Οδηγός

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις κοινωνικών λειτουργών στον δήμο Παιανίας

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις κοινωνικών λειτουργών στον δήμο Παιανίας

Πηγή Φωτογραφίας: Pixabay

Προσλήψεις για κοινωνικούς λειτουργούς μέσω ΑΣΕΠ, στον δήμο Παιανίας.

Προσλήψεις για κοινωνικούς λειτουργούς μέσω ΑΣΕΠ, στον δήμο Παιανίας. Η ισχύ της σύμβασης εργασίας θα είναι από την υπογραφή αυτής έως και τις 30-6-2023, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Προσλήψεις κοινωνικών λειτουργών στον δήμο Παιανίας – Εκπαιδευτική βαθμίδα που ζητείται

Θα προσληφθεί πτυχιούχος Πανεπιστημιακής και ελλείψει αυτής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι/ιες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Προσλήψεις κοινωνικών λειτουργών στον δήμο Παιανίας – Τρόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παιανίας, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Καραολή & Δημητρίου 38Α Τ.Κ.: 190 02, υπόψη κας Πολυδούλη Μαρίας (τηλ. 2132030729) και κας Μιχαλέλη Χρυσούλας (τηλ. 213 20 30 785).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments