Οδηγός

Προσλήψεις 40 ατόμων στο δήμο Πειραιά

Προσλήψεις 40 ατόμων στο δήμο Πειραιά

Πηγή Φωτογραφίας: pixabay

Στη πρόσληψη 40 ατόμων προχωρά ο Δήμος Πειραιά.Το νέο προσωπικό θα υπογράψει δίμηνη σύμβαση εργασίας.

Στη πρόσληψη 40 ατόμων προχωρά ο Δήμος Πειραιά.Το νέο προσωπικό θα υπογράψει δίμηνη σύμβαση εργασίας.

Προσλήψεις 40 ατόμων στο δήμο Πειραιά – Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Η λίστα με τις ειδικότητες:

 • ΔΕ Δενδροκηπουροί
 • ΔΕ Τεχνίτες Ξυλουργοί
 • ΔΕ Τεχνίτες Σιδηρουργοί
 • ΔΕ Τεχνίτες Βαφείς
 • ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί
 • ΔΕ Τεχνίτες Οικοδόμοι
 • ΥΕ Εργάτες Πρασίνου

Προσλήψεις 40 ατόμων στο δήμο Πειραιά – Ποιες εκπαιδευτικές βαθμίδες αφορούν

Οι προσλήψεις αφορούν απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

 • ΔΕ Δενδροκηπουροί:

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής ή Κηποτεχνίας ή Φυτικής Παραγωγής Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών Ανθοκοµίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκοµίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή Τεχνικός Ανθοκοµίας ή Τεχνικός Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Ανθοκοµίας-Κηποτεχνίας ή Τεχνίτης Ανθοκοµίας – Φυτοτεχνίας ή Θερµοκηπίων ή Τεχνιτών Θερµοκηπίων ή Τεχνικός Θερµοκηπίων ή Τεχνικός Θερµοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνίτης Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή Τεχνικών ∆ενδροκοµίας και Κηπευτικής ή ∆ασικής Παραγωγής ή Ειδικός ∆ασικής Προστασίας ή Τεχνικός ∆ασικής Προστασίας ή ∆ενδροκοµίας ή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας ή Τεχνικός ∆ενδροκοµίας και Μεταποίησης-Επεξεργασίας Προιόντων Ελιάς-Φιστικιάς ή Αµπελουργίας και Οινοτεχνίας ή Τεχνιτών Αµπελουργίας-Οινοτεχνίας ή Τεχνικός Αµπελουργίας-Οινοτεχνίας ή Τεχνίτης Αµπελουργίας – Οινοτεχνίας- Ποτοποιίας ή Τεχνικός ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρµογών και Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος ή Θερµοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών ή Τεχνικός Αρδεύσεων ή Τεχνικός Βιολογικής – Οικολογικής Γεωργίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

 • ΔΕ Τεχνίτες Ξυλουργοί

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ξυλουργών – Επιπλοποιών ή Ξυλουργός ή Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας ή Ξυλουργικών Εργασιών Οικοδόµων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών.

 • ΔΕ Τεχνίτες Σιδηρουργοί

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλικών Κατασκευών ή Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων και Κουφωµάτων ή Τεχνίτης Επιµεταλλώσεων ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή Μεταλλουργίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελµατικού λυκείου ή Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών.

 • ΔΕ Τεχνίτες Βαφείς

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωµατιστών ή Ελαιοχρωµατιστή ή Τεχνίτη Ελαιοχρωµατιστή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών.

 • ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ή βεβαίωση αναγελίας (Τεχνίτη Υδραυλικού) (π.δ. 112/2012) β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίουγυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας ή βεβαίωσης.

 • ΔΕ Τεχνίτες Οικοδόμοι

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισµάτων ή Εργασιών Οπλισµένου και Αόπλου Σκυροδέµατος ή Γυψαδόρος-Σοβατζής ή Τεχνίτης Οικοδοµικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδοµών – γύψου – επιχρίσµατος – µονώσεων – σκυροδέµατος) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών.

 • ΥΕ Εργάτες Πρασίνου

∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ.1 άρθρου 40 του Ν. 4765/2021)

Προσλήψεις 40 ατόμων στο δήμο Πειραιά – Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 24 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023.

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments