ΣΕΒ

ΣΕΒ
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών πιο γνωστός ως ΣΕΒ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, με έδρα την Αθήνα με σκοπό την εκπροσώπηση των ελληνικών νομικών προσώπων-επιχειρήσεων και βιομηχανιών και την προάσπιση των συμφερόντων τους σε εθνικό κυρίως επίπεδο.

Ο ΣΕΒ είναι μέλος της BUSINESSEUROPE (πρώην UNICE), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων, του αντίστοιχου φορέα εκπροσώπησης των επιχειρήσεων και βιομηχανιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ΣΕΒ ιδρύθηκε το 1905 και ως “Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών” αρχίζει να λειτουργεί από το 1907, όταν τον ανασυστήνουν διακόσιοι μεγάλοι βιομήχανοι, μετονομάστηκε το 1946 σε “Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων” και το 1979 μετονομάστηκε σε “Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών”. Από το Μάιο 2007 η επωνυμία του ΣΕΒ είναι “Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών”.

Οι σκοποί του ΣΕΒ, όπως αυτοί προκύπτουν από το εγκεκριμένο Καταστατικό του είναι:

  • H μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συµφερόντων των επιχειρήσεων-µελών του και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αµοιβαίας υποστηρίξεως µεταξύ των µελών του.
  • H µελέτη, προβολή, υποστήριξη και συµβολή στην ανάπτυξη των θεμάτων, που ενδιαφέρουν τη µεταποίηση-βιομηχανία και κάθε συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα, µε µόνιµη οργάνωση και µορφή νομικού προσώπου που συµβάλλει στην ανάπτυξή της και που ανταποκρίνεται σε επί µέρους λειτουργίες της βιομηχανίας, ιδίως την οργάνωση, την ελεγκτική, την πληροφορική, την εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών και εργατικού δυναμικού, τις δηµόσιες σχέσεις, τη διαφήμιση, τη διανομή.
  • H προβολή του θεσμού της ιδιωτικής επιχειρήσεως, για να καταστεί συνείδηση µεταξύ του ευρύτερου κοινού, η σημασία του σε µία ελεύθερη και αναπτυσσόμενη κοινωνία.

Ο ΣΕΒ αναγνωρίζεται από το Κράτος ως ο επίσημος φορέας εκπροσώπησης των μεγάλων Ελληνικών επιχειρήσεων, και για αυτό πολλά νομοθετήματα προβλέπουν την παρουσία εκπροσώπων του ΣΕΒ σε διοικητικά συµβούλια διάφορων δημοσίων οργανισµών, σε ανεξάρτητες ρυθµιστικές αρχές, και σε διάφορες επιτροπές. Μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του ΣΕΒ μετέχουν στους παρακάτω οργανισμούς: Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, Επιτροπή Πολιτικής και Προγραµµατισµού Προµηθειών, διάφορες ειδικές επιτροπές του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών, επιτροπές για το χωροταξικό σχεδιασµό και το περιβάλλον του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Εθνικό Συµβούλιο Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Γεωργίας, επιτροπές παρακολούθησης των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης για την Ελλάδα, Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), Οργανισµός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), Eλληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), Διοικητικά Συµβούλια του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ), του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), του Εθνικού Συμβούλιου Τυποποίησης του ΕΛΟΤ.

ΣΕΒ σχετικές ειδήσεις: