Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) είναι φορέας του ελληνικού κράτους, ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία στην Ελλάδα. Στις 9 Αυγούστου 2018 ανακοινώθηκε η κατάργηση του φορέα και η αντικατάστασή του από την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, κάτι που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 151/2004 έχει ως αποστολή τηςː

  • η μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά.
  • Την προετοιμασία, κινητοποίηση και συντονισμό δράσης του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της χώρας για την αντιμετώπιση πιθανών κάθε μορφής καταστροφών στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχετικού σχεδιασμού ανά κατηγορία κινδύνου.
  • Την αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων και πληροφοριών για την κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της χώρας, εν όψει απειλούμενου κινδύνου καταστροφών.
  • Τον συντονισμό του έργου και των δράσεων αντιμετώπισης των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και το έργο αποκατάστασης των προκαλούμενων ζημιών.

Της Γενική Γραμματεία ̪Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας. Στο Οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματέας περιλαμβάνονταιː

  • το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ), με το Τμήμα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και το Τμήμα Τρεχουσών Επιχειρήσεων και Γραμματειακής Υποστήριξης.
  • η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, που αποτελείται από το Τμήμα Σχεδιασμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, το Τμήμα Σχεδιασμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Καταστροφών, το Τμήμα Εθνικού Σχεδιασμού, το Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Σχεδίων και το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Ερευνών και Στατιστικής.
  • η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού – Εκπαίδευσης και Εκδόσεων, που αποτελείται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, το Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης και το Τμήμα Εκδόσεων.
  • η Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης, που περιλαμβάνει το Τμήμα Οικονομικού και Διαχείρισης Υλικού, το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής, το Τμήμα Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης “112” και το Τμήμα Γραμματείας.

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σχετικές ειδήσεις: