Θέσεις Εργασίας

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής: Πότε λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για νέο προσωπικό

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής: Πότε λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για νέο προσωπικό
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής: Με νέους υπαλλήλους ενισχύεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής.

Με νέους υπαλλήλους ενισχύεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής  στο πλαίσιο του έργου «Improving the European Rivers Water Quality through Smart Water Management Policies / Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων των ευρωπαϊκών ποταμών μέσω έξυπνων πολιτικών διαχείρισης» με το ακρωνύμιο BIGDATA4RIVERS», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG EUROPE» στο οποίο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής συμμετέχει ως εταίρος.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

 • Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης
 • Στέλεχος Υπεύθυνο Δημοσιότητας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή έως 8 Νοεμβρίου.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα περιλαμβάνει Διοικητική Υποστήριξη – Δράσεις Δημοσιότητας στην υλοποίηση του έργου και την εκπόνηση σχετικών παραδοτέων ή κάλυψη υποχρεώσεων του ΠΤΑ. Τα καθήκοντα του έργου προκύπτουν από την περιγραφή του έργου στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του προγράμματος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το ΠΤΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης ή τροποποίησης του χρόνου των παραδοτέων ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού τους, να έχουν τα κάτωθι προσόντα: ΚΩΔΙΚΟΣ: 100 – Διοικητική Υποστήριξη :

 • Α. Κάτοχος διπλώματος οποιουδήποτε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο υπό το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Β. Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1. 5 ΚΩΔΙΚΟΣ: 101 – Υπεύθυνος Δημοσιότητας : Α. Κάτοχος διπλώματος οποιουδήποτε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο υπό το ΔΟΑΤΑΠ. B. Kάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο υπό το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Γ. Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ / ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, θα συνεκτιμηθούν, επιπροσθέτως, τα κάτωθι προσόντα και οι ιδιότητες, σύμφωνα με όσα ορίζονται για τον τρόπο απόδειξης τους στο Κεφάλαιο «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA Ι-ΙΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας:

 • Α. Βαθμός Διπλώματος/Πτυχίου
 • Β. Κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών
 • Γ. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου (για τη θέση 100 που δεν είναι προαπαιτούμενο).
 • Δ. Κατοχή Διδακτορικού τίτλου
 • Ε. Γνώση Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα ι) επεξεργασίας κειμένου, ιι) υπολογιστικών φύλλων και ιιι) υπηρεσιών διαδικτύου (Παράρτημα ΙΙ)
 • ΣΤ. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β1 (Παράρτημα Ι) Ζ. Εργασιακή εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα που θα αναλάβει στο πλαίσιο της οικείας σύμβασης μίσθωσης έργου, όπως αυτά περιγράφονται στα Κεφάλαια 1 και 2 της παρούσας, αποδεικνυόμενη ι )είτε από σχετική βεβαίωση του εργοδότη, ιι) είτε από σύμβαση , ιιι) είτε από παραστατικά παροχής υπηρεσιών, iv) είτε με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και της εφαρμογής «e-Dilosi», στην οποία ο τελευταίος αναφέρει περιληπτικά το αντικείμενο της εργασίας του, κατά τα ανωτέρω στο Κεφάλαιο «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» και στον οικείο Πίνακα αναφερόμενα Η. Η πρόταση των υποψηφίων επί ζητημάτων που άπτονται των ειδικότερων απαιτήσεων και αναγκών της επιλεγόμενης θέσης. (Παράρτημα IΙΙ) Η. Το βιογραφικό τους σημείωμα Θ. Επίπεδο πρώτης ξένης γλώσσας από Β1 και πάνω.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments