορρίπτει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, καθώς και τις προτάσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν ένα ή περισσότερα απαραίτητα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση. 4. Η Επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους με βάση τα βιογραφικά τους σημειώματα, τους τίτλους σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία τους, τη γνώση ξένων γλωσσών, την εμπειρία, τα επιπρόσθετα προσόντα τους και τις άλλες συναφείς δραστηριότητες, σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα και εν συνεχεία καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους. 5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την αξιολόγηση των υποψηφίων συντάσσει το πρακτικό αξιολόγησης με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας κατάταξης επιτυχόντων, β) Πίνακας κατάταξης επιλαχόντων (αναπληρωματικών) και γ) Πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων από τη διαδικασία αξιολόγησης με ρητή αναφορά του λόγου αποκλεισμού τους, και ακολούθως αποστέλλει το σχετικό πρακτικό προς έγκρισή του στο αρμόδιο όργανο του ΕΛΚΕ και δημοσίευση του στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 26η Ιουλίου 2019. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης των προτάσεων που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Η νέα ΒΡ Super Unleaded 98 με τεχνολογία ACTIVE μας πάει πιο μακριά με «super» προστασία & «super»επιδόσεις

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments