Οδηγός

ΑΣΕΠ: 31 προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

ΑΣΕΠ: 31 προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Πηγή Φωτογραφίας: Pixabay

31 προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών μέσω ΑΣΕΠ.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Θα προσληφθούν άτομα Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών – Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Η λίστα με τις ειδικότητες:

  • ΤΕ Λογοθεραπευτές
  • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
  • ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμων Παιδοκόμων
  • ΔΕ Οδηγοί (άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας-χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • ΥΕ Τραπεζοκόμοι
  • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
  • ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Εμπειρία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕ) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Κωδικός 101: Επειδή με το π.δ. 176/2014 (ΦΕΚ 279/Α΄/31-12-2014), έγινε καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή και προβλέπεται εφεξής έκδοση βεβαίωσης περί συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος και προκειμένου να συμπληρωθεί χρονικά η συνολική εμπειρία των 84 μηνών (κριτήριο 11), δύναται να συνυπολογισθεί στη μετά την εν λόγω βεβαίωση εμπειρία και η διανυθείσα από την απόκτηση του τίτλου σπουδών μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος (31-12-2014). Ως εκ τούτου, για την απόδειξη της ανωτέρω εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά κατά περίπτωση (πριν και μετά τη βεβαίωση περί συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή) ήτοι:

-Για την απόδειξη της εμπειρίας μετά την κτήση της εν λόγω βεβαίωσης, βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

– Για την απόδειξη της εμπειρίας από την απόκτηση του τίτλου σπουδών μέχρι την έκδοση του π.δ. 176/2014 (ΦΕΚ 279/Α΄/31-12-2014), βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας

Κωδικός 102 και 103: Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Κωδικός 104: Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, από την παρούσα ανακοίνωση επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΥΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Κωδικοί 105,106 & 107 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 22 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν:

  • είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης στον 1ο  όροφο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30 έως 14:30
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Τ.Κ. 10443, Σεπόλια, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικού-Προσωπικού-Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Σταυρούλας Μακρή (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102451) και κου Νικολάου Γαρδέρη (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102470)

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments