Θέσεις Εργασίας

Θέσεις εργασίας δημόσιο: Προσλήψεις στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Θέσεις εργασίας δημόσιο: Προσλήψεις στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης
Θέσεις εργασίας δημόσιο: Ο Δήμος Ηρακλείου προχώρησε στην προκήρυξη 13 θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Θέσεις εργασίας δημόσιο: Στην προκήρυξη 13 θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει στην πρόσληψη συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις εξής θέσεις:

  • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 12
  • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1

Η ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/03-03-1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/02-12-2016) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ17/τ.Α΄/7-2-2019), τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-03-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/τ.Α΄/ 23-02-2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις», τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018), το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού», το Π.Δ.4/2018 (ΦΕΚ7/τ.Α΄/22-01-2018) «Νέος Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975- /2990/02-02-2018 (ΑΔΑ:974Ν4653Π4-2ΜΛ) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», την υπ’ αριθμ. 290282/818/30-5-2019 (ΦΕΚ 2049/ τ.Β΄/ 04-06-2019) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./142/19124/30-05-2019 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει, με θέμα «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης διακοσίων (200) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού», την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/310289/221106/7-6-2019 (Ορθή επανάληψη στις 10/6/2019) κατανομή πρόσληψης προσωπικού 200 ατόμων για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την υπ’ αριθμ. ΓΝ71/18-6-2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας του άρθρου 28 παρ.4 ν.2190/1994 για την κατ’ εξαίρεση συνέχιση της διαδικασίας και την πρόσληψη προσωπικού διακοσίων (200) ατόμων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΠΣΕΙΔ/340430/27330/26647/11116/25- 06-2019 (ΑΔΑ: 6Ζ0Β4653Π4-Ο7Ζ) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού Έγκρισης για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης διακοσίων (200) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΗ/ΤΔΟΥ/354849/253515/2630/1193/02-07-2019 (ΑΔΑ:ΩΓΕΝ4653Π4-Π0Ψ) Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Ειδικός Φορέας 1021.201.0000000 και Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδων 2130102001 οικονομικού έτους 2019, για αμοιβές ΙΔΟΧ προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας (τακτικές και εξαιρέσιμες) 4μηνης σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2019 (13 εργαζόμενοι), στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΗ/ΤΔΟΥ/354841/253509/2629/1192/02-07-2019 (ΑΔΑ:ΨΨ5Χ4653Π4-ΝΞΠ) Απόφαση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Ειδικός Φορέας 1021.201.0000000 και Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδων 2190301002 οικονομικού έτους 2019, για πληρωμή εργοδοτικών εισφορών αμοιβές ΙΔΟΧ προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας (τακτικές και εξαιρέσιμες) 4μηνης σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2019 (13 εργαζόμενοι), στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, την υπ’ αριθμ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΗ/ΤΔΟΥ/388825/277347/2860/1326/17-07-2019 βεβαίωση της Προϊσταμένης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού και την δημοσίευση στον τύπο της παρούσας ανακοίνωσης, την ισχύουσα νομοθεσία για τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Ν. Ηρακλείου.

Τα δικαιολογητικά για την αίτηση

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12.02.2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. Επισημαίνουμε: ότι εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο παραπάνω παράρτημα (ΣΟΧ), οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν μία επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώσουν ότι: δεν έχουν απασχοληθεί σε Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ή Υπουργείο Πολιτισμού) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. από 19-07-2004 (έναρξη ισχύος του Π.Δ. 164/2004) και εφεξής με οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας ή σε εκτέλεση προσωρινής δικαστικής απόφασης η οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Σε αντίθετη περίπτωση εάν έχουν απασχοληθεί να αναφέρουν αναλυτικά τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ή Υπουργείο Πολιτισμού) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε που εργάσθηκαν, τη χρονική διάρκεια και την ειδικότητα.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι, απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, να αναφέρουν τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης σε Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ή Υπουργείο Πολιτισμού) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. από 23-02-2012 (έναρξη ισχύος του Ν. 4049/2012).

Τόπος και προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ξανθουδίδου και Χατζιδάκη, Τ.Κ.: 712 02, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη κ. Δ. Αβρονιδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810-279000).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/08/2019-12/08/2019.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες ανακοινώσεις του Δήμου εδώ.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης