Τροπολογία Καρρά για απαλλαγή δημοτικών τελών σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα | Pagenews.gr
Pagenews Team 20 Ιουλίου 2017, 17:24 20 Ιουλίου 2017, 17:24

Να μπει τέλος στις χρεώσεις ανταποδοτικών τελών για ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται προτείνει ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Καρράς.

«Ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται, απαλλάσσονται από την καταβολή ανταποδοτικών δημοτικών τελών για όσο χρόνο παραμένουν κενά.

Για την απαλλαγή, όταν διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, ο Δ.Ε.Δ.Η.Ε. ενημερώνει με απόδειξη τον οικείο Δήμο, ο οποίος καλεί εγγράφως τον ιδιοκτήτη να προσκομίσει εντός διμήνου υπεύθυνη δήλωσή του περί μη χρησιμοποίησης του ακινήτου.

Όταν η διακοπή της ηλεκτροδότησης έχει συντελεστεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για την απαλλαγή από τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη, ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του μπορεί οποτεδήποτε να προσκομίσει στον οικείο Δήμο βεβαίωση του Δ.Ε.Δ.Η.Ε. περί διακοπής της ηλεκτροδότησης και υπεύθυνη δήλωσή του περί μη χρησιμοποίησης του ακινήτου η οποία θα συνοδεύεται από επίσημο αντίγραφο Ε2 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας), στην οποία το ακίνητο έχει δηλωθεί ως κενό για το διάστημα διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής.»