Σοφία

Σοφία
Η σοφία είναι η δυνατότητα να συνδυάζεται μια κεκτημένη γνώση με την εμπειρία και την έμφυτη κατανόηση.

Είναι η φρόνιμη και λογική εφαρμογή της γνώσης. Επίσης, μπορεί να λεχθεί ότι η σοφία είναι η σφαιρική κρίση και αντίληψη καταστάσεων και γεγονότων. Σε ιερά κείμενα, όπως στη Βίβλο, η σοφία αναφέρεται ως μία απ’ τις ιδιότητες του Θεού, ιδιαίτερα στις μονοθεϊστικές θρησκείες. Στον Ψαλμό 104, στίχο 24 βλέπουμε το εξής: «ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτήσεώς σου.»

Η Σοφία στον Βουδισμό και Ινδουισμό

  • Στον Βουδισμό η σοφία αναφέρεται με τον ορισμό Σουνιάτα: που σημαίνει γνώση.
  • Εκεί πιστεύουν ότι τα ορατά αντικείμενα δεν έχουν κάποια ύπαρξη μέσα τους, αλλά πρέπει να αντιληφθούν δια της σοφίας.
  • Στον Ινδουισμό η σοφία ονομάζεται Βίντια και αποκτάται με τις ασκήσεις γιόγκα.

Σοφία σχετικές ειδήσεις: