Θέσεις Εργασίας

Προσλήψεις 2019: Νέες θέσεις εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

Προσλήψεις 2019: Νέες θέσεις εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας
Προσλήψεις 2019: Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας προχώρησε στην προκήρυξη 10 θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Προσλήψεις 2019: Στην προκήρυξη 10 νέων θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχώρησε το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Πιο συγκεκριμένα, το Νοσοκομείο ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 24 μηνών, για τις εξής θέσεις:

  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας – Δ. Σπάρτης, Ν. Λακωνίας 7
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας – Μολάοι, Δ. Μονεμβασίας, Ν. Λακωνίας 3

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 5 έως και 13, 15 και 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 25 παρ. 9 του Ν.4440/2016 και του άρθρου 107 του Ν.4461/2017, τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α), τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018), τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης «Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» (ΦΕΚ 1486/τ.Β΄/04.05.2012), τον ενοποιημένο οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης και του Γενικού Νοσοκομείου ΓΝ – ΚΥ Μολάων (ΦΕΚ 3486/τ.Β΄/31-12-2012), το απόσπασμα της 10ης/05-06-2019 (Θέμα 4ο – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, περί έγκρισης σκοπιμότητας έκδοσης ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού με ατομική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών Καθαριότητας του Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης και Ν.Μ. Μολάων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 63 του Ν. 4430/2016 και του άρθρου 107 του Ν. 4461/2017, την υπ΄αριθμ.πρωτ. Φ/Δ2/6555/12-06-2019 βεβαίωση εξασφάλισης πιστώσεων του Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας της Ν.Μ. Σπάρτης για την πρόσληψη του προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης, την υπ΄αριθμ.πρωτ. 4563/12-06-2019 βεβαίωση εξασφάλισης πιστώσεων της Διευθύντριας Διοικητικού της Ν.Μ. Μολάων για την πρόσληψη του προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης, το υπ΄αριθμ. πρωτ. Φ/ΤΠ/17/7950/16-07-2019 έγγραφο του Διοικητή του Γ.Ν. Λακωνίας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Νοσοκομείου, με την παρούσα Ανακοίνωση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας [επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης, που εδρεύει στην Σπάρτη του Νομού Λακωνίας και τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας – Ν.Μ. Μολάων, που εδρεύει στους Μολάους του Νομού Λακωνίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Τα δικαιολογητικά για την αίτηση

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «31-3-2017» ‘’για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξής (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 & 107 του ν.4461/2017)’’ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «31-03-2017» ’για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017) και ειδικότερα στην ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».
  • Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 9 και 10 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 31-03-2017).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «31-3-2017», ‘’για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017).

Τόπος και προθεσμία υποβολής συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας- Ν.Μ. Σπάρτης, Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Σπάρτη Τ.Κ 23100-Σπάρτη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κου Κουμουτζή Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 27310 – 93125). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον Κεντρικό Πίνακα Ανακοινώσεων του Νοσοκομείου μας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης) και στη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Σπάρτης και Μονεμβασιάς, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 29/08/2019-09/09/2019

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Μπορείτε να δείτε τις ανακοινώσεις του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας εδώ.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments