ΤτΕ: Αναγκαία η μείωση φόρων – «Καμπανάκι» και για τα κόκκινα δάνεια (upd) | Pagenews.gr
Pagenews Team 11 Ιουλίου 2017, 14:45 11 Ιουλίου 2017, 14:45

Αύξηση των καταθέσεων για το 2017 αναμένει η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αναφέρεται στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία ωστόσο κρούει εκ νέου καμπανάκι κυνδύνου για τα κόκκινα δάνεια, το ποσοστό των οποίων αν και έστω και με αργό ρυθμό συρρικνώθηκε για τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα, αυξήθηκε στο α΄τρίμηνο του 2017 εξαιτίας της μείωσης του συνολικού υπολοίπου των δανείων, αλλά και της αυξημένης αβεβαιότητας από την παράταση των διαπραγματεύσεων για τη β’ αξιολόγηση. Εντονότερα, μάλιστα σημειώνει η ΤτΕ, επηρεάστηκε το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων.

Eιδικότερα, στη σύνοψη της έκθεσης, η ΤτΕ τονίζει ότι η σταδιακή πορεία ανάκαμψης του χρηματοπιστωτικού συστήματος συνεχίστηκε το 2016 και τους πρώτους μήνες του 2017.

Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει αναγκαία την αλλαγή δημοσιονομικής πολιτικής για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με παράλληλη μείωση των φόρων. 

Η ανάλυση της ΤτΕ εστιάζεται στις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα που έλαβαν χώρα κατά το 2016, με αναφορά κάποιων βασικών μεγεθών και στο α’ τρίμηνο του 2017, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις, την ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου, των κινδύνων ρευστότητας και αγοράς, καθώς και την κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκεια.

Στην ανάλυση περιλαμβάνονται τέσσερα Ειδικά Θέματα, όπου στο πρώτο αναλύονται οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος επί της αξίας των εξασφαλίσεων και τον χρόνο ρευστοποίησής τους, ενώ στο δεύτερο περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που πρέπει να διατηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα για να απορροφούν ζημίες ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Στην τρίτη ενότητα της ανάλυσης περιγράφονται η υιοθέτηση του IFRS 9 και η επίπτωσή της επί του προσδιορισμού της απομείωσης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και, τέλος, στο τέταρτο περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η σταθεροποίηση και βελτίωση των οικονομικών συνθηκών συνέβαλε στην εμπέδωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η οποία με τη σειρά της αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας στην πραγματική οικονομία.

Αναφέρεται ακόμη στις θετικές συνέπειες από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής που «επιβεβαιώνει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στο πεδίο της δημοσιονομικής προσαρμογής και των απαιτούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και αίρει την αβεβαιότητα σχετικά με την εξυπηρέτηση των άμεσων δανειακών αναγκών της χώρας».

Οι εξελίξεις αυτές, επισημαίνει η ΤτΕ, δύναται να βελτιώσουν το οικονομικό κλίμα και τις προοπτικές ανάπτυξης. Ωστόσο, τονίζει, σημαντικές προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα παραμένουν, με κυριότερες την αποτελεσματική διαχείριση του υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και την περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης των τραπεζών από το μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance – ELA).

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση της ΤτΕ.

Ετικέτες: