Οικονομία

Πόθεν έσχες: Μέχρι πότε η προθεσμία για την υποβολή

Πόθεν έσχες: Μέχρι πότε η προθεσμία για την υποβολή
Πόθεν έσχες: Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την καταχώριση των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων από τους αρμόδιους φορείς θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021 για να υποβληθεί η αίτηση στο pothen.gr.
Πόθεν έσχες: Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την καταχώριση των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων από τους αρμόδιους φορείς θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021 για να υποβληθεί η αίτηση στο pothen.gr.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την καταχώριση των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων από τους αρμόδιους φορείς θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021 για να υποβληθεί η αίτηση στο pothen.gr.

Καταστάσεις υπόχρεων δήλωσης

Βάσει της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει, η ηλεκτρονική καταχώριση στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή, από τους πιστοποιημένους χρήστες των αρμοδίων για το σκοπό αυτό υπηρεσιών, της ενιαίας κατάστασης των υπόχρεων σε Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. κάθε έτους, θα πρέπει να ολοκληρώνεται έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους ενώ η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικής κατάστασης. Συνεπακόλουθα, η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική καταχώριση των δεδομένων της κατάστασης των υπόχρεων υποβολής ετήσιας Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2021 (ελεγχόμενη περίοδος 01.01.2020 έως 31.12.2020) είναι η 28η Φεβρουαρίου 2021.

Οδηγός για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

Η σύνδεση σας στο σύστημα επιτυγχάνεται με τη χρήση των ενεργών προσωπικών TAXISnet κωδικών σας στη διεύθυνση https://www.pothen.gr/pothen-back/sub1-public. Στη συνέχεια, στην περίπτωση που έχετε πιστοποιηθεί ως χρήστης σε περισσότερους του ενός φορέα υπόχρεων, επιλέγετε τον φορέα για τον οποίο επιθυμείτε να καταχωρίσετε κατάσταση υπόχρεων προσώπων (οθόνη 1).

Εάν είστε πιστοποιημένος χρήστης μόνο για έναν φορέα, προχωρείτε κατευθείαν στην επιλογή : «Διαχείριση Αρχείου Υπόχρεων» (Οθόνη 2). Στην πάνω δεξιά γωνία των παραθύρων εμφανίζεται το όνομα χρήστη (username) και το όνομα του φορέα για τον οποίο έχετε συνδεθεί.

Κάνοντας κλικ στο «Κατάλογοι Υπόχρεων» (οθόνη 3), επιλέγετε «Διαχείριση Ενιαίων Καταλόγων» και εμφανίζεται η οθόνη 4 όπου μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία των υπόχρεων του φορέα, του οποίου είστε πιστοποιημένος χρήστης.

Στο αριστερό τμήμα της οθόνης 4 συμπληρώνετε στο πεδίο «Έτος» το 2020 και πατάτε «Επιλογή». Στο δεξί τμήμα της οθόνης εμφανίζονται οι διαθέσιμες ενέργειες και πληροφορίες για την υποβολή του ενιαίου καταλόγου υπόχρεων (κατάσταση υπόχρεων βάσει των διατάξεων του ν.3213/2003). Η ενιαία αυτή κατάσταση υπόχρεων συμπεριλαμβάνει το σύνολο των υπόχρεων σε ΔΠΚ & ΔΟΣ προσώπων, ανεξαρτήτως του οργάνου ελέγχου στο οποίο αυτοί οφείλουν να υποβάλλουν τη δήλωσή τους. Ο κάθε υπόχρεος θα αναγγέλλεται αυτόματα στο αρμόδιο όργανο ελέγχου ανάλογα με την ιδιότητα που θα έχει καταχωριστεί για αυτόν στην κατάσταση του φορέα του.

Έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020 πρέπει να καταχωρίσετε τις καταστάσεις υπόχρεων για τους φορείς για τους οποίους είστε αρμόδιος και πιστοποιημένος χρήστης, έτους 2020 (Φορολογικό έτος 2019). Στον ενιαίο κατάλογο υπόχρεων του έτους 2020 περιλαμβάνονται όσοι απέκτησαν, διατήρησαν ή απώλεσαν ιδιότητα στην προηγούμενη χρήση (από 1/1/2019 έως 31/12/2019), ή στις 3 τρεις (3) προηγούμενες χρήσεις για τις περ. α’ έως ε’ και ιβ’ (υπόχρεοι στην επιτροπή 3α της Βουλής) ή στις χρήσεις που κατ’ εξαίρεση ειδικότερα προβλέπονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η φόρμα Διαχείρισης Ενιαίων Καταλόγων υποστηρίζει είτε τη χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων υπόχρεου πατώντας το κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ» είτε τη μαζική εισαγωγή εγγραφών, που περιέχονται σε ειδικά μορφοποιημένο φύλλο εργασίας excel, πατώντας το κουμπί «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ»

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

Πατώντας το κουμπί «Προσθήκη Υπόχρεου» (κεντρικά κάτω στην οθόνη 4) εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης των αναλυτικών στοιχείων του υπόχρεου(οθόνη 5). Με την εισαγωγή του ΑΦΜ του υπόχρεου και την επιλογή του κουμπιού «Αναζήτηση υπόχρεου», ανακτώνται τα στοιχεία του από το Μητρώο Φυσικών Προσώπων της ΑΑΔΕ. Στη συνέχεια, πατάτε το κουμπί «Προσθήκη Ιδιότητας» κι εμφανίζεται το παράθυρο επιλογής ιδιότητας υπόχρεων και καταχώρισης των ημερομηνιών απόκτησής της και τυχόν απώλειάς της. Εάν υπάρχει παραπάνω από μια ιδιότητα που τον καθιστά υπόχρεο υποβολής σε ΔΠΚ και η ιδιότητα αυτή συνδέεται με τον φορέα υπόχρεων για τον οποίο καταχωρίζονται τα δεδομένα των καταστάσεων, προστίθεται δεύτερη εγγραφή ιδιότητας. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να καταχωριστούν όλες οι ιδιότητες υπόχρεου του εν λόγω προσώπου.

Στο πεδίο «Ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας» καταχωρίστε την ημερομηνία που αποκτήθηκε η ιδιότητα που καθιστά το πρόσωπο υπόχρεο σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης βάσει του Ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ιδιότητες των υπόχρεων και οι ημερομηνίες απόκτησης και λήξης/απώλειας αυτών, θα πρέπει να καταχωρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια, διότι δε θα επιτρέπονται αλλαγές μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των καταστάσεων υπόχρεων. Βάσει των στοιχείων αυτών θα αναγγέλλονται οι υπόχρεοι στα όργανα ελέγχου και δε θα είναι εφικτή από τον υπόχρεο η αλλαγή τους.

Στο πεδίο «Ημερομηνία απώλειας ιδιότητας» καταχωρίστε την ημερομηνία κατά την οποία απώλεσε ο υπόχρεος την ιδιότητα. Προσέξτε ότι η ημερομηνία απώλειας ιδιότητας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας απόκτησης, ούτε μεταγενέστερη της 31/12/2019.

Το πεδίο «Αιτία απώλειας ιδιότητας» ενεργοποιείται μόνο εάν συμπληρώσετε την ημερομηνία απώλειας ιδιότητας και σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωτική η συμπλήρωσή του. Επιλέξτε από την λίστα την κατάλληλη τιμή.

Το πεδίο Διατάξεις Νόμου Υποχρέωσης συμπληρώνεται αυτόματα με την επιλογή της ιδιότητας.

Αφού ολοκληρωθεί η προσθήκη ιδιότητας υπόχρεου, καταχωρίστε την «Οργανική μονάδα/Υπηρεσία/Οργανισμό» του υπόχρεου, καθώς και τη «Νέα οργανική μονάδα / Υπηρεσία / Οργανισμό», εάν υπάρχει (οθόνη 6). Τέλος, επιλέγετε από τη λίστα τιμών «Βαθμός», την κατάλληλη τιμή, εφόσον ταιριάζει στην περίπτωσή σας. Εναλλακτικά, επιλέξτε «Άλλη περίπτωση», (επίσης το πεδίο αυτό είναι ενεργό προς συμπλήρωση όπου απαιτείται, ανάλογα με την επιλεγμένη ιδιότητα.)

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων των υπόχρεων του φορέα σας, πατήστε το κουμπί της οριστικοποίησης του καταλόγου. Αυτόματα, ενημερώνονται τα πεδία του αριθμού πρωτοκόλλου του καταλόγου, της ημερομηνίας οριστικοποίησής του καθώς, και του χρήστη που 5 τον οριστικοποίησε. Οποιαδήποτε αλλαγή στον κατάλογο υπόχρεων μετά την οριστικοποίησή του, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την υποβολή τροποποιητικού καταλόγου, πατώντας το κουμπί «Τροποποιητική».

Στο αριστερό τμήμα της οθόνης 4, υπάρχουν οι διαθέσιμες επιλογές για εκτύπωση της ενιαίας κατάστασης υπόχρεων, όπως αυτός έχει οριστικοποιηθεί (Εκτύπωση καταλόγου. Εκτύπωση καταλόγου με περιγραφή. Εκτύπωση ανά Όργανο Ελέγχου).

Επίσης, επιλέγοντας «Εκτύπωση καταλόγου προηγούμενου έτους» μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή excel την κατάσταση υπόχρεων 2019 του φορέα σας. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να διευκολυνθείτε στην σύνταξη της κατάστασης υπόχρεων 2020. Στο κέντρο της οθόνης 4 υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή της εξαγωγής σε pdf του οριστικοποιημένου ενιαίου καταλόγου για το επιλεγμένο έτος (Επίσημο εκτυπωτικό).

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments