Θέσεις Εργασίας

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: Ενισχύεται με νέο προσωπικό

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: Ενισχύεται με νέο προσωπικό
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: Την πρόσληψη ενός υπαλλήλου προωθεί ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ.

Την πρόσληψη ενός υπαλλήλου προωθεί ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας μίσθωσης έργου, έως και την λήξη του προγράμματος «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας», στο ινστιτούτο ελιάς, υποτροπικών φυτών και αμπέλου στα Χανιά.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.Προτεραιότητα θα δοθεί σε άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με ειδικότητα γεωπόνου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία του ινστιτούτου ελιάς, υποτροπικών φρούτων και αμπέλου στα Χανιά μέχρι 8 Φεβρουαρίου 2022.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • 1. Έντυπο υποβολής πρότασης ορθώς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.
  • 2. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
  • 3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: πιστοποιητικό αναγνώρισης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
  • 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης γνώσης ξένης γλώσσας.
  • 5. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής /εργαστηριακής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις κ.λ.π. από όπου να προκύπτει το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης), εφόσον υπάρχει.
  • 6. Οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποιούν το τυχόν επιστημονικό έργο.
  • 7. Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο).
  • 8. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  • 9. Υπεύθυνη Δήλωση

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Γράψτε το σχόλιο σας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments