Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ: Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις στην προκήρυξη που κάνει δεκτά 205 πτυχία

ΑΣΕΠ: Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις στην προκήρυξη που κάνει δεκτά 205 πτυχία
ΑΣΕΠ: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη που κάνει δεκτά 205 τίτλους σπουδών.
ΑΣΕΠ: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη που κάνει δεκτά 205 τίτλους σπουδών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη που κάνει δεκτά 205 τίτλους σπουδών.

Πρόκειται για το διαγωνισμό 2Ε/2021  που αφορά προσλήψεις Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού.

Μέσω του διαγωνισμού θα επιλεγούν συνολικά 33 μόνιμοι υπάλληλοι. Οι αιτήσεις λήγουν τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021, και ώρα 14:00.

Ποιους φορείς αφορά

Οι θέσεις αφορούν τους εξής φορείς:

  • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ε.Ι.Ε.
  • Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης – ΑΘΗΝΑ
  • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ι.Τ.Ε. που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης

Βασικός τίτλος σπουδών: Για τους κατόχους τίτλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, όπως αυτό περιγράφεται ανά θέση στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ. Για τους κατόχους τίτλων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Επιστημονική εξειδίκευση, όπως αυτή ορίζεται στον ανωτέρω

ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ και η οποία αποδεικνύεται με: • διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων ή • μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή • Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας των θέσεων. Επισημαίνεται ότι: α) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος (ν. 3328/2005, άρθρο 4, παρ. 2, π.δ. 50/2001, άρθρο 2, παρ. 1, με την επιφύλαξη του άρθρου 46 του ν. 4485/2017). β) Όταν ο διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση για τις προκηρυσσόμενες θέσεις χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βασικών πτυχίων γίνονται δεκτά και τα πτυχία αυτά ως τυπικό προσόν (παρ. 1, άρθρο 2, π.δ. 50/2001), με την επιφύλαξη της παρ. 1 της ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄.

γ) Η εμπειρία λογίζεται κατά περίπτωση, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών ή του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ. Στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση, ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας, σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα. Τα σχετικά με την απόδειξη της εμπειρίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της προκήρυξης. 3. Πρόσθετη εμπειρία, η οποία ορίζεται, κατά περίπτωση, στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ.

Τα σχετικά με την απόδειξη της εμπειρίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της προκήρυξης. 4. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως αναλυτικά ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ. Τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης. 5. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, για τις θέσεις που απαιτείται και ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ. Τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της προκήρυξης. 6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες, Βεβαιώσεις  – πιστοποιητικά (όπου απαιτείται και ορίζεται κατά περίπτωση στον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ).

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments