Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ προκηρύξεις: 31 θέσεις στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας

ΑΣΕΠ προκηρύξεις: 31 θέσεις στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας
ΑΣΕΠ προκηρύξεις: Με 31 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας.

Με 31 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (8 θέσεις) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (23 θέσεις).

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων
  • ΔΕ Διοικητικού
  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  • ΥΕ Εργατών Ύδρευσης

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2021.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Δημόσια έγγραφα της ημεδαπής υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των ̟πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Ιδιωτικά έγγραφα της ημεδαπής υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα ̟πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής:

Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες: Άδεια άσκησης επαγγέλματος και Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Καθώς και Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (εξαιρουμένων των περιπτώσεων της τριετούς εμπειρίας με τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης).

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: (1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. (2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να δηλώνεται, 10 Ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και Μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments