Θέσεις Εργασίας

Νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Κορυδαλλού – Προσλήψεις χωρίς πτυχίο

Νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Κορυδαλλού – Προσλήψεις χωρίς πτυχίο
Έξι νέες θέσεις εργασίας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Κορυδαλλού.

Νέες θέσεις εργασίας για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας του Δήμου Κορυδαλλού, που εδρεύει στον Κορυδαλλό Αττικής. Οι ειδικότητες αφορούν εργάτες – συνοδούς απορριμματοφόρων και η σύμβαση εργασίας έχει διάρκεια 8 μήνες.

Πώς γίνεται η αίτηση για αυτές τις νέες θέσεις εργασίας

Αρχικά να σημειωθεί ότι δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορυδαλλού, Γρ. Λαμπράκη 240,Τ.Κ. 18122, Κορυδαλλός, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού (υπόψιν κας Αποστολίδου, τηλ. 2104990415, -416).

Εάν κάποιος αποστείλει ταχυδρομικώς την αίτηση, τότε το εμπρόθεσμο της κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Έξι νέες θέσεις εργασίας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας του Δήμου Κορυδαλλού

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Κυριακή 23.06.2019 και λήγει την Τρίτη 02.07.2019. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας, στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

Τι αναφέρει ο Δήμος Κορυδαλλού στην προκήρυξη

Ο Δήμος Κορυδαλλού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α’ 28), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019.

Την υπ΄ αριθμ. 42/19.02.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στο Δήμο μας, ανταποδοτικού χαρακτήρα, με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για το έτος 2019».

Το με αριθμ. πρωτ. 26341/9.04.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Κορυδαλλού». Την με αριθμ. 11238/2019/1/2019 έγκριση από το Α.Σ.Ε.Π. της με αριθμ. 12724/10.06.2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας του Δήμου Κορυδαλλού, που εδρεύει στον Κορυδαλλό Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments