Ελλάδα
pagenews.gr / Ελλάδα / Πρέβεζα: Προσλήψεις 2 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών
Πρέβεζα: Προσλήψεις 2 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών | Pagenews.gr
Pagenews Team

Η ΝΕΔΗΚΕΠ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:

· Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

· Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους .

· Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος Α’ Βοηθειών

· Πιστοποιητικά εμπειρίας

· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.· Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ
· Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ή να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση) και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

· Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 ως προσωπικό για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2- ΠΡΕΒΕΖΑ, τηλ:2682360615) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 29-08-2017 έως και 01-09-2017.


Προκήρυξη

Ετικέτες: 


2017