Θέσεις Εργασίας

Προσλήψεις 2019: Θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στο Κρατικό Νίκαιας

Προσλήψεις 2019: Θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στο Κρατικό Νίκαιας
Προσλήψεις 2019: Το Γενικό Νοσοκομείο Κρατικό Νίκαιας προχώρησε στην προκήρυξη 136 θέσεων εργασίας, Δείτε αναλυτικά τα προσόντα και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

Προσλήψεις 2019: Στην προκήρυξη 136 θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχώρησε το Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Πιο συγκεκριμένα, το Κρατικό Νίκαιας ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει στην πρόσληψη συνολικά εκατόν τριάντα έξι (136) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις εξής θέσεις:

  • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 136

Η ανακοίνωση του Γενικού Κρατικού Νίκαιας

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α «Αγία Βαρβάρα» έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 5 έως και 13, 15 και 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 25 παρ. 9 του Ν. 4440/2016 και του άρθρου 107 του Ν. 4461/2017, τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α), τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018), τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» (ΦΕΚ 1483/τ.Β΄/04-05-2012), τον Ενοποιημένο Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» και του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» (ΦΕΚ 3486/τ.Β΄/31-12-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την υπ’ αριθμ. πρωτ.16766/10-04-2019 Οικονομοτεχνική Μελέτη της Υπηρεσίας περί της ωφέλειας που επιτυγχάνεται με τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016 σε σύγκριση με άλλα μέσα η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.14η Απόφαση της 12ης/15-04-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, το υπ’ αριθμ. πρωτ.19338/24-04-2019 διευκρινιστικό έγγραφο του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» με το οποίο αιτιολογείται η επιτακτική ανάγκη για την πρόσληψη προσωπικού με την παρούσα Ανακοίνωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4430/2016 σε σύγκριση με άλλα μέσα, την αριθμ. πρωτ.19337/24-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»- Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα», την υπ΄αριθμ.3η Απόφαση της 13ης/13-05-2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την οποία αποφασίστηκε η σύναψη 136 συμβάσεων ορισμένου χρόνου για τις επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες καθαριότητας του Νοσοκομείου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα έξι (136) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»-Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» που εδρεύει στη ΝΙΚΑΙΑ Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 31-3-2017, ‘’για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)’’ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Τόπος και προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», Διεύθυνση: Δ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3, ΝΙΚΑΙΑ, ΤΚ 184 54, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Ι.Τοπκάρογλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132077574). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας (Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας – «Άγιος Παντελεήμων»-Γ.Ν.Δ.Α. « Η Αγία Βαρβάρα») και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμων Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Αγίας Βαρβάρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments